Pogledajte ove internet stranice i potražite nešto za sebe i svoju obitelj:

Statut BRČKO -preuzmi

U namjeri da doprinese stalnom i pravednom miru u Bosni i Hercegovini, poštujući nacionalni, religijski i kulturni identitet svih naroda i pravo građana da učestvuju u vršenju javnih poslova, na osnovu Općeg okvirnog sporazuma za mir, Konačne odluke Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčko i Ustava Bosne i Hercegovine, donosi se sljedeći Statut Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine:

STATUT BRČKO DISTRIKTA

BOSNE I HERCEGOVINE*

 

GLAVA I
OPĆE ODREDBE

 

Član 1.
Osnovni princip
1. Brčko Distrikt (u daljem tekstu: Distrikt) je jedinstvena administrativna jedinica lokalne samouprave koja je pod suverenitetom Bosne i Hercegovine.
2. Ovlasti Distrikta po pitanju lokalne samouprave rezultat su delegiranja Vladi Distrikta od strane oba entiteta svih ovlasti u vezi sa upravom na teritoriji predratne Općine definirane u članu 5. ovog statuta, tj. delegiranja svih ovlasti koje su prethodno vršili entiteti i tri općinske vlade.
3. Entiteti u okviru Distrikta izvršavaju samo one funkcije i ovlasti koje su im povjerene odredbama ovog Statuta u trenutku njegovog stupanja na snagu. Nijednom od entiteta vlasti Distrikta neće dodijeliti ili povjeriti bilo koju funkciju upravljanja ili ovlast koja nije posebno dodijeljena ili povjerena odredbama ovog Statuta u trenutku njegovog stupanja na snagu.
4. Ustav Bosne i Hercegovine, kao i važeći zakoni i odluke institucija Bosne i Hercegovine, direktno su primjenljivi na cijeloj teritoriji Distrikta. Zakoni i odluke svih vlasti Distrikta moraju biti u skladu sa važećim zakonima i odlukama institucija Bosne i Hercegovine.
5. Ovaj član nije podložan izmjenama.

Član 2.
Naziv i sjedište
1. Ime Distrikta je: "Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine".
2. Sjedište Distrikta je grad Brčko.

Član 3.
Zastava i grb
Distrikt nema drugu zastavu i grb osim zastave i grba Bosne i Hercegovine.
* «Službeni glasnik BiH», br. 9/00 i 23/00. 127

Član 4.
Pečat
Distrikt ima okrugli pečat sa tekstom "Bosna i Hercegovina, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine", ispisanim i ćirilicom i latinicom.

Član 5.
Teritorija Brčko Distrikta
Teritorija Distrikta obuhvata cjelokupnu teritoriju općine Brčko u granicama od 1. januara 1991.

Član 6.
Pravna sposobnost
1. Distrikt je pravno lice i posjeduje pravnu sposobnost neophodnu da obavlja svoje funkcije, uključujući sposobnost sticanja prava i obaveza; pravo da tuži i da bude tuženo na sudu.
2. Gradonačelnik predstavlja Distrikt u skladu sa ovim statutom.

Član 7.
Pismo i jezik
1. Bosanski, hrvatski i srpski jezik, te latinično i ćirilično pismo su u ravnopravnoj upotrebi za sve službene svrhe.
2. Pojedinačne odluke Vlade Distrikta o pravima i obavezama građana izdaju se na jednom od jezika i pisama navedenih u stavu 1. ovog člana, prema zahtjevu zainteresirane stranke.

Član 8.
Demilitarizacija
1. Distrikt je demilitariziran. Oružane snage oba entiteta kao ni njihovi pomoćni vojni objekti ne mogu biti locirani na teritoriji Distrikta.
2. Kretanje oružanih snaga oba entiteta kroz teritoriju Distrikta regulira se u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta.

Član 9.
Funkcije i ovlasti Brčko Distrikta
1. Funkcije i ovlasti Distrikta su:
(a) privreda Distrikta;
(b) finansije Distrikta;
(c) carinska uprava;
(d) javna imovina;
(e) javne usluge/infrastruktura;
(f) kultura;
(g) obrazovanje;
(h) zdravstvena zaštita;
(i) zaštita okoline;
(j) socijalna zaštita;
(k) pravosuđe i služba pravne pomoći;
(l) policija;
(m) stambena pitanja;
(n) urbanizam i planiranje;
(o) ostale funkcije neophodne za funkcioniranje Distrikta kao jedinstvene administrativne jedinice lokalne samouprave u skladu sa članom 1.

Član 10.
Suradnja sa entitetima i općinama
1. Distrikt može zaključiti sporazume o suradnji sa entitetima u cilju olakšanja ostvarivanja svojih funkcija i ovlasti u skladu sa ovim statutom i zakonom, pod uslovom da su takvi sporazumi od jednake koristi svim stanovnicima Distrikta.
2. Distrikt može pristupiti postojećim ili zaključiti nove sporazume sa domaćim i međunarodnim udruženjima gradova i općina, kao i gradovima i općinama, u cilju zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa ovim statutom i zakonom.

GLAVA II
STANOVNICI BRČKO DISTRIKTA

Član 11.
Definicija
Stanovnik Brčko Distrikta je državljanin Bosne i Hercego- vine koji:
a) ima prebivalište u Brčkom;
b) koji je imao prebivalište u Brčkom prema popisu stanovništva iz 1991., a nije stekao prebivalište u bilo kojoj drugoj općini Bosne i Hercegovine;
c) koji je stekao prebivalište u Brčkom u skladu sa zakonom, nakon popisa iz l991., a koji je naknadno stekao status raseljenog lica, pod uslovom da nije stekao prebivalište u nekoj drugoj općini Bosne i Hercegovine.

Član 12.
Entitetsko državljanstvo
1. Stanovnici Distrikta koji su državljani jednog entiteta na dan stupanja na snagu ovog statuta ostaju državljani tog entiteta.
2. Pravo stanovnika Distrikta da promijene svoje entitetsko državljanstvo i pravo budućih stanovnika da biraju svoje entitetsko državljanstvo regulira se zakonom.

Član 13.
Prava i obaveze
1. Svako ima pravo da uživa sva prava i slobode garantirane Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine i zakonima Distrikta bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Posebno, svako ima pravo pristupa svim javnim institucijama i
objektima u Distriktu; pravo da se slobodno kreće i određuje svoje mjesto boravka, poslovanja ili rada na cijeloj teritoriji Distrikta; pravo da kupuje i prodaje pokretnu i nepokretnu imovinu u skladu sa zakonom.
2. Svi stanovnici Distrikta mogu ravnopravno učestvovati u vršenju javnih poslova u skladu sa zakonom.
3. Svi stanovnici Distrikta i sva fizička i pravna lica koja obavljaju poslovnu djelatnost ili ostvaruju dobit u Distriktu obavezna su učestvovati u finansiranju funkcija i ovlasti Distrikta putem poreza, taksi i doprinosa u skladu sa zakonom.

Član 14.
Vojna i alternativna služba
1. Stanovnici Distrikta ne podliježu obavezi služenja vojne ili druge entitetske službe i ne mogu dobrovoljno učestvovati u vojnim službama entiteta. Stanovnici Distrikta ne mogu pripadati rezervnom sastavu u vojskama entiteta.
2. Alternativna služba entitetskim vojnim službama za stanovnike Distrikta može biti predviđena zakonom.

Član 15.
Sloboda udruživanja
1. Svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja, uključujući pravo na formiranje političkih, društvenih i drugih organizacija.
2. Sudije, tužioci, članovi Pravosudne komisije i policajci Distrikta mogu formirati profesionalna udruženja, ali ne mogu biti članovi političkih stranaka niti podržavati političke kandidate ili platforme političkih stranaka.

Član 16.
Obrazovanje
1. Svako lice u Distriktu ima jednako pravo na obrazovanje bez diskriminacije. Osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno. Srednjoškolsko obrazovanje je besplatno.
2. Privatne škole i akademske institucije mogu se osnivati u skladu sa zakonom.

Član 17.
Pravno zastupanje
1. Svako lice protiv koga je pokrenut krivični postupak ima pravo da se brani lično ili da dobije besplatnu pravnu pomoć ukoliko nema dovoljno sredstava za angažira pravnog zastupnika.
2. U građanskim parnicama, u skladu sa zakonom, besplatna pravna pomoć biće dostupna stanovnicima Distrikta koji nemaju sredstva za pokrivanje sveukupnih troškova ili dijela troškova pravne pomoći.

Član 18.
Javno informiranje
1. U Distriktu se poštuje sloboda informiranja. Zvaničnici Distrikta će osigurati uvid javnosti u aktivnosti Distrikta, javne dokumente, odluke i zvanične sastanke, blagovremenim, tačnim i potpunim davanjem informacija.
2. Osim ukoliko drukčije nije regulirano zakonom, javnost ima pravo na uvid u sve dokumente koje izradi Vlada Distrikta, zvaničnici Vlade, zaposleni ili zaposleni po ugovoru o djelu, bez naknade i bez obaveze da dokažu opravdanost takvih zahtjeva.

Član 19.
Zahtjevi građana
Distrikt odgovara na sve zahtjeve fizičkih i pravnih lica i blagovremeno preduzima odgovarajuće radnje na način predviđen zakonom.

GLAVA III
ORGANIZACIJA I FUNKCIJE BRČKO DISTRIKTA
POGLAVLJE A: OPĆE ODREDBE

Član 20.
Podjela vlasti
Distrikt se zasniva na podjeli vlasti. Zakonodavnu vlast vrši Skupština Distrikta. Izvršnu vlast vrši Vlada Distrikta. Sudsku vlast vrše sudovi Distrikta.

Član 21.
Zaposleni u Distriktu
Zapošljavanje javnog sektora Distrikta vrši se na osnovu profesionalnih sposobnosti, putem otvorenog konkursa, i odražava sastav stanovništva.

Član 22.
Uvid u finansije
1. Poslanici Skupštine Distrikta (u daljem tekstu: poslanici), gradonačelnik, šefovi Odjela, šef policije i njegovi zamjenici, šefovi Odjela policije, direktor Uprave prihoda Distrikta, šefovi Odjela uprave prihoda Distrikta, sudije i javni tužilac Distrikta i šefovi Odjela unutar sudova i Javnog tužilaštva Distrikta, podnose na uvid Odjelu javnog registra Vlade Distrikta godišnji finansijski izvještaj o svom ukupnom prihodu, izvorima, aktivi i pasivi, u skladu sa zakonom.
2. U skladu sa članom 18. finansijski izvještaji smatraju se javnim dokumentima i objavljuju se u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

POGLAVLJE B: SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA

1. Nadležnosti i sastav

Član 23.
Nadležnosti Skupštine Brčko Distrikta
1. Skupština Distrikta (u daljem tekstu: Skupština) je zakonodavno tijelo Distrikta i određuje opću politiku Distrikta u skladu sa članom 9. Statuta. Mandat Skupštine je četiri (4) godine.
2. U nadležnosti Skupštine Brčko Distrikta spadaju:
(a) Usvajanje Statuta Brčko Distrikta i Poslovnika o radu Skupštine;
(b) Usvajanje budžeta Brčko Distrikta;
(c) Usvajanje zakona Brčko Distrikta;
(d) Usvajanje odluka i rezolucija u skladu sa ovim statutom i poslovnikom o radu;
(e) Odlučivanje, na prijedlog gradonačelnika, o javnim zajmovima i zaduživanjima Distrikta, u skladu sa pravilima i politikom Centralne banke Bosne i Hercegovine;
(f) Izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Skupštine, gradonačelnika Distrikta i drugih zvaničnika u skladu sa ovim statutom, poslovnikom o radu i zakonom;
(g) Nadgledanje rada Vlade Distrikta i cjelokupne administracije Distrikta, naročito u pogledu upravljanja prihodima i rashodima Distrikta. U ovu svrhu Skupština može, na zahtjev najmanje pet (5) poslanika, oformiti posebnu komisiju iz svog članstva da bi ispitala rad bilo kojeg upravnog tijela Distrikta;
(h) Zvanična procjena rada gradonačelnika, direktora Uprave prihoda Distrikta i šefa policije najmanje jednom godišnje na redovnoj sjednici;
(i) Razmatranje godišnjih finansijskih izvještaja koje sačinjavaju državne institucije za finansijsku kontrolu;
(j) Obavljanje drugih funkcija u skladu sa ovim statutom i zakonom.

Član 24.
Sastav Skupštine
1. Skupština se sastoji od dvadeset devet (29) poslanika.
2. Poslanici se biraju na općim, slobodnim, otvorenim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta.

Član 25.
Sazivanje Skupštine
1. Skupština će se sastati u roku od dvije (2) sedmice od datuma potvrđivanja rezultata izbora, a nakon polaganja zakletve ili davanja svečane izjave biće u stalnom zasjedanju.
2. Skupština se saziva najmanje dva puta mjesečno prema utvrđenim terminima i mjestu. Skupštinu može sazvati predsjednik Skupštine na svoju inicijativu ili na
pismeni zahtjev najmanje pet (5) poslanika, onoliko često koliko je neophodno za vršenje funkcija Skupštine.
2. Poslanici Brčko Distrikta

Član 26.
Kriteriji za obavljanje dužnosti
Poslanici se u javnom životu moraju ponašati na primjeren, prikladan i etičan način, te obavljati svoje dužnosti savjesno i isključivo za dobrobit Distrikta i Bosne i Hercegovine.

Član 27.
Sukob interesa
1. Poslanici ne mogu vršiti nikakvu drugu javnu dužnost ni u jednom entitetu Bosne i Hercegovine i ne mogu biti direktori niti članovi upravnih odbora u preduzećima koja su vlasništvo Distrikta ili se finansiraju iz budžeta Distrikta.
2. Poslanici koji pripadaju bilo kojoj od gore navedenih kategorija objaviće u roku od osam (8) dana od datuma potvrđivanja izbornih rezultata svoj izbor između poslaničke službe i gore navedenih funkcija. Ukoliko to ne učine, smatraće se nepodobnim za obavljanje poslaničke službe.
3. Poslanici ne mogu učestvovati u diskusijama, razmatranjima i donošenju odluka o pitanjima koja su od ekonomskog ili drugog značajnog interesa za njih ili njihove krvne srodnike u pravoj liniji bez obzira na stepen; krvne srodnike u pobočnoj liniji do trećeg stepena, supružnike i srodnike po tazbini do drugog stepena.

Član 28.
Imunitet
Poslanici neće biti krivično ni građansko-pravno odgovorni za počinjena djela, izražena mišljenja i date glasove tokom vršenja svojih dužnosti.
3. Predsjedništvo Skupštine

Član 29.
Predsjednik i potpredsjednik
Skupština ima predsjednika i potpredsjednika. Predsjednik i potpredsjednik biraju se iz sastava poslanika na prvoj sjednici svakog novog mandata.

Član 30.
Izbor predsjednika i potpredsjednika
1. Svaki poslanik može nominirati kandidata za mjesto predsjednika Skupštine. Kandidat koji dobije tropetinsku većinu glasova od ukupnog broja poslanika postaje predsjednik. 133
2. Ukoliko u prvom izbornom krugu nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, obaviće se drugi krug izbora. Kandidat koji dobije većinu glasova od ukupnog broja poslanika postaje predsjednik.
3. Ukoliko nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu u drugom krugu obaviće se treći krug glasanja između dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova.
Kandidat koji dobije veći broj glasova u trećem izbornom krugu postaje predsjednik. Kandidat koji dobije manji broj glasova postaje potpredsjednik.
Član 31.
Razrješenje sa dužnosti
Predsjednik i potpredsjednik mogu podnijeti ostavku, odnosno mogu biti razriješeni sa dužnosti prije isteka mandata u skladu sa članom 34. Prijedlog za razrješenje sa dužnosti predsjednika ili potpredsjednika mora podnijeti najmanje pet (5) poslanika.
Član 32.
Potpredsjednik
Potpredsjednik Skupštine pomaže predsjedniku u vršenju njegove/njene dužnosti i mjenja predsjednika u njegovom/ njenom odsustvu.
4. Organizacija i funkcija Skupštine
Član 33.
Kvorum
1. Skupština usvaja punovažnu odluku ukoliko sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja poslanika Skupštine.
2. Ukoliko se ovim statutom drukčije ne odredi, odluke se usvajaju javnim glasanjem, prostom većinom glasova poslanika koji su prisutni i glasaju. Uzdržani glasovi se ne uzimaju u obzir pri utvrđivanju većine.
Član 34.
Kvalifikovana većina
1. Skupština donosi odluke tropetinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika u slučajevima kada se odluke tiču:
a) usvajanja Poslovnika o radu Skupštine;
b) budžeta Brčko Distrikta;
c) zakona Brčko Distrikta;
d) razrješenja svih lica koje bira Skupština i saglasnosti navedenih u članu 60. ovog statuta.
2. Odluke vezane za usvajanje, te izmjene i dopune ovog Statuta, kao i odluke navedene u čl. 10. i 71. zahtijevaju tročetvrtinsku većinu glasova od ukupnog broja poslanika.
134
Član 35.
Komisije
1. Skupština iz svog članstva formira komisije koje pripremaju nacrte zakona za Skupštinu, i obavljaju druge dužnosti u skladu sa ovim statutom. Učešće u komisijama je srazmjerno broju skupštinskih mjesta koja zauzimaju političke stranke i nezavisni poslanici. Pored poslanika, Skupština može odlučiti da imenuje jedan broj stručnjaka koji će pomagati u radu komisija, u svojstvu članova komisija bez prava glasa.
2. Zakonodavna komisija se osniva radi davanja mišljenja o nacrtima zakona ili izmjenama postojećih zakona kako bi se uspostavio odgovarajući jedinstveni sistem zakona na teritoriji Distrikta.
3. Komisija za budžet se osniva radi davanja svog mišljenja o predloženom budžetu.
Član 36.
Poslovnik o radu
Skupština usvaja Poslovnik o radu kojim se regulira rad Skupštine, kao i rad komisija, redovan tok zasjedanja, postupak biranja i glasanja, usvajanje zakona, odluka i rezolucija Distrikta, i opći tok rada Skupštine.
5. Zakonodavna funkcija Skupštine
Član 37.
Nacrti zakona
Svaki poslanik i gradonačelnik imaju pravo da predlažu zakone.
Član 38.
Postupak
1. Nacrti zakona se podnose Skupštini i proslijeđuju nadležnim komisijama. Nakon što nadležne komisije podnesu svoje izvještaje o njima, ili ukoliko ne dostave svoj izvještaj o nacrtu zakona u roku od deset (10) radnih dana po prijemu nacrta zakona, nacrt zakona se daje na raspravu.
2. Prije usvajanja nacrta zakona ili izmjene zakona Distrikta, nacrt zakona ili izmjena zakona Distrikta mora se razmatrati najmanje dva (2) puta na redovnim sjednicama Skupštine.
Član 39.
Objavljivanje zakona
1. Zakoni Distrikta, odluke i rezolucije Skupštine objavljuju se u Službenom glasniku Brčko Distrikta.
2. Zakoni Distrikta stupaju na snagu osmog dana od dana njihovog objavljivanja, osim ukoliko iz određenih razloga zakon ne stupi na snagu ranije.
135
Član 40.
Pravna važnost
1. Zakoni i propisi Distrikta ne mogu imati retroaktivno dejstvo.
2. Krivična i druga kažnjiva djela se utvrđuju i za njih se izriču kazne u skladu sa zakonom ili propisom važećim u vrijeme izvršenja djela, osim u slučajevima kada je novi zakon ili propis blaži po počinioca.
Član 41.
Ustavnost i zakonitost
Ovaj statut i zakoni Distrikta moraju biti usklađeni sa odredbama Ustava i zakona Bosne i Hercegovine. Sudovi Distrikta imaju nadležnost da odluče o usaglašenosti neke odredbe zakona Distrikta sa odredbama Ustava i zakona Bosne i Hercegovine. Sudovi Distrikta također imaju nadležnost da odluče da li neka odredba zakona Distrikta jeste ili nije u skladu sa ovim statutom.
6. Budžet Brčko Distrikta
Član 42.
Uprava prihoda Brčko Distrikta
Uprava prihoda Distrikta se osniva zakonom. Uprava prihoda je odgovorna naročito za ubiranje svih prihoda Distrikta, investiranje fondova Distrikta, podnošenje izvještaja Skupštini o raspoloživosti prihoda za godišnji budžet Distrikta, predviđanje prihoda Distrikta i finansijsko stanje Distrikta.
Član 43.
Zakon o budžetu
1. Gradonačelnik priprema i podnosi Skupštini prijedlog godišnjeg budžeta najmanje devedeset (90) dana prije isteka svake fiskalne godine.
2. Skupština usvaja budžet Distrikta najmanje trideset (30) dana prije isteka svake fiskalne godine. Skupština razmatra predloženi budžet na svakoj od svojih redovnih sjednica u toku perioda od dva mjeseca prije odobravanja budžeta.
3. Nakon podnošenja budžeta i prije prve diskusije na Skupštini, prijedlog budžeta biće dostupan javnosti i dostavljen lokalnim udruženjima građana.
4. Prijedlog budžeta uključuje:
a) rashode i račune Vlade Distrikta za prethodnu fiskalnu godinu;
b) izvršenje rashoda i račune Vlade Distrikta za tekuću fiskalnu godinu;
c) iznos svih rezervi ili neutrošenih sredstava Distrikta;
d) izvršenje rashoda i izdvajanja neophodnih za realizaciju obaveznih programa rada Vlade Distrikta za narednu fiskalnu godinu;
e) obračune prihoda Distrikta za narednu fiskalnu godinu;
f) obračun:
i) finansijskog stanja Blagajne Distrikta po isteku posljednje fiskalne godine; 136
ii) procijenjenog finansijskog stanja Blagajne Distrikta na kraju tekuće fiskalne godine;
iii) procijenjenog finansijskog stanja Blagajne Distrikta na kraju sljedeće fiskalne godine u slučaju da se finansijski prijedlozi sadržani u budžetu usvoje.
g) sve bitne činjenice u vezi sa finansijskim obavezama Distrikta;
h) ostale finansijske obračune i podatke koji su neophodni ili potrebni za detaljan uvid u finansijsko stanje Vlade Distrikta;
5. O budžetu se raspravlja i odluke donose u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.
6. Nakon usvajanja budžeta, gradonačelnik Skupštini podnosi mjesečne izvještaje o njegovoj realizaciji, kao i godišnji izvještaj na kraju svake fiskalne godine.
7. Sredstva Distrikta ne mogu biti utrošena ili opterećena osim ako to nije u skladu sa usvojenim budžetom ili njegovim izmjenama.
Član 44.
Povećanje rashoda budžeta
Nacrti zakona koji bi zahtijevali povećanje rashoda budžeta neće se iznositi na raspravu ukoliko se uz njih ne priloži izvještaj Uprave prihoda Brčko Distrikta. Ni Vlada Distrikta niti bilo koji Odjel bilo kojeg tijela ne mogu prekoračiti određeni iznos koji je odobren godišnjim budžetom Distrikta bez prethodne izmjene budžeta.
Član 45.
Izmjene budžeta
Gradonačelnik može predložiti Skupštini izmjene budžeta u slučaju ozbiljnog ili nepredviđenog manjka prihoda Distrikta. Uz prijedlog mora biti priložen izvještaj Uprave prihoda Brčko Distrikta kojim se utvrđuje iznos manjka. O izmjenama će se raspravljati i odlučivati u skladu sa članom 43. Statuta.
POGLAVLJE C: VLADA BRČKO DISTRIKTA
1. Konstituiranje i sastav Vlade Brčko Distrikta
Član 46.
Vlada Brčko Distrikta
Vladu Distrikta čine gradonačelnik i šefovi Odjela.
Član 47.
Gradonačelnik
1. Gradonačelnika bira Skupština i on može biti ponovo izabran. Gradonačelnik obavlja svoje dužnosti za vrijeme mandata Skupštine koja ga je izabrala i ostaje na funkciji do izbora novog gradonačelnika.
2. Gradonačelnik organizira Vladu Distrikta ekonomično i efikasno u mjeri u kojoj to dopuštaju prihodi Distrikta. Gradonačelnik izdaje Organizacioni plan u
137
kojem Vladu dijeli na Odjele koji pokrivaju sve funkcije i ovlasti Brčko Distrikta u skladu sa članom 9. U Organizacionom planu predviđeni su sljedeći Odjeli:
a) Stručni administratvni poslovi;
b) Budžet i finansije;
c) Javni poslovi;
d) Komunalni poslovi;
e) Urbanizam, imovinski odnosi i privredni razvoj;
f) Zdravstvo, javna sigurnost i ostale usluge;
g) Obrazovanje;
h) Poljoprivreda i šumarstvo;
i) Javni registar.
Član 48.
Šefovi Odjela
1. Šefove Odjela bira ili smjenjuje gradonačelnik na osnovu profesionalnih kriterija. Šefovi Odjela odražavaju sastav stanovništva. Skupština Distrikta može staviti veto na gradonačelnikov izbor ili smjenu šefa Odjela tropetinskom većinom glasova.
2. Šef Odjela za stručne administrativne poslove je također i zamjenik gradonačelnika koji mu pomaže u obavljanju njegovih/njenih funkcija i koji ga/je mijenja u njegovom/njenom odsustvu.
Član 49.
Rad Vlade Distrikta
Od svakog ureda i odjela Distrikta, te svakog zvaničnika i zaposlenog Distrikta očekuje se da svoje funkcije izvršavaju revnosno i predano u ime svih građana Distrikta. U pružanju usluga Distrikta i izvršavanju svojih zadataka, Vlada nastoji da bude na najvećem profesionalnom nivou, podrazumijevajući efikasnost u radu, pristupačnost, odgovornost, kvalitet rada, upotrebu tehnološki naprednih metoda i reagiranje na probleme javnosti, u okviru budžeta.
2. Odgovornosti Vlade Brčko Distrikta
Član 50.
Odgovornosti gradonačelnika
1. Gradonačelnik je odgovoran za provođenje zakona Bosne i Hercegovine i Distrikta.
2. Gradonačelnik je odgovoran Skupštini za pravilno rukovođenje i upravljanje Distriktom.
3. Gradonačelnik imenuje, unapređuje i razrješava sa dužnosti sve javne radnike Distrikta u skladu sa zakonom i osigurava da oni ispunjavaju uslove kadrovskih propisa, uključujući standarde zapošljavanja, pravila ponašanja i rutinske procjene vršenja dužnosti.
4. Gradonačelnik obavlja sljedeće dužnosti:
138
(a) podnosi nacrte zakona i daje prijedloge Skupštini;
(b) predlaže budžet Distrikta i podnosi finansijske izvještaje Distrikta;
(c) upravlja javnom imovinom;
(d) obavlja ostale dužnosti u skladu sa ovim statutom i zakonom.
Član 51.
Odgovornosti šefova Odjela
1. Vlada Distrikta sastaje se najmanje jedanput sedmično na redovno zakazanoj sjednici. Članovi Vlade Distrikta raspravljaju o svim pitanjima iz nadležnosti Vlade Distrikta i daju prijedloge gradonačelniku.
2. Šefovi Odjela upravljaju svojim Odjelima, u skladu sa gradonačelnikovim odlukama.
Član 52.
Sukob interesa
Članovi Vlade Distrikta i šef policije i njegovi zamjenici ne mogu obavljati nikakvu drugu funkciju u javnom ili privatnom sektoru za vrijeme trajanja njihovog mandata.
3. Odnosi između Vlade i Skupštine Brčko Distrikta
Član 53.
Uloga Vlade Brčko Distrikta
1. Vlada Distrikta obavještava Skupštinu o svim tekućim pitanjima.
2. Članovi Vlade Distrikta mogu učestvovati na sjednicama Skupštine, ali nemaju pravo glasa. Gradonačelnik ima pravo da uzme riječ u svakom trenutku po svakoj tački dnevnog reda. Gradonačelnik mora bez odlaganja dati Skupštini sve tražene informacije koje se odnose na upravljanje Distriktom.
Član 54.
Nominacije
1. Samo poslanik može nominirati kandidata za mjesto gradonačelnika iz sastava članstva Skupštine.
2. Nominacija i izbor se moraju obaviti na prvoj sjednici Skupštine, na početku svakog novog mandata.
Član 55.
Izbor gradonačelnika
1. Kandidati za mjesto gradonačelnika izlažu svoj program Skupštini.
2. Nakon razmatranja programa kandidata, bira se gradonačelnik tropetinskom većinom od ukupnog broja glasova poslanika.
3. Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu u prvom izbornom krugu, održaće se drugi krug izbora. Kandidat koji dobije većinu glasova od ukupnog broja poslanika postaje gradonačelnik. 139
4. Ako nijedan kandidat ne ostvari potrebnu većinu u drugom izbornom krugu, održaće se treći izborni krug između dva (2) kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Kandidat koji dobije veći broj glasova u trećem izbornom krugu postaje gradonačelnik.
5. Gradonačelniku, po njegovom/njenom izboru prestaje funkcija poslanika i vrši se njegova/njena zamjena u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta.
Član 56.
Izvještaj i program rada
Na kraju svake kalendarske godine gradonačelnik podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu Vlade Distrikta i program rada Vlade za narednu godinu.
Član 57.
Mandat, ostavka i razrješenje sa dužnosti
1. Gradonačelnik može dati ostavku ili biti razriješen sa dužnosti od strane Skupštine prije isteka njegovog/njenog mandata. Vlada Distrikta sa zamjenikom gradonačelnika na čelu nastavlja da obavlja svoje dužnosti dok se ne izabere novi gradonačelnik.
2. Prijedlog za razrješenje gradonačelnika sa dužnosti mora podnijeti najmanje pet (5) poslanika.
GLAVA IV - POLICIJA DISTRIKTA
Član 58.
Policija Brčko Distrikta
1. Distrikt ima sopstvenu policiju (u daljem tekstu: policija Distrikta).
2. Policija Distrikta obavlja sve policijske funkcije predviđene zakonom.
Član 59.
Odgovornost
1. Policija Distrikta obezbjeđuje sigurnu i bezbjednu sredinu svim licima u Distriktu, i radi poštujući međunarodno priznata ljudska prava i osnovne slobode predviđene Ustavom Bosne i Hercegovine.
2. Policija Distrikta obezbjeđuje neograničenu slobodu kretanja svih lica, vozila i roba kroz Distrikt.
3. Svi zaposleni u policiji Distrikta su javni službenici i kao takvi su odgovorni za svoje postupke.
Član 60.
Šef policije
Policija Distrikta ima šefa policije i dva (2) zamjenika. Šefa policije i zamjenike imenuje i razrješava gradonačelnik uz saglasnost Skupštine, u skladu sa članom 34. Statuta.
140
Član 61.
Potjera
Sporazumi o suradnji u provođenju zakona postižu se između policije Distrikta i policijskih organa entiteta u slučaju potjere lica osumnjičenih za krivična djela.
GLAVA V - SUDOVI I JAVNO TUŽILAŠTVO
POGLAVLJE A: SUDOVI DISTRIKTA
Član 62.
Sudovi Distrikta
1. Sudstvo Distrikta je nezavisno, a čine ga Osnovni sud i Apelacioni sud.
2. Sudovi sude nepristrasno u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, ovim statutom i zakonima Distrikta.
3. Sudovi imaju opću nadležnost. Osnivanje, organizacija i nadležnost sudova utvrđuju se zakonom.
4. Vlada Distrikta je obavezna da pomaže sudovima u njihovom radu i bez odlaganja izvršava sve sudske odluke i naloge sudova.
POGLAVLJE B: JAVNO TUŽILAŠTVO
Član 63.
Javno tužilaštvo
1. Javno tužilaštvo je nezavisno od sudstva i policije Distrikta.
2. Javno tužilaštvo goni počinioce krivičnih djela i obavlja ostale funkcije nepristrasno u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, ovim statutom i zakonima Distrikta.
3. Osnivanje, organizacija i nadležnost Javnog tužilaštva se utvrđuju zakonom.
POGLAVLJE C: IMENOVANJE I NEZAVISNOST
Član 64.
Pravosudna komisija
1. Zakonom se osniva nezavisna Pravosudna komisija u čijoj nadležnosti su imenovanje i razrješenje sudija i javnih tužilaca u Distriktu.
2. Komisija je naročito odgovorna za:
(a) obezbjeđivanje nezavisnosti sudstva i Javnog tužilaštva Distrikta;
(b) obezbjeđivanje stručnog usavršavanja sudija i javnih tužilaca;
(c) donošenje i provođenje etičkog kodeksa sudstva i Javnog tužilaštva Distrikta;
141
(d) preduzimanje disciplinskih mjera protiv sudija i javnih tužilaca u skladu sa zakonom.
Član 65.
Sudije i javni tužioci
Sudije i javni tužioci su istaknuti pravnici visokih profesionalnih i moralnih kvaliteta i posjeduju druge kvalifikacije predviđene zakonom.
Član 66.
Mandat
1. Sudije i javni tužioci stiču doživotno imenovanje i mogu biti razriješeni samo pod uslovima propisanim zakonom. Sudije i javni tužioci se penzionišu kad napune sedamdeset (70) godina.
2. Sudije i tužioci ne mogu vršiti nikakvu drugu javnu funkciju niti obavljati bilo koji drugi posao.
Član 67.
Sastav sudova
1. Stanovnici Distrikta učestvuju u suđenju pred Osnovnim sudom u svojstvu sudija-porotnika, u skladu sa zakonom.
2. Apelacioni sud čine isključivo sudije.
Član 68.
Imunitet
Sudije, sudije-porotnici i javni tužioci ne mogu biti krivično ni građansko-pravno odgovorni za djela počinjena i mišljenja izražena u vršenju svojih dužnosti.
Član 69.
Finansiranje
Distrikt je dužan osigurati neophodnu finansijsku i drugu pomoć u cilju osiguranja pravilnog funkcioniranja sudstva, Javnog tužilaštva i njihove administracije.
GLAVA VI - PRELAZNE ODREDBE
Član 70.
Kontinuitet zakona
Svi entitetski zakoni i propisi, koji su na snazi na teritoriji Distrikta u trenutku stupanja na snagu ovog statuta, ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti sa ovim statutom dok drukčije ne odredi Skupština, u skladu sa ovim statutom.
142
Član 71.
Pravni sljedbenik
1. Stupanjem na snagu ovog statuta prestaju da postoje sve općinske administracije koje postoje na teritoriji Distrikta. Općinski uredi i pravna lica koja su osnovana ili se finansiraju od strane postojećih općinskih administracija nastaviće da pružaju usluge u skladu sa važećim zakonima, po instrukcijama Vlade Distrikta, sve dok Vlada Distrikta ne odluči drukčije, ili dok se to ne izmijeni zakonom Distrikta.
2. Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine je pravni sljedbenik dijela općine Brčko u Republici Srpskoj, kao i administrativnih aranžmana Brka i Ravne-Brčko.
3. Sve ugovore i sporazume, koje su zaključile općinske vlasti navedene u stavu 2. ovog člana, zainteresirane strane moraju dostaviti na uvid gradonačelniku u roku od trideset (30) dana od dana njegovog/njenog preuzimanja dužnosti. Svaki ugovor ili sporazum koji se ne dostavi u tom roku smatra se otkazanim. Gradonačelnik će odmah proslijediti te ugovore i sporazume Skupštini. Na inicijativu pet (5) poslanika ili po preporuci gradonačelnika, Skupština može otkazati svaki ovakav ugovor i sporazum.
Član 72.
Sudski i upravni postupci
1. Svi sudski postupci pred sudovima koji postoje na teritoriji Distrikta, u trenutku stupanja na snagu ovog statuta, a u kojima nisu donesene pravosnažne sudske odluke biće okončani u skladu sa entitetskim zakonima. Sve odluke koje postaju izvršne u trenutku stupanja na snagu ovog statuta ili će postati izvršne nakon toga, izvršiće sudovi Distrikta.
2. Svi upravni postupci koji nisu okončani u trenutku stupanja na snagu ovog Statuta se proslijeđuju Vladi Distrikta.
Član 73.
Vojna služba
Stanovnici Distrikta koji su u trenutku stupanja na snagu ovog statuta aktivni pripadnici vojski entiteta, mogu nastaviti da obavljaju svoje aktivnosti pod uslovom da njihove uniforme, oružje i druga vojna oprema ostanu na području gdje je smještena njihova vojna jedinica i da se registriraju kod vlasti Distrikta.
ZAVRŠNA GLAVA
Član 74.
Stupanje na snagu
Ovaj statut stupa na snagu nakon objavljivanja u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

Nakon usporedbe teksta Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljenog 6. aprila 2000. godine, u "Službenom glasniku BiH", broj 9/00, sa originalnom verzijom koja je stupila na snagu Nalogom supervizora o uspostavi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, od 8. marta 2000. godine, uočena je tehnička greška. Stoga, u skladu sa st. 8., 9. i 38. Konačne odluke od 5. marta 1999. godine, ovim objavljujem
ISPRAVKU
TEKSTA STATUTA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE, OBJAVLJENOG USLUŽBENOM GLASNIKU BOSNE I
HERCEGOVINE, BROJ 9/00
Član 27., stav 1. treba da glasi:
1. Poslanici ne mogu vršiti nikakvu drugu javnu dužnost ni u entitetima niti u Bosni i Hercegovini i ne mogu biti direktori niti članovi upravnih odbora u preduzećima koja su u vlasništvu Distrikta ili se finansiraju iz budžeta Distrikta.
23. augusta 2000. godine
Zamjenik Visokog predstavnika Supervizor za Brčko Gary Matthews, s. r.