Upute za prijavu

Upute za prijavu ispita općeg znanja na razini FBiH i BiH

Razina BiH:

 • Pogledati natječaje koji su otvoreni za pripravnike na internet stranici agencije za državnu službu BiH: http://www.ads.gov.ba
 • Kad ste pronašli otvoren natječaj popunite formular koji se nalazi na tom natječaju i pazite na sljedeće stvari:
  • Prijavni obrazac Svaki oglas ima poseban prijavni obrazac.
  • Prijavni obrazac je potrebno čitko popuniti, sve rubrike moraju biti ispunjene, te isti treba svojeručno potpisati.
  • Prijavni obrazac ne dokazuje niti jedan traženi uslov tekstom oglasa, isti samo predstavlja informaciju.
  • Kandidati koji se žele prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti jedne Komisije za izbor dostavljaju jednu prijavu na kojoj označavaju pozicije na koje se žele prijaviti, sa ostalim potrebnim dokumentima kako je navedeno u tekstu oglasa, a ukoliko se žele prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti različitih Komisija dostavljaju odvojene prijave za radna mjesta po pojedinim Komisijama, a uz svaku prijavu se dostavlja potrebna dokumentacija za svaku Komisiju za izbor odvojeno.
  • Sve rubrike popuniti; ne ispravljati prijavni obrazac; prijavni obrazac potpisati; obratiti pažnju na slanje prijava u slučaju kada je po jednom oglasu formirano više Komisija za izbor.
  • Osim prijavnog obrasca, ostali dokumenti traženi tekstom oglasa dostavljaju se isključivo u ovjerenoj kopiji (neovjerene kopije neće se uzeti u razmatranje).
  • U svakom oglasu potrebna dokumentacija je taksativno pobrojana.
 • Kad ste poslali formular potrebno je pratiti internet stranicu Agencije za državnu službu BiH kako bi vidjeli jesu li Vas pozvali na ispit. To možete provjeravati na sljedećem linku: http://www.ads.gov.ba/

Razina FBiH:

 • Pogledati natječaje koji su otvoreni za pripravnike na internet stranici agencije za državnu službu FBiH: http://www.adsfbih.gov.ba/
 • Kad ste pronašli otvoren natječaj popunite formular koji se nalazi na sljedećem linku:
 • www.adsfbih.gov.ba%2Fuploaded%2FpreporukaZakandidate.pdf
 • Bitno je naglasiti da ovaj formular je isti za sve natječaje na razini FBiH
 • Također je potrebno priložiti dokumentaciju koja se traži na pojedinom natječaju
 • Kad ste poslali formular potrebno je pratiti internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH kako bi vidjeli jesu li Vas pozvali na ispit. To možete provjeravati na sljedećem linku: http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=420