Nova pitanja

Rubrika s novim pitanjima predstavlja dragocjen alat u pripremi za ispit općeg znanja, omogućavajući kandidatima da se upoznaju s aktualnim temama i širokim spektrom informacija. Ova rubrika osmišljena je kako bi testirala kandidatovo razumijevanje i sposobnost primjene znanja u svježim i relevantnim kontekstima. S obzirom na dinamičnu prirodu svijeta oko nas, uključujući politiku, kulturu, znanost i društvene događaje, pristupanje novim pitanjima omogućuje kandidatima da ostanu informirani, ali i da razviju kritičko razmišljanje i analitičke sposobnosti.

02.03.2012

Član 11.

Iza člana 66. dodaje se član 66a. koji glasi: “Član 66a.

Namještenik organa državne službe koji je stekao VII stepen stručne spreme ili visoko
obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji ima
najmanje pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u orgnima državneslužbe, može se prijaviti na konkurs za upražnjeno radno mjesto stručnog saradnika u organu državne službe bez obaveze obavljanja pripavničkog staža. Preuzmi zakon.

—————————————————————————————————

Evo ja imam neke testove, mislim da se pitanja malo razlikuju od onih što se nalaze na onoj stranici, pa ti stavi i ova pitanja, nadam se da će nekome poslužiti koliko toliko.

Likn kolegice Amra Hadžiabdić NOVA PITANJA.

13.10.2011

Juce sam bila na ispiti i polozila evo nekih pitanja kojih se sjecam
1.Dispozitivom se rješava :
a)o predmetu postupka u cijelosti i o svim zahtjevima stranaka o kojima u toku postupka nije posebno riješeno.
2.kako se tacno zove MUP REPUBLIKE SRPSKE:
b)Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
3.kako se tacno zove Brcko distrikt: Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine

4.EU je identificirala osamnaest početnih koraka koje treba poduzeti Bosna i

Hercegovina kako bi pripremila Studiju izvodljivosti i pokretanja programa o Sporazumu o stabilizaciji i pridruzivanju u a) mapi puta

5.Ratifikaciju međunarodnih ugovora po Ustavu BiH vrši:
c)Predsjedništvo uz predhodnu saglasnost Parlamentarne skupštine TACAN ODGOVOR
6.Odbor za unutrašnju politiku Vijeća ministara BIH nije koordinirajuće tijelo za oblast djelokruga rada
slijedećeg ministarstva:
c)Ministarstva komunikacija i prometa BIH
7.Resorno ministarstvo na državnom nivou koje koordinira poslove iz oblasti penzijskog i invalidskog
osiguranja i zdravstvenog osiguranja je:
c)Ministarstvo civilnih poslova BIH
8.U načela kancelarijsko poslovanja ne spada
Načelo prioriteta
9.Kancelarijsko poslovanje je
Pomoćna djelatnost organa uprave i službi za upravu
10.Općinsko vijeće priprema i dvotrećinskom većinom glasova:
a)Usvaja statut općine
11.Općinski načelnik dužan je podnijeti pismeno izvješće općinskom vijeću o rješavanju upravnih stvari u
upravnom postupku svih općinskih službi za upravu:
b)jedanput godišnje.
12.Unapređenje državnog službenika se vrši putem internog oglasa koji traje:
b)najmanje sedam dana
13.Upravne organizacije odgovaraju?
b) Vijeću ministara;
14.Bosna i Hercegovina je:
a)Sastavljena od dva entiteta, FBiH i RS;
15.Guvernera Centralne banke BiH, nakon prvog mandata imenuje:
a)Predsjedništvo imenuje upravni odbor, koji potom bira guvernera između svojih članova;
16)U prvih šest godina poslije stupanja na snagu Ustava BiH,
Centralna banka BiH ne može:
c)Davati kredite štampanjem novca, niti funkcionirati kao valutna komisija;
17)Državnog službenika prekobrojnim proglašava:
c)Agencija za državnu službu FBiH na prijedlog institucije u kojoj je zaposlen
18)Godišnji odmor za državnog službenika po svim osnovama ne može trajati duže od:
b)C 36 radnih dana
19)Kriteriji za članstvo u Evropskoj uniji podrazumijevaju
b)Političke, ekonomske i pravne kriterije
20)NESTO NA OVAJ FAZON, NE BAS OVAKO Ciljevi Evropske unije su:
c)Postizanje ekonomskog rasta i društvenog napretka; Stvaranje prostora bez unutrašnjih granica; Povećanje zaposlenosti i socijalne sigurnosti; Povećanje životnog standarda i kvaliteta života
21)REVIZORSKI SUD je bio jedan od tacnih odgovora a bilo je kao ko kontrolira prihode, rashode i upravlja proračunom EU.
22)EU komisija
b)Ima ovlasti inicijative, provedbe, upravljanja i kontrole.
23)Načela kancelarijskog poslovanja su
c)Načelo tačnosti, načelo ekspeditivnosti, načelo jednostavnosti, načelo jedinstvenosti ili jednoobraznosti, načelo preglednosti, načelo ekonomičnosti, načelo budnosti
24)Ko, po pravilu, otvara hitnu poštu primljenu van redovnog radnog vremena i u dane kada se ne radi
a)Dežurni službenik
25)Način i vrijeme zavođenja akata
c)Zavođenje akata u odgovarajuće knjige evidencije vrši se istog dana i pod istim datumom pod kojim su akti primljeni
26)Kako se određuje mjesna nadležnost u stvarima koje se odnose na nekretnine?
a)Prema mjestu gdje se nekretnina nalazi
27)Ko je punomoćnik za primanje pismena?
a)Određena osoba koju stranka ovlasti da joj se imaju vršiti sva dostavljanja za nju, o čemu je stranka pismeno dužna obavijestiti organ koji vodi postupak
28)Koje se činjenice u postupku uzimaju kao dokazane?
c)O tome odlučuje ovlaštena službena osoba po svom uvjerenju, na osnovu savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka
29).Obavezno lično dostavljanje pismena izvršeno je:
Uručenjem osobi kojoj je namjenjeno
30)Sud rješava spor:
b) Presudom
31)Državni službenici koji privremeno obavljaju poslove nepopunjenih radnih mjesta, imaju u zavisnosti od nastalog povećanja obima posla, pravo na povećanje plate u iznosu:
a)d) Do 50 %
32)Prilikom preuzimanja predmeta iz arhive izdaje se:
c) Revers
33)Bilo je nesto da li se Vijece ministara dogovora u odboru, komisiji ili komitetu?
34)Agencija za drzavnu sluzbu u RS se zove KAKO?
35)KOME ODGOVARA SEF UNUTRASNE ORG. JEDINICE
a)Šef unutrašnje organizacijske jedinice za svoj rad i upravljanje odgovara rukovodećem drţavnom sluţbeniku osnovne organizacijske jedinice, odnosno sekretaru organa drţavne sluţbe ukoliko u datom organu drţavne sluţbe nema rukovodećeg drţavnog sluţbenika osnovne organizacijske jedinice.
36)i nesto ko cini Vladu RS ne mogu se tacno sjetiti bilo je ponudeno gradonacelnik, NSRS:::?

————————————————————————————-

15.9.2011

Mislim da sam negdje nasao da je odgovor kraci od 10 niti duzi od 20
Iskreno ovaj mi je ispit dosta bio laksi od prethodnog, pa iako sam bio prilicno siguran da cu poloziti, nisam.
Evo jos pitanja….

1. Od plaćanja takse oslobođeni suhumanitarne i dobrotvorne organizacije registrirane u Bosni i Hercegovini;
2. Pomoćnik ministra obavlja poslove rukovodnog karaktera unutar osnovne organizacione jedinice odnosno sektora i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih osnovnoj organizacionoj jedinici.
3. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nadležno je za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti BiH koji se odnose na definisanje politike, osnovnih principa, koordiniranje djelatnosti i usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i institucija na međunarodnom planu u području energetike;
4. Transferi sredstava iz budžetskih rezervi mogu se realizovati na osnovu posebnih odluka Vijeća ministara BiH.
5. Pravo na socijalnu i zdravstvenu zaštitu nije zagarantirano ustavom BiH.
6. Zemlja predsjedavajuća EU je Poljska;
7. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope je savjetodavno tijelo.
8. Kopenhaški kriteriji su doneseni na sastanku Evropskog vijeća.
9. Acquis Commmunitaire se sastoji od 31 poglavlja.
10. Upravni spor se pokreće tužbom
11. U upravnom sporu sud donosi presudu ili riješenje većinom glasova sudskog vijeća.
12. O svakom inspekcijskom nadzoru inspeltor je obavezan sastaviti zaspisnik i u njemu navesti činjeničnu stanje utvrđeno inspekcijskim nadzorom.
13. Sredstva za materijal i usluge služe za: isplatu putnih i drugih troškova koji predstavljaju lična primanja; isplatu naknade za pokriće izdataka za ishranu
državnih službenika i zaposlenika u toku rada, naknade za prijevoz državnih službenika i zaposlenika na posao i s posla;
14. Ponavljanje postupka pokreće se zahtijevom za ponavljanje postupka.
15. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonmskih odnosa nadležno je za veterinarstvo.
16. U sastavu ministarstva civilnih poslova je i Komisija za deminiranje.
17. Zaposlenik koji prima poštu, dužan je da stranku koja želi da preda usmeno saopštenje na zapisnik uputi državnom organu ili zaposleniku ovlaštenom za prijem takvog sapštenja.
18. Evropska unija je unija 27 evropskih država
19. Senat RS ima do 55 članova koje imenuje predsjednik Republike.
20. Način prijema službene pošte van radnog vremena i u dane kada se ne radi, određuje rukovodilac institucije BiH
21. Akto može, ali nemora imati prilog.
22. Objavljeni oglas Agencija moţe poništiti na obrazložen zahtjev institucije najkasnije do dostavljanja rezultata izbornog procesa, odnosno liste uspješnih kandidata Agenciji, pri čemu se ista radna mjesta ne mogu ponovo oglašavati u periodu od jedne godine od dana objavljivanja oglasa.
23. Ustavni sud je jedini nadležan da odlučuje o bilo kojem sporu koji se javlja po ovom Ustavu između dva entiteta, ili između Bosne i Hercegovine i jednog ili oba entiteta, te između institucija Bosne i Hercegovine, uključujući ali ne ograničavajući se na to pitanje
24. Predsjednik Vrhovnog suda odgovoran je za upravljanje sudskom policijom (FBiH) i donosi pravila pod kojim sudska policija (FBiH) može pomagati ombudsmene, na njihov zahtjev u vršenju njihovih dužnosti.
25. Odgovor na tužbu daje se u roku koji Sud odredi u svakom pojedinom slučaju. Ovaj rok ne može biti kraći od 10 ni duži od 20 dana.
26. Stranka je osoba po čijem je zahtjevu pokrenut postupak ili protiv koje se vodi postupak, ili koja, radi za.tite svojih prava ili pravnih interesa, ima pravo učestvovati u postupku
27. Ako se radi o pribavljanju podataka od organizacionih jedinica, odnosno drugih državnih službenika ili zaposlenika iste institucije BiH, to se, po pravilu, vrši kratkim putem (usmeno, telefonski).
28. Interni premještaj drţavnog sluţbenika na slično radno mjesto u skladu s potrebama sluţbe vrši rukovodilac institucije
29. Drţavni službenik može se direktno preuzeti isključivo na slično radno mjesto.

—————————————————————————————–

23.8.2011 godine

Evo pitanja kojih sam se ja sjetio…

1. Zemlja predsjedavajuća EU je Poljska;
2. U omot označen crvenom bojom ulažu se predmeti i akti koji su zavedeni u djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu;
3. Rokovnik predmeta predstavlja fasciklu u koju se stavljaju predmeti i akti koji nisu riješeni, jer nedostaju određene isprave potrebne za njihovo rješavanje;
4. Ministarstvo pravde nadležno je za ekstradiciju;
5. Norveška je potpisnica Šengenskog sporazuma, a nije članice EU
6. Sredstva za materijal i usluge služe za: isplatu putnih i drugih troškova koji predstavljaju lična primanja; isplatu naknade za pokriće izdataka za ishranu državnih službenika i zaposlenika u toku rada, naknade za prijevoz državnih službenika i zaposlenika na posao i s posla;
7. Pregledanje cjelokupne službene pošte (obična, povjerljiva i strogo povjerljiva, vrijednosne pošiljke i dr.) institucije BiH vrši, po pravilu, rukovodilac te institucije BiH.
8. Ako netaksirani ili nedovoljno taksirani podnesak stigne poštom organ nadležan za odlučivanje po zahtjevu, pozvat će taksenog obveznika opomenom da u roku od osam dana od dana prijema opomene plati redovnu taksu i taksu za opomenu.
9. U preambuli Ustava BiH pominje se Povelja UN.
10. Pravo na socijalnu i zdravstvenu zaštitu nije zagarantirano ustavom BiH.
11. Predsjednik RS predsjedava Senatom RS i saziva sjednice.
12. Klasifikaciona oznaka za Sigurnost i civilnu zaštitu je 04.
13. Budžet se odnosi za fiskalnu godinu koja traje 12 mjeseci i poklapa se sa kalendarskom godinom.
14. Klasifikaciona oznaka za poreze, doprinose i takse je 17.
15. Transferi sredstava iz budžetskih rezervi mogu se realizovati na osnovu posebnih odluka Vijeća ministara BiH.
16. Prema klasičnoj teoriji princip stalne budžetske („zlatno pravilo”) je zadovoljen kada „Ukupna masa javnih rashoda odgovara ukupnoj masi redovnih javnih prihoda u budžetskoj godini”.
17. Protiv rješenja u upravnom postupku Parlamentarne skupštine BIH i Vijeća ministara ne može se izjaviti žalba.
18. Predsjednik Vrhovnog suda odgovoran je za upravljanje sudskom policijom (FBiH) i donosi pravila pod kojim sudska policija (FBiH) može pomagati ombudsmene, na njihov zahtjev u vršenju njihovih dužnosti.
19. Prijedlog odluke Parlamentarne skupštine može se proglasiti štetnim po vitalni interes bošnjačkog, hrvatskog ili pak srpskog naroda od strane većine bošnjačkih, hrvatskih ili pak srpskih poslanika odabranih u skladu s gornjim stavkom (1)(a). Takvom prijedlogu odluke je za dobivanje saglasnosti u Domu naroda potrebna većina glasova prisutnih bošnjačkih, hrvatskih te srpskih poslanika koji pristupe glasanju.
20. Ministarstvo finansija i trezora nadležo je za: principe poreske politike, taksi i propisa;
21. Zaposlenik koji prima poštu, dužan je da stranku koja želi da preda usmeno saopštenje na zapisnik uputi državnom organu ili zaposleniku ovlaštenom za prijem takvog sapštenja.
22. Parlamentarna skupština svake godine na prijedlog predsjedništva usvaja budžet.
23. Parlamentarna skupština BiH utvrđuje a Predsjedništvo BiH potvrđuje oznake i simbole BiH.