Pogledajte ove internet stranice i potražite nešto za sebe i svoju obitelj:

Nova pitanja od kolega s ispita

Član 11.
 
Iza člana 66. dodaje se član 66a. koji glasi:  "Član 66a.
 
Namještenik organa državne službe koji je stekao VII stepen stručne spreme ili visoko
obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji ima
najmanje pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u orgnima državneslužbe, može se prijaviti na konkurs za upražnjeno radno mjesto stručnog saradnika u organu državne službe bez obaveze obavljanja pripavničkog staža. Preuzmi zakon.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Evo ja imam neke testove, mislim da se pitanja malo razlikuju od onih što se nalaze na onoj stranici, pa ti stavi i ova pitanja, nadam se da će nekome poslužiti koliko toliko.

Likn kolegice Amra Hadžiabdić NOVA PITANJA.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pitanje=>
Program Cards u BiH je u sklopu? Točan odgovor =>...Djeluje u sklopu Direkcije za Europske integracije.

***********************************
Ova dolje pitanja su meni bila na ispitu, tad nisam zapisao odgovore,a sad ih ne znam, zaboravio :-)

Mandat sudaca Ustavnog suda BiH?

Upravne organizacije odgovaraju? => A.) ministru; B.) Vijeću ministara; C.) Parlamentarnoj skupštini;

Centralna banka je jedina ovlaštena da...

Mandat članova Vijeća ministara i članova odbora za žalbe je? ...

Mandat u opć.i grad. vijećnicima...

U upr.postupku rokovi se računaju na...

Volonterski i pripr.staž traju? ...onoliko koliko...

Plaćeno odsustvo? 3 ili 7 dana

Izvršenje troškova nakon sudske presude snosi?...

Izvršenje se vrši administrativnim ili sudskim putem ?

U Republici Srpskoj ustavotvornu i zakonodavnu vlast vrše?...

Aqui comuniccare u BiH je: A.)pridruživanje; B.) pristupanje; C.)predpristup;