Zakoni

 1. OSNOVE USTAVNOG SUSTAVA
 • -Ustav BiH
 • -Aneks 6
 • – Opći okvirni sporazum za mir u BiH
 • -Ustav FBiH
 • -Ustav RS
 • -Statut Brčko
 • -Zakon o državljanstvu BiH
 1. OSNOVE UPRAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
 • -Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH
 • -Zakon o principima lokalne samouprave
 • -Zakon o vladi FBiH
 1. UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
 • -Zakon o upravnom postupku FBiH
 • -Zakon o upravnom sporu FBiH
 1. RADNI ODNOSI
 • -Zakon o radu FBiH
 • -Zakon o državnoj službi FBiH
 • -Etički kodeks za državne službenike u FBiH
 • -Kolektivni ugovor
 • -Zakon o mirovinskom osiguranju
 • -Pravilnik o radnoj knjižici
 1. UREDSKO POSLOVANJE U TIJELIMA UPRAVE
 • -Uredba o uredskom poslovanju FBiH
 • -Upustvo o uredskom poslovanju FBiH
 • -Etički kodeks za državne službenike u FBiH
 1. OSNOVE EUROPSKIH INTEGRACIJA
 • -Evropska konvencija o ljudskim pravima