Pogledajte ove internet stranice i potražite nešto za sebe i svoju obitelj:

OPĆI OKVIRNI SPORAZUM ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI -preuzmi

ANEKS 6.

Sporazum o ljudskim pravima
Republika of Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska ("stranke") dogovorile su se o slijedećem:

PRVO POGLAVLJE: POŠTIVANJE LJUDSKIH PRAVA

Član I

Temeljna prava i slobode

Svim osobama koje spadaju pod njihovu jurisdikciju, stranke će osigurati najvišu razinu međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda, uključujući prava i slobode osigurane Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te njenim Protokolima kao i drugim međunarodnim sporazumima stavljenim na popis u Dodatku ovog Aneksa. Ova prava uključuju:
- Pravo na život.
- Pravo da se ne bude podvrgnut torturi i nečevječnom ili ponižavajućem postupku ili kazni.
- Pravo na slobodu od ropstva ili potčinjavanja te od prisilnog ili obaveznog rada.
- Pravo na slobodu i sigurnost osobe.
- Pravo na pravično i javno saslušanje u građanskom i krivičnom postupku, te druga prava iz krivičnog postupka.
- Pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života, nepovredivost doma i korespodencije.
- Slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti.
- Slobodu izražavanja.
- Pravo mirnog okupljanja i slobodu udrživanja.
- Pravo na sklapanje braka i zasnivanje porodice.
- Pravo na vlasništvo.
- Pravo na obrazovanje.
- Pravo na slobodu kretanja i stanovanja.
Osigurano uživanje prava i sloboda sadržanih u ovom članu, ili drugim međunarodnim sporazumima stavljenim na popis u Dodatku ovog Ustava, zajamčeno je bez diskriminacije na osnovu spola, rase, boje kože, jezika, vjeroispovijesti političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovnom stanju, rođenju ili drugom statusu. 49

DRUGO POGLAVLJE: KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA

Dio A: OPĆI

Član II

Osnivanje Komisije

Da bi doprinijele poštivanju svojih obaveza iz ovog Sporazuma, stranke ovime osnivaju Komisiju za ljudska prava (u daljnjem tekstu Komisija). Komisija se sastoji od dva dijela:
1) Ureda ombudsmana i Doma za ljudska prava.
2) Ured ombudsmana i Dom za ljudska prava uzet će u razmatranje kako je nadalje definirano:
- prijavljena ili očigledna kršenja ljudskih prava, koja su zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te njenim Protokolima, ili
-
prijavljenu ili očiglednu diskriminaciju na temelju spola, rase, boje kože, jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovinskog stanja, rođenja ili drugog statusa koji proizlazi iz prava i sloboda osiguranih međunarodnim sporazumima stavljenim na popis u Dodatku ovog Aneksa, gdje su takva kršenja izašla na vidjelo ili postoje prijave da su ih počinile stranke, uključujući bilo kojeg funkcionera ili organ stranke, kantona, općine ili bilo kojeg pojedinca koji djeluje ili na osnovu zakonskog ovlaštenja ili organa.
Stranke priznaju svim osobama pravo na podnošenje prijava Komisiji i drugim tijelima za ljudska prava, koje se odnose na navode o kršenjima ljudskih prava, u skladu sa sudskim postupcima iz ovog Aneksa i gore spomenutih tijela. Stranke ne smiju poduzeti bilo kakvu kaznenu mjeru uperenu protiv osoba koje namjeravaju podnijeti, ili su već iznijele takve prijave.

Član III

Uredi, osoblje i troškovi
Komisija će imati odgovarajuće prostorije i stalno zaposleno ovlašteno osoblje. Postojat će izvršni funkcioner kojeg će zajednički imenovati ombudsman i predsjednik Doma, koji će biti odgovoran za svo potrebno administriranje ureda i osoblja. Izvršni službenik u upravljanju bit će podređen ombudsmanu i predsjedniku Doma u stvarima koje se odnose na svakog člana njihovog admisnistrativnog i profesionalnog osoblja.
Plaće i troškovi Komisije i njenog osoblja stranke će zajednički odrediti, a snosit će ih Bosna i Hercegovina. Plaće i troškovi u potpunosti će odgovarati implementaciji mandata Komisije. 50
Komisija će imati sjedište u Sarajevu, uključujući sjedište ureda ombudsmana i ureda za Dom. Ombudsman će imati bar još po jedan dodatni ured na teritoriju Federacije i Republike Srpske, kao i na ostalim lokacijama, ako to smatra odgovarajućim. Dom se može sastajati i na drugim lokacijama, kada utvrdi da tako zahtijevaju okolnosti pojedinog slučaja, a može se sastajati i na bilo kojem mjestu koje smatra odgovarajućim za pregled imovine, isprava i ostalih pojedinosti. Ombudsman i svi članovi Doma nisu krivično i građanski odgovorni za bilo koje postupke koje poduzimaju unutar djelokruga svojih dužnosti. Kada ombudsman i članovi Doma nisu državljani Bosne i Hercegovine, njima i članovima njihovih obitelji bit će dopuštene iste privilegije i imuniteti koje uživaju diplomatski predstavnici i članovi njihovih obitelji na osnovu Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.
U potpunosti poštivajući obavezu da ostane nepristrana, Komisija može primiti pomoć, ako to smatra prikladnim, od bilo koje vladine, međunarodne i nevladine organizacije.
Dio B: OMBUDSMAN ZA LJUDSKA PRAVA

Član IV

Ombudsman za ljudska prava
Stranke ovime osnivaju Ured ombudsmana za ljudska prava (u daljnjem tekstu Ombudsman).
Ombudsmana imenuje bez prava na reizbor predsjedavajući Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (OESS) na vrijeme od pet godina, nakon konzultacija sa strankama.
Ombudsman će biti odgovoran za izbor vlastitog osoblja. Sve do transfera vlasti definiranog u članu XIV u daljnjem tekstu, ombudsman ne može biti državljanin Bosne i Hercegovine kao ni bilo koje susjedne zemlje.
Ombudsmana imenovanog nakon transfera vlasti, imenovat će Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Članovi Ureda ombudsmana moraju biti osobe visokog moralnog ugleda, i da su mjerodavne na području međunarodnih ljudskih prava.
Ured ombudsmana bit će nezavisan. U provođenju njegovog mandata, niti jedna osoba ili tijelo bilo koje stranke ne smiju utjecati na njegovu funkciju.

Član V

Jurisdikcija ombudsmana
Prijave o kršenjima ljudskih prava koje zaprimi Komisija, u pravilu će biti upućene uredu ombudsmana, osim u slučaju kad tužitelj u prijavi naznači Dom.
Ombudsman može provesti istragu, bilo na svoju inicijativu ili kao odgovor na prijavu svake stranke ili osobe, nevladine organizacije, ili skupine pojedinaca koji tvrde da su žrtve nasilja bilo koje stranke ili ako djeluju u ime žrtava koje su preminule ili nestale, o prijavljenim ili očiglednim kršenjima ljudskih prava
navedenih u tački (2), člana 2. Stranke preuzimaju obavezu da neće ni na koji način ometati efikasno učinkovito provođenje ovog prava.
Ombudsman određuje koje prijave zahtijevaju istragu i koji su prioriteti, dajući poseban prioritet prijavama o naročito ozbiljnim ili sistematskim kršenjima te onima koje se temelje na prijavi diskriminacije na zabranjenim osnovama. Ombudsman objavljuje nalaze i zaključke odmah nakon završetka istrage.
Stranka za koju se utvrdi da krši ljudska prava mora u određenom razdoblju, pismeno objasniti kako će se povinovati zaključcima.
Kad se zaprimi prijava koja je u nadležnosti Doma za ljudska prava, ombudsman je može proslijediti Domu u bilo kojoj fazi.
Ombudsman također može podnijeti posebni izvještaj, u bilo koje vrijeme, svakom nadležnom državnom organu ili službeniku. Oni koji prime takve izvještaje, moraju odgovoriti u vremenskom roku kojeg odredi ombudsman, uključivši posebne odgovore na bilo koje zaključke koje ponudi ombudsman.
Ombudsman će objaviti izvještaj, koji će u slučaju da osoba ili entitet ne udovoljava zaključcima i preporukama biti proslijeđen Visokom predstavniku opisanom u Aneksu 10. Općeg okvirnog sporazuma, dok taj ured postoji, kao i predstavništvu odgovarajuće stranke radi poduzimanja daljnjeg djelovanja.
Ombudsman može, također, započeti postupak u Domu za ljudska prava na temelju takvog izvještaja.
Ombudsman se također može umiješati u bilo koji postupak pred Domom.

Član VI

Ovlaštenja
Ombudsman će imati pristup i može pregledati sve službene dokumente, uključujući i tajne, kao i sudske i upravne spise, te može zahtijevati od bilo koje osobe, uključujući i državne službenike, da surađuju u davanju relevantnih informacija, dokumenata i spisa.
Ombudsman može prisustvovati saslušanjima u upravnim stvarima i sastancima drugih organa, te može ulaziti i pregledati bilo koje mjesto gdje su zatvorene osobe lišene slobode ili gdje rade.
Ombudsman i njegovi suradnici dužni su čuvati tajnost svih prikupljenih povjerljivih podataka, osim kad se oni traže naredbom Doma te moraju postupati sa svim dokumentima i spisima u skladu sa pravilima koja se na njih primjenjuju.
Dio C: DOM ZA LJUDSKA PRAVA

Član VII

Dom za ljudska prava
Dom za ljudska prava bit će sastavljen od četrnaest (14) članova.
U roku od 90 dana nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, Federacija Bosne i Hercegovine imetnovat će četri člana, a Republika Srpska imenovat će dva člana. Ministarski odbor Europskog savjeta, u skladu sa svojom Rezolucijom (93) 6, a nakon konzultacija sa strankama, imenovat će preostale članove koji ne smiju 52
biti državljani Bosne i Hercegovine ili bilo koje susjedne zemlje, i odredit će jednog od tih članova za predsjednika Doma.
Članovi Doma moraju posjedovati kvalifikacije potrebne za imenovanje na visoke sudske položaje ili moraju biti pravnici priznate kompetencije.
Članovi Doma bit će imenovani za mandat u trajanju od pet godina i mogu biti ponovo imenovani.
Članove imenovane nakon transfera vlasti opisanog u članu XIV, imenovat će Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

Član VIII

Jurisdikcija Doma
Dom će, upućeno od ombudsmana, u ime tužitelja, ili direktno od bilo koje stranke ili osobe, nevladine organizacije, ili skupine pojedinaca koji tvrde da su žrtve nasilja od bilo koje stranke ili koji djeluju u ime žrtava koje su preminule ili nestale, primati na rješavanje ili odlučivanje o prijavi koje se odnose na prijavljena ili očigledna kršenja ljudskih prava u skladu s točkom (2), član 2.
Dom će odlučiti koje će prijave prihvatiti i kojim prioritetom će ih razmatrati. Pri tome će Dom uzimati u obzir slijedeće kriterije:
-
Da li postoji djelotvoran pravni lijek i da li je tužitelj dokazao da je iscrpio sva pravna sredstva, te
-
da li je prijavu Dom zaprimio u roku od šest mjeseci nakon datuma donošenja konačne odluke.
Dom neće razmatrati niti jednu prijavu koja je u bitnim stvarima jednaka predmetu koju je Dom već razmatrao, ili je već bila podnesena u drugom postupku, ili je već predmetom međunarodne istrage ili nagodbe.
Dom će također odbaciti bilo koju prijavu koju smatra nespojivom s ovim Sporazumom, koja je očito neutemeljena ili zloupotrebljava pravo na peticiju. Dom može odbaciti ili odgoditi daljnje razmatranje ako se prijava odnosi na predmet koji je istovremeno u postupku pred bilo kojim od međunarodnih tijela za ljudska prava, koja su odgovorna presuditi o prijavama ili odlučiti o slučajevima, ili pred bilo kojom drugom komisijom osnovanom Dodacima Općeg okvirnog sporazuma.
U pravilu, Dom će nastojati prihvatiti i dati izuzetan prioritet prijavama posebno ozbiljnih i sistematskih kršenja ljudskih prava, te onima zasnovanim na diskriminaciji na temelju zabranjenih razloga.
Prijave koje sadrže zahtjeve za privremenim mjerama bit će razmatrane kao prioritetni predmeti kako bi se utvrdilo
(1) da li će biti prihvaćene, i ako budu
(2) da li su izvršene predviđenim prioritetom u postupku za donošenje privremenih mjera.
Dom može odlučiti da u bilo kojem stadiju postupka prekine razmatranje, odbije ili odbaci prijavu ako
(a) prijavitelj namjerava odustati od tužbe;
(b) spor je već riješen; ili
(c) zbog bilo kojeg razloga kojeg ustanovi Dom nije opravdano nastaviti ispitivanje tužbe, pod pretpostavkom da je ishod u skladu s ciljevima poštivanja ljudskih prava.

Član IX

Prijateljska nagodba
Na početku slučaja ili u bilo kojem stadiju postupka, Dom može pokušati postići prijateljsko riješenje spora na osnovu poštivanja ljudskih prava i sloboda o kojima je riječ u ovom Sporazumu.
Ako Dom uspije postićI takvo riješenje, objavit će izvještaj i proslijedit će ga Visokom predstavniku, navedenom Aneksu 10. Općeg mirovnog sporazuma, dok ta funkcija postoji, OESS-u i Generalnom sekretaru Europskog savjeta. Taj izvještaj sadržavat će kratak nalaz o činjenicama i postignutom rješenju. Međutim, izvještaj o rješenju u datom slučaju može biti povjerljiv u cjelini ili djelimično, kada je to potrebno radi zaštite ljudskih prava ili zbog sporazuma Doma i zainteresiranih strana.

Član X

Postupak pred Domom
Dom će razviti pošten i djelotvoran postupak kod presuđivanja o prijavi. Taj postupak osigurat će podnošenje odgovarajućih pismenih iskaza stranaka te usmenog iznošenja argumenata ili predočavanja dokaza nakon odluke Doma.
Dom će imati ovlaštenje za donošenje privremenih mjera, imenovanje vještaka te sprovođenje prinudnog pristupanja svjedoka i izvođenja dokaza.
Dom će u pravilu zasjedati u panelu od sedam članova sastavljenom od dva člana Federacije, jednom iz Republike Srpske i četiri člana koji nisu državljani Bosne i Hercegovine ili susjednih država. Kad panel donese odluku o prijavi, na prijedlog stranke u postupku ili ombdusmana, Dom u punom sastavu može odlučiti o reviziji odluke. Takva revizija može uključiti predočenje dodatnih dokaza, ako Dom tako odluči. Kad je to odgovarajuće, odredbe o Domu u ovom Aneksu uključuju i panel, osim kada je ovlaštenje za donošenje općih pravila, propisa i postupaka dodijeljeno Domu.
Osim u izuzetnim okolnostima, u skladu s pravilima Doma, rasprave pred Domom bit će javne.
Podnositelj prijave u postupku mogu zastupati advokati ili drugi predstavnici po njihovu izboru. Osobno će biti prisutni sve dok im izostanak ne odobri Dom, zbog teškoća, nemogućnosti ili drugog valjanog razloga.
Stranke se obavezuju na dostavljanje svih relevantnih informacija i potpune suradnje sa Domom.

Član XI

Odluke
Odmah nakon zaključenja postupka, Dom će donijeti odluku koja će istaknuti:
54
- da li utvrđene činjenice stavljaju do znanja da je dotična stranka kršila svoje obaveze iz ovog Sporazuma;
- a ako je tako kakve će korake stranaka preuzeti radi uklanjanja tog kršenja, ukljućujući naloge za prestanak i odustajanje, novčane naknade (za materijalnu i nematerijalnu štetu) te
- privremene mjere.
Dom donosi odluke većinom članova. Kad odluka Doma u punom sastavu rezultira izjednačenim brojem glasova,odlučujući glas daje predsjednik Doma. Uvjetovano revizijom predviđenom stavom (2), člana 10, odluke Doma su konačne i obavezujuće.
Svaki član Doma ima pravo iznijeti izdvojeno mišljenje u bilo kojem slučaju.
Dom iznosi obrazloženje svojih odluka. Odluke se objavljuju i proslijeđuju zainteresiranim strankama, Visokom predstavniku navedenom u Aneksu 10. Općeg okvirnog sporazuma, dok takav ured postoji, Generalnom sekretaru Europskog savjeta i OESS-u.
Stranke će u potpunosti implementirari odluke Doma.

Član XII

Pravila i propisi
U skladu s ovim Sporazumom Dom će objaviti pravila i propise koji su neophodni za obavljanje njegovih funkcija, uključujući odredbe o preliminarnim saslušanjima, hitnim odlukama o privremenim mjerama, odlukama panela Doma, te reviziji odluka koje je donio panel.

POGLAVLJE TRI: OPĆE ODREDBE

Član XIII

Organizacije koje se bave ljudskim pravima
Stranke su dužne podupirati i poticati djelovanja nevladinih i međunarodnih organizacija za zaštitu i unapređivanje ljudskih prava.
Stranke zajednički pozivaju Komisiju UN za ljudska prava, OESS, Visokog povjerenika UN za ljudska prava, i druge međuvladine ili regionalne misije ili organizacije za ljudska prava da pažljivo prate stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, uključujući putem osnivaja lokalnih ureda i slanjem promatrača, izvjestitelja ili drugih relevantnih osoba na stalnoj osnovi ili na osnovi slanja iz misije u misiju te da im pružaju efikasnu i potpunu pomoć, pristup i olakšice. Stranke će dopustiti potpun i efikasan pristup nevladinim organizacijama u svrhu istrage i praćenja stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini te su dužne suzdržati se od spriječavanja ili ometanja nevladinih organizacija kod obavljanja ovih dužnosti.
Svi nadležni organi vlasti u Bosni i Hercegovini dužni su surađivati i omogućiti neograničeni pristup organizacijama osnovanim u ovom Sporazumu;
- svim međunarodnim organizacijama za praćenje ljudskih prava osnovanim za Bosnu i Hercegovinu; promatračkim tijelima osnovanim temeljem bilo kojeg od međunarodnih sporazuma stavljenih na popis u Dodatku ovog Aneksa;
- Međunarodnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju; i
- bilo kojoj organizaciji koju je Savjet sigurnosti UN ovlastio mandatom u pogledu ljudskih prava ili humanitarnog prava.

Član XIV

Transfer vlasti

Pet godina nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma odgovornost za nastavak djelovanja Komisije valja prenijeti sa stranaka na institucije Bosne i Hercegovine, ukoliko se stranke drukčije ne dogovore. U potonjem slučaju Komisija treba nastaviti s radom kako je prethodno predviđeno.

Član XV

Obavijesti

O uvjetima ovog Sporazuma stranke su dužne efikasno obavijestiti cjelokupnu javnost Bosne i Hercegovine.

Član XVI

Stupanje na snagu
Ovaj Sporazum stupa na snagu nakon potpisivanja.

DODATAK ANEKSU

SPORAZUMI O LJUDSKIM PRAVIMA
1948. Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida
1949. Ženevske konvencije I-IV o zaštiti žrtava rata i pripadajući Protokoli I-II. 1977., Ženeva
1950. Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda s pripadajućim Protokolima
1951. Konvencija o statusu izbjeglica s pripadajućim Protokolom iz 1966.
1957. Konvencija o državljanstvu udanih žena
1961. Konvencija o smanjivanju broja osoba bez državljanstva
1965. Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije
1966. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima sa pripadajućim Fakultativnim protokolima iz 1966. i 1989.
1966. Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
1979. Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena
1984. Konvencija protiv torture i drugih okrutnih, nečovječnih i ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja
1987. Evropska konvencija protiv torture i drugih okrutnih i nečovječnih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja
1989. Konvencija o pravima djeteta
1990. Konvencija o pravima radnika migranata i članova njihovih obitelji
1992. Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima
1994. Okvirna konvencija o zaštiti nacionalnih manjina