ODGOVORENA PITANJA ZA JAVNI ISPIT AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Izvadak iz Odluke o načinu i programu polaganja javnog i stručnog ispita za lica koja se postavljaju za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine:

Član 3.

Javni ispit, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH (u daljem tekstu Zakon) i ovom odlukom polažu lica koja kao kandidati konkurišu za radna mjesta državnih službenika u institucijama BiH.
Cilj javnog ispita je utvrditi da li lica iz prethodnog stava posjeduju dovoljan stepen znanja iz oblasti javne uprave, koja su neophodna za obavljanje poslova državnog službenika u institucijama BiH.

Član 4.

Javni ispit obuhvata sljedeće predmete:

osnove ustavnog sistema BiH;
osnove sistema državne uprave BiH;
upravni postupak i upravni spor;
osnove radnih odnosa;
kancelarijsko poslovanje u organima uprave;
finansiranje institucija BiH;
osnove evropskih integracija.

Član 5.

Detaljnije razrađen program javnog ispita, koji utvrđuje Agencija uz saglasnost Ministarstva pravde, sadrži gradivo, pravne izvore i literaturu za svaku oblast iz člana 4. ove odluke.

Program iz prethodnog stava objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". III – NAČIN POLAGANJA JAVNOG ISPITA
Član 6.

Agencija obavještava lica koja su obavezna polagati javni ispit o datumu i mjestu održavanja najmanje 8 dana prije termina ispita.

Član 7.

Javni ispit se polaže u vidu testa sačinjenog od pitanja na koja su ponuđeni opcijski odgovori.
Test se sastoji od ukupno 42 pitanja podijeljena u tri bloka sa jednakim brojem pitanja i za svako pitanje postoje od dva do četiri opcijska odgovora.
Raspoloživo vrijeme za rješavanje iznosi dva sata.
Član 8.

Prilikom rješavanja testa kandidat mora odgovoriti na svako pitanje označavanjem samo jedne od ponuđenih opcija.
Kandidat je položio ispit ako tačno odgovori na najmanje dvije trećine postavljenih pitanja.

Član 9.

Prilikom rješavanja testa kandidatu nije dozvoljeno korištenje bilo kakvih materijala.
Pitanja se postavljaju na sva tri jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH.

Član 10.

Pitanja i opcijske odgovore izrađuje Stručna komisija za polaganje javnog ispita (u daljem tekstu Stručna komisija), koja se sastoji od sedam članova za svaki predmet iz člana 4. ove odluke, a imenuje ih rukovodilac Agencije.
Članovi Stručne komisije imenuju se iz reda lica koja su se istakla u radu na normativno pravnim, upravnim i drugim stručnim poslovima, poslovima vezanim za finansiranje institucija BiH i procesima pridruživanja evropskim integracijama u državnim organima uprave ili sudskim institucijama.
Na osnovu tako sačinjenih pitanja Agencija sačinjava i redovno ažurira bazu podataka koja će omogućiti elektronsko generisanje testova, po metodi slučajnog odabira.
Aktom o imenovanju komisije iz stava 1. ovog člana određuje se i visina naknade koja će se dodijeliti
članovima Stručne komisije.

Član 11.

Agencija utvrđuje sadržaj ili sadržaje testova javnog ispita najranije 24 sata prije započinjanja testiranja, na način predviđen članom 10. stav 3. ove odluke.
Nakon završenog ispita Agencija pristupa ocjenjivanju testova i rezultate objavljuje na oglasnoj tabli Agencije, te obavještava kandidate o rezultatima koje su postigli.

Član 12.

Licu koje položi javni ispit Agencija izdaje uvjerenje o položenom ispitu.
Agencija vodi evidenciju o izdatim uvjerenjima o polaganju ispita.
Licu koje je položilo javni ispit isti se priznaje prilikom svakog narednog učestovanja na javnom konkursu za popunjavanje radnog mjesta u institucijama BiH.

Odluka o načinu i programu polaganja javnog i stručnog ispita za lica koja se postavljaju za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine – Službeni Glasnik BiH 20/03

Ustavni sistem Bosne i Hercegovine

Gradivo:

opće karakteristike Bosne i Hercegovine kao države (demokratska načela, sastav, kretanje roba, usluga, kapitala i osoba, glavni grad, simboli i državljanstvo);
ljudska prava i osnovne slobode;
nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine;
nadležnosti entiteta;
dodatne nadležnosti Bosne i Hercegovine;
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (Predstavnički dom i Dom naroda – izbor, mandat, sastav, način odlučivanja i nadležnosti);
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine (izbor, mandat, sastav i nadležnosti);
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (imenovanje, mandat, sastav i nadležnosti);
Stalni komitet (sastav i nadležnost);
Ustavni sud Bosne i Hercegovine (sastav, način izbora i odlučivanja i odluke);
Centralna banka Bosne i Hercegovine (sastav i nadežnosti);
osnove ustavnog sistema Federacije Bosne i Hercegovine (opće karakteristike, sastav, zakonodavna, izvršna i sudska vlast);
osnove ustavnog sistema Republike Srpske (opće karakteristike, zakonodavna, izvršna i sudska vlast).

Pravni izvori i literatura:

Ustav Bosne i Hercegovine (Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini – Aneks IV).
Sporazum o ljudskim pravima (Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini – Aneks VI).
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine sa amandmanima (“Službene novine Federacije” BiH br. 1/94, 13/97, 16/02, 22/02 i 52/02).
Ustav Republike Srpske sa amandmanima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 31/02 i 31/03).
Ostali relevantni pravni izvori i literatura do sada korištena za polaganje stručnih ispita u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Pitanja:

Opšti okvirni sporazum za mir u BiH potpisali su:

Predstavnici RBiH, FBiH, RS, SRJ i RH;
Predstavnici RBiH, RH, SRJ, SAD, Francuske, Rusije, VB, SR Njemačke;
Predstavnici RBiH, RH, SRJ, UN, Francuske, SR Njemačke, Rusije, VB i SAD;
Predstavnici RBiH, RH, SRJ, EU, Francuske, SRNJ, Rusije, Velike Britanije i SAD; Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Ustav BiH određuju (po preambuli Ustava):

Svi građani BiH;
Bošnjaci, Srbi i Hrvati kao konstitutivni narodi (zajedno sa ostalima) i građani BiH;
Bošnjaci, Srbi i Hrvati kao konstitutivni narodi;
Svi narodi i građani BiH;

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Bosna i Hercegovina je:

Složena država sastavljena od dva entiteta, FBiH i RS;
Federacija entiteta i Brčko Distrikta;
Zajednica država FBiH i RS;
Federacija federalnih jedinica;

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Državljani BiH mogu imati državljanstvo druge države, uz uslov:

Da su rođeni u toj državi, a nisu se odrekli državljanstva;
Da postoji bilateralni sporazum izmeđ te države i BiH, odobren od Parlamentarne skupštine BiH;
Da su rođeni u BiH, a žive u drugoj državi;
Da imaju uslove za sticanje državljanstva druge države, a nisu se odrekli državljanstva BiH; Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Simbole BiH (grb, zastavu) određuje:

Parlamentarna skupština BiH zakonom;
Predsjedništvo svojom odlukom;
Parlamentarna skupština BiH na prijedlog Vijeća ministara;
Kako bude odlučeno od strane Parlamentarne skupštine BiH i odobreno od strane Predsjedništva; Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Državljanstvo :

Postoji državljanstvo BiH regulisano od strane Parlamentarne skupštine BiH i državljanstvo entiteta koje reguliše entitet; svi državljani bilo kojeg entiteta su i državljani BiH;
Državljanstvo BiH uređuje Parlamentarna skupština BiH jedinstveno za cijelu BiH;
Državljanstvo BiH uređuju zakonodavni organi entiteta, uz uslov da su svi državljani tog entiteta i državljani BiH;
Državljanstvo BiH reguliše Parlamentarna skupština BiH, a entitetsko državljanstvo je određeno rođenjem ili prebivalištem;

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Lica sa dvojnim državljanstvom mogu glasati u BiH samo:

Ako ne glasaju u drugoj državi čije državljanstvo imaju;
Ako je BiH država njihovog prebivališta;
Ako to odobri parlamentarna skupština;
Ako dođu u BiH radi glasanja na izborima;

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

U BiH se direktno primjenjuje i ima prioritet nad svim drugim zakonima:

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima;
Generalna konvencija o ljudskim pravima;
Evropska konvencija o sprječavanju mučenja, nehumanog postupka i kažnjavanja;
Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda; Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
U preambuli Ustava BiH se ne pominje:

Evropska konvencija o zažtiti ljudskih prava i osnovnih sloboda;
Povelja UN;
Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima;
Deklaracija o pravima lica koja pripadaju nacionalnim, etničkim, vjerskim i jezičkim manjinama; Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Jedno od nabrojanih prava nije zagarantovano Ustavom BiH:

Pravo na slobodu i sigurnost lica;
pravo na obrazovanje;
pravo na socijalnu zaštitu (zdrastveno);
pravo na ženidbu i osnivanje porodice;

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Pravo slobodnog povratka izbjeglih i raseljenih lica utvrđeno je Aneksom 7 Opšteg okvirnog sporazuma za mir, ali i jednom drugom odredbom aneksa Sporazuma. To je:

Član II. 5 Aneksa IV ;
Član III. 3 Aneksa III ;
Član IV. 2 Aneksa I ;
Član II.5 Aneksa IX ;

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
U nadležnost Bosne i Hercegovine ne spada:

Carinska politika;
Porezna politika
Monetarna politika;
Finansiranje institucija i međunarodnih obaveza BiH; Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
U dodatne nadležnosti Bosne i Hercegovine ne spada:

Pitanja o kojima se slože entiteti;
Pitanja u skladu sa aneksima od 5 do 8 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH;
Pravo da uspostavi posebne paralelne odnose sa susjednim zemljama;
Koje su potrebne da se očuva suverenitet, teritorijalni integritet, politička nezavnisnost i međunarodni subjektivitet BiH;

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Dom naroda PS BiH ima 15 delegata, a kvorum čini:

10 delegata;
9 delegata;
8 delegata;
7 delegata;

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Predstavnički dom PS BiH ima 42 poslanika, a kvorum čini:

22 poslanika;
21 poslanik;
20 poslanika;
Većina svih poslanika;

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Odluke domova PS BiH donose se (nakon usaglašavanja):

Većinom glasova članova/delegata koji su prisutni i glasaju, pod uslovom da protiv ne glasaju 2/3 ili više članova/delegata iz svakog entiteta;
Većinom glasova članova/delegata koji su prisutni i glasaju, pod uslovom da protiv ne glasaju više od polovine članova/delegata iz jednog konstitutivnog naroda;
Većinom glasova članova/delegata koji su prisutni i glasaju;
Dvotrećinskom većinom glasova članova/delegata koji su prisutni i glasaju; Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Domovi PS BiH mogu se raspustiti:

Od strane Predsjedništva;
Dom naroda - od strane Predsjedništva ili samog Doma, dok se Predstavnički dom ne može raspustiti;
Predstavnički dom - od strane Predsjedništva ili od samog Doma, dok se Dom naroda ne može raspustiti;
Samo Dom naroda se može raspustiti i to isključivo od strane Predsjedništva; Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Odluke PS BiH stupaju na snagu :

Danom donošenja;
Danom navedenim u odlukama;
Ne mogu stupiti na snagu prije nego što se objave;
Osmog dana od dana objavljivanja;

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Kandat članova Predsjedništva je:

Dvije godine;
Četiri godine;
Prvoizabranim četiri, a nakon toga dvije godine;
Prvoizabranim dvije, a nakon toga četiri godine; Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Predsjedavajući Predsjedništva, osim izabranog na prvim izborima, bira se:

Isključivom rotacijom između članova;
Rotacijom, ili na drugi način, kako odredi Parlamentarna skupština BiH;
na izborima;
Rotacijom, ili na drugi način, kako odredi samo Predsjedništvo; Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Kada član predsjedništva proglasi odluku Predsjedništva štetnom po vitalni nacionalni interes te je shodno Ustavu uputi NSRS odnosno odgovarajučem klubu Doma naroda PFBiH, ista odluka Predsjedništva neće stupiti na snagu ako se protiv nje izjasni određena većina NS, odnosno kluba Doma naroda Federacije. Ta većina je:

Natpolovična većina;
2/3 većina;
3/4 većina;
4/5 većina;

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Jedna od nadležnosti nije ustavna nadležnost Predsjedništva Bosne i Hercegovine:

Ratificiranje međunarodnih ugovora, uz pristanak Parlamentarne skupštine BiH;
Izvršavanje odluka Parlamentarne skupštine BiH;
Donošenje odluka o pomilovanjima, za krivična djela iz nadležnosti BiH;
Koordinacija sa međunarodnim i nevladinim organizacijama u BiH; Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Po Ustavu BiH, Vijeće ministara BiH čine:

Predsjedavajući, zamjenici predsjedavajućeg i ministri;
Predsjedavajući, zamjenici predsjedavajućeg, ministri i zamjenici ministara;
Predsjedavajući, ministri i zamjenici ministara;
Predsjedavajući i ministri;

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH imenuje, a Parlamentarna skupština BiH - Predstavnički dom potvrđuje; po Ustavu:

Zamjenike predsjedavajućeg i ministre;
Ministre i zamjenike ministara;
Ministre;
Zamjenike predsjedavajućeg, ministre i zamjenike ministara; Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Vijeće ministara daje ostavku ; po Ustavu:

Ako mu Parlamentarna skupština BiH izglasa nepovjerenje;
Ako ga Predsjedništvo smijeni;
Ako utvrdi da ne može obavljati dužnosti;
Ako ga predsjedavajući raspusti, a Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH potvrdi tu odluku;

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Način imenovanja Vijeća ministara, po Ustavu BiH:

Predsjedništvo imenuje Vijeće ministara, a potvrđuje Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH;
Predsjedavajući Predsjedništva imenuje predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministre, koje potvrđuje Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH;
Predsjedništvo imenuje predsjedavajućeg Vijeća ministara, kojeg potvrđuje Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH; predsjedavajući potom imenuje ministre i zamjenike ministarakoje takođe potvrđuje Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH;
Predsjedništvo imenuje predsjedavajućeg Vijeća ministara, kojeg potvrđuje Parlamentarna skupština BiH, predsjedavajući Vijeća ministara potom imenuje ministre, koje takođe potvrđuje Parlamentarna Skupština BiH;

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Stalni komitet (za vojna pitanja) po Ustavu BiH je:

Vrhovna komanda oružanih snaga;
Organ uprave BiH, osnovan odlukom Predsjedništva koji priprema dokumente i obavlja druge poslove utvrđene odlukom o osnivanju;
Poseban koordinacioni organ oružanih snaga u BiH, na čijem je čelu je generalni sekretar;
Organ čije članove bira Predsjedništvo i koji koordinira aktivnosti oružanih snaga BiH, a i članovi predsjedništvasu članovi Stalnog komiteta;

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Sudije Ustavnog suda bira:

Četiri člana Predstavnički dom Federacije, dva člana Narodna skupština RS, a tri člana predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacija sa Predsjedništvom;
Četiri člana Dom naroda Federacije (klubovi bošnjačkog i hrvatskog naroda), dva člana NSRS, a tri
člana predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacija sa Predsjedništvom;
Parlamentarna skupština BiH;
Šest članova bira Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, a tri člana bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava;

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Mandat prvog saziva Ustavnog suda BiH trajao je:

Tri godine;
Pet godina;
Šest godina;
Deset godina;

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Način izbora sudija Ustavnog suda nakon prvih pet godina reguliše se:

Isključivo Ustavom;
Parlamentarna skupština zakonom utvrđuje način imenovanja svih sudija suda;
Ustavom, s tim što Parlamentarna skupština može zakonom predvidjeti drugačiji način izbora sudija koje bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava;
Ustavom, s tim što Parlamentarna skupština može zakonom predvidjeti drugačiji način izbora sudija koji nisu strani državljani;

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Broj sudija Ustavnog suda i način odlučivanja:

Ustavni sud ima deset sudija i šest čini kvorum;
Ustavni sud ima devet sudija i šest čini kvorum;
Ustavni sud ima deset sudija i polovina čini kvorum;
Ustavni sud ima devet sudija i većina čini kvorum Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Sporove da li odluka entiteta da uspostavi posebne paralelne odnose sa susjednom državom ili da li je odredba Ustava ili zakona entiteta u skladu sa Ustavom BiH, mogu pokrenuti:

Članovi Predsjedništva, predsjedavajući Vijeća ministar, predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg bilo kojeg dana Parlamentarne skupštine BiH, od strane 1/4 oba doma Parlamentarne skupštine BiH kao i od strane 1/4 bilo kojeg doma zakonodavnog organa entiteta;
Članovi Predsjedništva, predsjedavajući Vijeća ministara, predsjednici entiteta i njihovi zamjenici, predsjedavajući domova zakonodavnih organa BiH i entiteta i njihovi zamjenici, te 1/4 domova zakonodavnih organa BiH ili entiteta;
Članovi Predsjedništva, predsjedavajući Vijeća ministara, predsjednici entiteta i njihovi zamjenici, premijeri vlada entiteta i njihovi zamjenici, te predsjedavajući zakonodavnih organa BiH i entiteta odnosno 1/4 istih organa;
Članovi Predsjedništva, predsjedavajući Vijeća ministara, predsjedavajući domova Parlamentarne skupštine BiH i njihovi zamjenici, te 1/4 oba doma Parlamentarne skupštine BiH;

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Guvernera Centralne banke BiH u prvih šest godina imenuje:

Predsjedništvo;
Vijeće ministara;
MMF nakon konsultacija sa Predsjedništvom;
Parlamentarna skupština BiH;

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Guvernera Centralne banke BiH, nakon prvog mandata imenuje:

Predsjedništvo;
Predsjedništvo imenuje upravni odbor, koji potom bira guvernera između svojih članova;
Predsjedništvo na prijedlog MMF;
Parlamentarna skupština BiH na prijedlog Predsjedništva; Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Nadležnosti Centralne banke BiH:

Određene su Ustavom;
Određuje ih Parlamentarna skupština na prijedlog Predsjedništva;
Određuje ih Parlamentarna skupština uz određene uslove utvrđene Ustavom;
Određuje ih Upravni odbor Centralna banka BiH, Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Budžet institucija BiH utvrđuje:

Vijeće ministara;
Predsjedništvo;
Parlamentarna skupština;
Parlamentarna skupština na prijedlog Predsjedništva; Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Ustav BiH može se mijenjati:

Od strane Parlamentarne skupštine BiH, usvajanjem amandmana u oba doma;
Od strane Parlamentarne skupštine BiH, usvajanjem amandmana u oba doma, pri čemu usvajanje u Predstavničkom domu mora biti dvotrećinskom većinom;
Od strane Parlamentarne skupštine BiH, dvotrećinskom većinom u oba doma;
Od strane Parlamentarne skupštine BiH, usvajanjem u oba doma, uz saglasnost zakonodavnih organa entiteta;

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Ustav BiH stupa na snagu:

Potpisivanjem Opšteg okvirnog sporazuma kao ustavnog zakona, kojim se amandmanski mijenja i nadređuje Ustav Republike BiH;
Potvrđivanjem od strane zakonodavnih organa Republike BiH i entiteta;
Usvajanjem Ustavnog zakona o izmjenama Ustava Republike BiH, kojim je Skupština Republike BiH potvrdila Opšti okvirni sporazum;
Tri mjeseca od potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, kojim se amandmanski mijenja i nadređuje Ustav Republike BiH;

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
U dodatne sporazume o ljudskim pravima, pobrojane u Aneksu I Ustava, ne spada:

Konvencija o nacionalnosti udatih žena;
Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima;
Evropska povelja za regionalne jezike i jezike manjina;
Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina; Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Aneksima Ustava BiH, u pogledu važenja zakona i drugih propisa određeno je :

Zakoni i drugi propisi na snazi doneseni prije stupanja na snagu Ustava prestaju da važe;
Zakoni i drugi propisi na snazi doneseni prije stupanja na snagu Ustava ostaju da važe;
Zakoni i drugi propisi na snazi doneseni prije stupanja na snagu Ustava ostaju da važe u onoj mjeri u kjoj nisu u suprotnosti sa Ustavom;
Zakoni i drugi propisi na snazi doneseni prije stupanja na snagu Ustava prestaju da važe ako ih ne potvrdi Parlamentarna skupština BiH;

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Ustav BiH je stupio na snagu :

Parafiranjem Daytonskog sporazuma, 21.11.1995. u Daytonu
Usvajanjem od Parlamentarne skupštine BiH
Potpisivanjem Općeg okvirnog sporazuma o miru u BiH, 14. 12. 1995. u Parizu
Objavljivanjem u «Službenom glasniku BiH»

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Postoji državljanstvo BiH i državljanstvo svakog entiteta pod uslovom da su svi:

Državljani bilo kojeg entiteta, samim tim su državljani BiH
Državljani Republike BiH, po sili zakona, državljani BiH i entiteta
Državljani BiH, samim tim državljani bilo kojeg entiteta
Građani rođeni u BiH, po sili zakona, državljani BiH i entiteta Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Nijedna osoba ne može biti lišena državljanstva BiH ili državljanstva entiteta:

Osim pravosnažnom presudom za teška krivična djela
Osim pod uvjetima utvrđenim zakonom
Arbitrirano, po bilo kojem diskriminirajućem osnovu ili na drugi način
Osim ako je to međunarodnim sporazumom predviđeno Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Državljani BiH mogu imati državljanstvo druge države pod uslovom:

Da je to u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija
Da izjave želju o prihvatanju dvojnog državljanstva
Da postoji bilateralni ugovor između BiH i druge države, odobren od Parlamentarne skupštine BiH
U skladu sa Aneksom VII Daytonskog sporazuma Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Prava i slobode iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovih sloboda:

Direktno se primjenjuju u BiH i imaju prioritet nad svim ostalim zakonima
Primjenjuju se u BiH nakon njene ratifikacije
Primjenjuju se, ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonima BiH
Primjenjuju se samo u slučaju ako je to utvrđeno međunarodnim sporazumom Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Sve nadležne vlasti u BiH su se obavezale da će surađivati sa Međunarodnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju:

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju
Ustavom BiH
Prijemom BiH u Vijeće Evrope
Samim članstvom u UN

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Komisija za ljudska prava se sastoji od:

Devet sudija, od kojih su tri stranca
Devet članova, po tri iz svakog konstitutivnog naroda
Ureda Ombudsmena i Doma za ljudska prava
Ombudsmena i Suda za ljudska prava

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Ombudsmen može vršiti istraživanja :

Na sopstvenu inicijativu ili na inicijativu bilo koje strane ili lica, nevladine organizacije, ili grupe osoba
Na osnovu sudskog naloga
Samo u slučajevima utvrđenim zakonom
Na osnovu nalaza suda, tužioca ili inspekcije

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Ustavom BiH garantovano je uživanje prava i sloboda, kao i onih prava i sloboda:

Utvrđenih Poveljom Ujedinjenih nacija
Predviđenih u međunarodnim sporazumima navedenim u Aneksu I Ustava BiH
Utvrđenim međuentitetskim sporazumom
Utvrđenim u presudama Komisije za ljudska prava Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Reguliranje međuentitetskog transporta je :

U nadležnost entiteta
U nadležnosti BiH i njenih entiteta
U nadležnosti BiH, ukoliko se s tim slože entiteti
U nadležnosti institucija BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Ustavom BiH je predviđeno da će BiH preuzeti nadležnost :

U onim stvarima u kojima se o tome postigne saglasnost entiteta
U skladu sa ustavima entiteta
U skladu sa odlukom Ureda Visokog predstavnika za BiH
U skladu sa Ustavom BiH i ustavima entiteta Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Vođenje vanjske politike BiH je u nadležnosti:

Vijeća ministara BiH
Predsjedništva BiH
Parlamentarne skupštine BiH
Ministarstva vanjskih poslova BiH

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Ratifikaciju međunarodnih ugovora po Ustavu BiH vrši:

Vijeće ministara
Predsjedništvo
Parlamentarna skupština
Predsjedništvo uz predhodnu saglasnost Parlamentarne skupštine Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine sastoji se od:

24 člana
36 člana
120 članova
42 člana

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Delegate u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH bira:

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH
Predsjedništvo BiH
Birači na izborima, neposredno sa lista kandidata konstitutivnih naroda BiH
Hrvatski odnosno bošnjački delegati u Domu naroda FBiH i poslanici u Narodnoj skupštini RS Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Zakone BiH donosi:

Predstavnički dom, uz odobrenje Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Dom naroda, uz predhodnu saglasnost Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Zavisno od materije – neke Dom naroda, a neke Predstavnički dom
Sve zakone moraju usvojiti u istovjetnom tekstu oba doma Parlamentarne skupštine BiH Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH sastoji se od:

45 delegata
58 delegata
42 delegata
15 delegata

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Poslanike u Predstavnički dom Parlametnarne skupštine BiH bira:

Predstavnički dom Parlamenta Federacije, odnosno Narodne skupštine Republike Srpske
Izborna komisija BiH
Općinska i gradska vijeća, odnosno skupštine opština i gradova
Građani neposredno, na izborima sa teritorije njihovog entiteta Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Postupak pred Ustavnim sudom BiH regulisan je:

Poslovnikom , koji samostalno usvaja Ustavni sud BiH
Zakonom o postupku pred Ustavnim sudom koji donosi Parlamentarna skupština BiH
Odlukom Predsjedništva BiH
Osnove postupka reguliše Parlamentarna skupština BiH posebnim zakonom, dok se detalji utvrđuju Poslovnikom Ustavnog suda

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH se može raspustiti:

U slučaju da se Dom ne sastaje duže od šest mjeseci
Ako Dom naroda ne usvoji Budžet
Odlukom Predsjedništva BiH ili od strane samog Doma naroda, pod uslovom utvrđenim Ustavom BiH
Ako više od 1/3 delegata izgubi mandat

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Godišnji budžet Parlamentarnoj skupštini BiH predlaže:

Predsjedništvo BiH, uz preporuku Vijeća ministara BiH
Vijeća ministara BiH
Vlada BiH
Nadležna komisija Parlamentarne skupštine BiH Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Predsjedništvo je nadležno za vršenje drugih djelatnosti koje nisu nabrojane Ustavom BiH
:

Samo ako je to ustavima entiteta odobreno
Koje mu prenese Parlamentarna skupština ili na koje pristanu entiteti
Samo u skladu sa zakonima BiH
Ukoliko su te djelatnosti vezane za pitanja odbrane zemlje Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Funkciju civilnog zapovjednika oružanih snaga vrši :

Ministarstvo narodne odbrane
Predsjedništvo BiH, zajedno sa predsjednicima entiteta
Članovi Stalnog komiteta za vojna pitanja
Svaki član Predsjedništva, po službenoj dužnosti Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Predsjedništvo BiH imenuje predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, koji preuzima dužnost :

Nakon odobrenja imenovanja od Parlamentarne skupštine BiH
Po odobrenju imenovanja od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Trenutkom imenovanja
Danom objavljivanja u « Službenom glasniku BiH » Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Ministre u Vijeću ministara BiH imenuje :

Predsjedništvo BiH
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH
Parlamentarna skupština BiH
Predsjedavajući Predsjedništva BiH

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Ustavni sud je jedini nadležan da odluči o bilo kojem sporu koji se javlja po Ustavu BiH:

Između dva entiteta
Između različitih odluka koje donesu ustavni sudovi entiteta
U slučajevima spora između institucija BiH i međunarodne zajednice
Između dva entiteta, ili između BiH i jednog ili oba entiteta, te između institucija BiH Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Mandat sudija Ustavnog suda BiH traje:

6 godina
9 godina
Do navršenih 65 godina života
Do navršenih 70 godina života

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Centralna banka BiH je po Ustavu BiH jedina ovlaštena institucija za:

Štampanje novca i monetarnu politiku na cijelom području BiH
Davanje bankarskih dozvola, odobrenje kredita, štampanje novca i vođenje monetarne politike
Zaduživanje u inostranstvu
Odobravanje međunarodnih kredita i bankarski sistem BiH Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
U prvih šest godina poslije stupanja na snagu Ustava BiH, Centralna banka BiH ne može:

Vršiti zaduživanje bez odobrenja Parlamentarne skupštine BiH
Davati kredite štampanjem novca, niti funkcionirati kao valutna komisija
Odobravati međunarodne kredite
Sklapati međunarodne sporazume o zaduživanju Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Ustav može biti mijenjan ili dopunjavan odlukom Parlamentarne skupštine BiH:

U skladu sa Ustavom, uključujući dvotrećinsku većinu prisutnih i koji glasaju u Predstavničkom domu
Na prijedlog Predsjedništva BiH i uz predhodnu saglasnost zakonodavnih tijela entiteta
Kada je za odluku glasala većina poslanika iz svakog konstitutivnog naroda
Uz predhodnu saglasnost Ustavnog suda BiH Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
U Aneksu Ustava FBiH, kao instrumenti za zaštitu ljudskih prava, utvrđeni su :

Evropska konvencija i Deklaracija Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima
15 međunarodnih dokumenata
22 međunarodna dokumenta
Sud za ljudska prava i Ombudsmen

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Predstavnički dom FBiH sastoji se od:

72 člana
140 članova
120 članova
98 članova

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Delegate u Dom naroda FBiH bira:

Predstavnički dom FBiH
Predsjednik, uz saglasnost potpredsjednika FBiH
Birači na izborima, neposredno sa lista kandidata
Kantonalne skupštine, iz reda svojih članova

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Vitalni nacionalni interes konstitutivnih naroda:

Utvrđuje po svojoj procjeni Dom naroda
Definiše posebna Komisija od devet članova
Definiše Ustav FBiH
Utvrđen je Odlukom Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Ombudsmeni Federacije BiH imaju pravo, u vezi s postupcima:

Donositi presude u korist onih čije je ljudsko pravo ugroženo
Obraćati se predstavkama nadležnim organima
Obustavljati postupke kojima se krše ljudska prava
Pokretati postupke pred nadležnim sudovima, intervenirati u postupcima koji su u toku i prisustvovati sudskim i upravnim postupcima

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Sudsku funkciju u Federaciji Bosne i Hercegovine vrše:

Ustavni sud, Vrhovni sud i Sud za ljudska prava
Ustavni sud, Vrhovni sud, kantonalni sudovi i općinski sudovi
Vrhovni sud i Upravni sud
Vrhovni sud, Dom za ljudska prava i Ombudsmen Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Svaki kanton može prenijeti svoja ovlašćenja:

Uz predhodnu saglasnost Nadležnih organa FBiH
Na drugi kanton, isključivo u cilju efikasnosti i ekonomičnosti
Na općinu i grad na svojoj teritoriji ili na federalnu vlast
Na osnovu odluke Ustavnog suda FBiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Općinsko vijeće priprema i dvotrećinskom većinom glasova:

Usvaja statut općine i bira općinskog načelnika
Usvaja zakone
Odlučuje o pitanjima od vitalnog interesa za općinu
Donosi odluku o formiranju grada

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Grad se formira:

Na referendumu, odlukom građana sa područja grada
Za područje dvije ili više općina koje su urbano i teritorijalno povezane svakodnevnim potrebama gradjana
Dvotrećinskom većinom glasova u općinskim vijećima koje se udružuju u grad
Na osnovu odluke Kantonalne skupštine

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Ustavom FBiH utvrđena je zabrana revizije ustavnih odredbi:

O ljudskim pravima i slobodama
O konstitutivnosti naroda
O pravima Visokog predstavnika za BiH
Nije utvrđena zabrana revizije

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Ustavotvornu i zakonodavnu vlast u RS ostvaruje:

Narodna skupština i Ustavni sud RS
Organi zakonodavne i sudske vlasti u RS
Narodna skupština RS
Predsjednik Republike

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Narodna skupština RS ima:

98 narodna poslanika od toga najmanje sedam članova jednog konstitutivnog naroda
120 narodna poslanika
63 poslanika, od toga najmanje pet članova jednog konstitutivnog naroda
83 narodna poslanika, od toga najmanje četiri člana jednog konstitutivnog naroda Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Zakone usvojene od Narodne skupštine RS Vijeće naroda razmatra:

Ako se odnosi na vitalni interes definisan Ustavom RS
Ako Vijeće naroda smatra potrebnim
Ako jedna trećina delegata u Vijeću naroda to zatraži
Uvijek, u skladu sa Ustavom RS

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Predsjednik RS:

Ima dva ili više potpredsjednika
Nema potpredsjednike
Ima dva potpredsjednika iz različitih konstitutivnih naroda
Ima tri potpredsjednika koji se biraju iz drugih konstitutivnih naroda i iz reda ostalih Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Senat, kao savjetodavno tijelo najviših ustavnih institucija RS, ima:

80 članova koji se biraju na demokratskim izborima
Do 55 članova koje imenuje Predsjednik RS
Po 15 članova iz svakog konstitutivnog naroda
Do 30 članova koje imenuje Narodna skupština RS Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Predsjednik RS može zahtjevati od Narodne skupštine da ponovo odlučuje o zakonu:

U slučaju negativne reakcije od strane naroda
Obavezno, ako to zatraži Ustavni sud RS
U roku od sedam dana od njegovog usvajanja
U roku od tri mjeseca od njegovog objavljivanja u „Službenom glasniku RS“ Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
U prijelaznom periodu, do potpunog provođenja Aneksa VII, Vlada RS se sastoji od:

Po 30% iz reda konstitutivnih naroda, 10% iz reda ostalih
8 ministara iz reda srpskog, 5 iz reda bošnjačkog i tri iz reda hrvatskog naroda
Do 50% iz reda srpskog, 35% iz reda bošnjačkog i 15% iz reda hrvatskog naroda
Predstavnika konstitutivnih naroda u proporcijama prema posljednjem popisu stanovništva Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Za vrijeme trajanja mandata Vlade RS, predsjednik Vlade može vršiti promjene u sastavu Vlade:

Samoinicijativno
Uz saglasnost Narodne skupštine RS
Na osnovu mišljenja predsjednika Republike i predsjednika Narodne skupštine, o čemu obavještava Narodnu skupštinu
Uz saglasnost predsjednika Republike i uz naknadnu potvrdu Narodne skupštine Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
O imunitetu članova Vlade RS odlučuje:

Predsjednik i potpredsjednici Republike
Vlada RS
Narodna skupština RS
Ustavni sud RS

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Zaštitu ustavnosti i zakonitosti u RS osigurava:

Zakonodavna i sudska vlast
Ustavni sud RS
Narodna skupština i Ustavni sud RS
Ustavni sud i Vrhovni sud RS

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

image

Sistem državne uprave Bosne i Hercegovine

Gradivo:

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (sastav, imenovanje, odobravanje i smjenjivanje, način rada i odlučivanja);
uredi, službe i radna tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (osnivanje privremenih tijela, stalna tijela);
odnosi Vijeća ministara i drugih tijela u Bosni i Hercegovini (odnosi sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, odnosi sa drugim tijelima);
ministarstva Bosne i Hercegovine (broj i osnovne nadležnosti);
pojam uprave institucija Bosne i Hercegovine;
poslovi uprave (izvršavanje zakona i drugih propisa, obavljanje upravnog nadzora, donošenje propisa, predlaganje i davanje preporuka u pogledu zakona i drugih propisa, odgovaranje na pitanja zakonodavne i izvršne vlasti, obavljanje drugih upravnih i stručnih poslova);
povjeravanje javnih ovlaštenja;
odnos organa uprave prema Parlamentarnoj skupštini;
odnos organa uprave prema Vijeću ministara;
međusobni odnosi organa uprave;
odnos organa uprave prema izvršnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH;
odnosi organa uprave prema ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine;
odnosi organa uprave prema javnim korporacijama, komorama, javnim preduzećima (društvima), agencijama i drugim pravnim licima BiH;
odnos organa uprave prema strankama;
načela organizacije organa uprave;
osnivanje i vrste organa uprave Bosne i Hercegovine;
pravilnik o unutrašnoj organizaciji organa uprave (sadržaj i način donošenja);
rukovođenje organima uprave;
rukovodilac organa uprave i njegovi zamjenici (imenovanje i smjenjivanje, ovlaštenja i odgovornosti);
rukovodeći službenici i službenici s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima (postavljanje, smjenjivanje i ovlaštenja);
odgovornost rukovodioca organa uprave i njegovih zamjenika;
inspekcijski nadzor (ko obavlja inspekcijski nadzor, pokretanje postupka, ovlaštenja inspektora, vrste upravnih mjera);
upravna inspekcija;
sredstva za rad organa uprave;
propisi i drugi akti organa uprave.
Pravni izvori i literatura:

Zakon o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 38/02).
Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 5/03).
Zakon o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02).
Ostali relevantni pravni izvori i literatura do sada korištena za polaganje stručnog upravnog ispita u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.
Pitanja:

Prema Ustavu BiH i Zakonu o Vijeću ministara BiH, Vijeće ministara je:

Upravno – politički državni organ
Izvršni organ Parlamentarne skupštine BiH
Predstavničko tijelo BiH
Organ izvršne vlasti Bosne i Hercegovine koji vrši svoja prava i dužnosti kao vladine funkcije sukladno Ustavu BiH, zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine čine:

Predsjedatelj i zamjenici predsjedatelja
Predsjedatelj, ministri i zamjenici ministra
Predsjedatelj i svi ministri zajedno
Predsjedatelj, zamjenici predsjedatelja i generalni tajnik Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
U ostvarivanju svojih prava i dužnosti Vijeće ministara donosi:

Deklaracije
Uredbe
Odluke, zaključke i rješenja
Naredbe

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Kada predsjedatelj Vijeća ministara stupa na dužnost:

Nakon što ga imenije Predsjedništvo BiH
Nakon odobrenja od strane oba doma Parlamentarne skupštine BiH
Nakon što njegovo imenovanje odobri Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
Na prvoj sjednici novoimenovanog Vijeća ministara BiH Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Koji od navedenih poslova nisu u nadležnosti organa uprave BiH:

Izvršavanje zakona i drugih propisa
Predlaganje i davanje preporuka iz područja zakonodavstva
Donošenje propisa za provedbu zakona
Donošenje zakona

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Politiku rada Vijeća ministara, prioritete i dinamiku u radu utvrđuje:

Predsjedatelj i članovi Vijeća ministara u sjednici
Predsjedatelj u suradnji sa svojim zamjenicima
Predsjedatelj uz suglasnost Predsjedništva BiH
Vijeće ministara na prijedlog ministarstava i drugih tijela uprave BiH Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Ured za zakonodavstvo je:

Stalno tijelo Parlamentarne skupštine BiH
Savjetodavno tijelo Vijeća ministara BiH
Stalno tijelo Vijeća ministara BiH
Zajednička služba Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Da bi Vijeće ministara BiH moglo odlučivati, sjednici treba da prisustvuju:

Predsjedatelj i svi ministri
Predsjedatelj i najmanje četiri ministra
Predsjedatelj, ministri i zamjenici ministara
Više od polovice članova Vijeća ministara od kojih najmanje po dva iz svakog konstitutivnog naroda

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Odnosi Vijeća ministara sa Parlamentarnom skupštinom BiH određeni su:

Ustavom BiH, Zakonom o Vijeću ministara BiH, Poslovnikom o radu Vijeća ministara BiH i poslovnicima oba doma Parlamentarne skupštine BiH
Poslovnikom o radu Vijeća ministara BiH
Zakonom o upravi
Zakonom o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bi H Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Koje ministarstvo u institucionalnom smislu nije utemeljeno na razini BiH:

Ministarstvo sigurnosti
Ministarstvo civilnih poslova
Ministarstvo pravde
Ministarstvo zdravstva

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Poslove uprave iz nadležnosti BiH vrše:

Ministarstva BiH, upravne organizacije, službe i druge institucije BiH osnovane posebnim zakonom ili kojima je posebnim zakonom povjereno obavljanje poslova uprave
Parlamentarna skupština BiH
Samo ministarstva BiH
Predsjedništvo BiH

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Prihodi koje ostvare organi uprave svojom djelatnošću su:

Sredstva proračuna institucija BiH sukladno Zakonu o trezoru institucija BiH
Sredstva organa koji je ostvario prihod
Sredstva proračuna usmjerena isključivo za posebne namjene
Sredstva za zajedničke potrebe organa uprave Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
U kojim slučajevima Vijeće ministara BiH je dužno dati ostavku:

Ako Predsjedništvo BiH predloži smjenu predsjedatelja Vijeća ministara BiH
Ako predsjedatelj Vijeća ministara podnese ostavku Predsjedništvu BiH
Ako Parlamentarna skupština izglasa nepovjerenje predsjedatelju Vijeća ministara, Vijeće ministara daje ostavku u cijelosti
Ako članovi Vijeća ministara pokrenu postupak pred Parlamentarnom skupštinom za smjenu predsjedatelja Vijeća ministara

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

O kojim pitanjima Vijeće ministara BiH u pravilu odlučuje konsenzusom:

Kada razmatra pitanja o kojima konačno odlučuje Parlamentarna skupština BiH
Kada razmatra pitanja o kojima konačno odlučuje Predsjedništvo BiH
Kada odlučuje o propisima, imenovanjima i postavljenjima iz djelokruga Vijeća ministara,
Poslovniku o radu Vijeća ministara i njegovom tumačenju
Kada odlučuje o sukobu djelokruga rada između ministarstava Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Koji poslovi uprave se ne mogu povjeriti instituciji s javnim ovlaštenjima:

Poslovi inspekcijskog nadzora
Donošenje propisa za provedbu zakona i drugih propisa
Odlučivanje o pojedinačnim stvarima u vezi s pravima i obvezama građana, preduzeća i drugih pravnih osoba
Određeni upravni i stručni poslovi iz nadležnosti organa uprave Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Koju od navedenih mjera ne može naložiti inspektor:

Zabraniti poduzimanje radnji koje smatra da su u suprotnosti sa zakonom
Narediti da se utvrđeni nedostaci i nepravilnosti otklone u određenom raku
Izreći i naplatiti novčanu kaznu u skladu sa zakonom
Izreći disciplinsku mjeru u slučaju povrede službene dužnosti Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Ombudsman za ljudska prava BiH ne može zahtijevati od organa uprave BiH:

Da mu pruže odgovarajuću pomoć u istrazi i vršenju kontrole
Da organ uprave izmijeni ili ukine usvojene akte ili naložene mjere
Da mu osigura pristup dokumentima u pribavljanju informacija
Da mu omogući ispitivanje rada državnih službenika i djelatnosti organa uprave Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Ko pokreće i vodi postupak inspekcijskog nadzora:

Rukovoditelj organa uprave
Inspektor na prijedlog rukovoditelja organa uprave
Inspektor po službenoj dužnosti
Inspektor po odobrenju Vijeća ministara BiH Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Koji od navedenih poslova nije u nadležnosti upravne inspekcije:

Nadzor nad uredskim poslovanjem organa uprave
Nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava u upravnom postupku
Nadzor nad izvršenjem zakona koji se odnose na državne službenike i zaposlenike organa uprave
Izdavanja isprava o određenim činjenicama

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Neposredno učešće građana u lokalnoj samoupravi ostvaruje se:

Na zborovima građana ili neposrednim izjašnjavanjem građana (referendum)
Preko načelnika općine
U skupštini općine
Putem općinske uprave

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Kako bi definirali upravu institucija BiH:

Rukovodeca struktura organa uprave BiH
Institucionalno uspostavljeni organi uprave BiH koji u granicama svojih ovlasti samostalno obavljaju upravne i druge stručne poslove iz nadležnosti uprave BiH
Poslovi iz nadležnosti institucija BiH kako je to navedeno u članu III 1. Ustava BiH
Organi izvršne vlasti BiH

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Međusobni odnosi organa uprave BiH zasnivaju se na:

Obvezama utvrđenim odlukama Vijeća ministara BiH
Međusobnom dogovoru
Razmjeni iskustava u radu
Ovlastima utvrđenim Ustavom BiH i zakonima BiH, međusobnoj suradnji, međusobnom informiranju i dogovaranju

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Ministarstvom BiH rukovodi:

Ministar
Ministar i njegov zamjenik
Ministar u suradnji sa zamjenikom i tajnikom ministarstva
Ministar i rukovodeći državni službenici

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Sredstva za rad organa uprave BiH čine:

Sredstva za materijalne troškove organa uprave
Sredstva za plaće i sredstva opreme
Sredstva za plaće i naknade, sredstva za materijalne troškove i usluge, kapitalni izdaci i programi posebne namjene
Sredstva za plaće i sredstva za materijalne troškove Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Propise o materijalno-finansijskom poslovanju institucija BiH donosi:

Rukovoditelj institucije na prijedlog Ministarstva financija i trezora
Ministarstvo financija i trezora sukladno Zakono o trezoru institucija BiH
Vijeće ministara BiH
Ministarstvo financija i trezora uz suglasnost Vijeća ministara BiH Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Kojim aktom se uređuje unutarnje ustrojstvo organa uprave BiH:

Odlukom Vijeća ministara BiH
Općim aktom organa uprave
Propisom Parlamentarne skupštine BiH
Pravilnikom o unutarnjem ustroju organa uprave sukladno relevantnim zakonima, po postupku i uvjetima predviđenim načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva uprave, koje propisuje Vijeće ministara BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Koje ministarstvo BiH je mjerodavno za provedbu, praćenje i nadzor nad provedbom Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH:

Ministarstvo pravde
Ministarstvo sigurnosti
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
Ministarstvo civilnih poslova

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Šta je upravna organizacija:

Organ uprave osnovan zakonom i ima svojstvo pravne osobe
Nevladina organizacija
Privredna organizacija
Udruženje građana

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Da li je stručni suradnik u smislu Zakona o državnoj službi u institucijama BiH obvezan da podnosi izvještaj o svom radu:

Da, na traženje neposredno nadređene osobe
Nije u obavezi
Da, i to samo Agenciji za državnu službu
Samo u slučaju unapređenja na više radno mjesto Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
U kojim slučajevima se pokreće postupak odgovornosti rukovoditelja organa uprave i
njegovog zamjenika:

Ako Vijeće ministara ne potvrdi program rada organa uprave
Ako Parlamentarna skupština ne prihvati izvještaj o radu organa uprave kojim rukovodi
Ako se u izvršavanju svojih obveza i ovlasti ne pridržava Ustava, zakona, smjernica Parlamenta i Vijeća ministara
Ako organ uprave proračunska sredstva koristi nenamjenski Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Koji od principa nije osnovni princip rada državne uprave:

Ustavnost i zakonitost u radu
Transparentnost i javnost rada
Samostalnost u radu
Dobrovoljnost

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Prilikom predlaganja materijala za sjednice Vijeća ministara BiH, organi uprave postupaju:

Na način utvrđen Programom rada Vijeća ministara BiH
Prema uputstvima rukovoditelja organa uprave
U okviru svojih nadležnosti propisanih zakonom i na način i postupku utvrđen Poslovnikom o radu Vijeća ministara
U okviru instrukcija koje donosi Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Ko osigurava obuku i razvoj državne službe:

Agencija za državnu službu
Svaka institucija u skladu sa svojim programom osposobljavanja i usavršavanja službenika
Posebna upravna organizacija
Zajedničko stručno tijelo organa uprave

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Koja od navedenih institucija nije institucija BiH:

Direkcija za evropske integracije
Ured za veterinarstvo
Zavod za javnu upravu
Agencija za zaštitu i informacije

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Program rada organa uprave donosi:

Vijeće ministara BiH
Stručni kolegij organa uprave
Organi uprave po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva financija i trezora i uz potvrdu Vijeća ministara BiH
Parlamentarna skupština BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
U kojim slučajevima se određeni poslovi od značaja za inspekcijski nadzor mogu povjeriti specijaliziranoj pravnoj osobi:

Kada to ocjeni glavni inspektor
U slučaju kada to naloži Vijeće ministara BiH
Kada u organu uprave ne postoje kadrovske, tehničke i druge mogućnosti
Na osnovu akta Ministarstva pravde

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Ko odlučuje o sukobu nadležnosti između ministarstava BiH

Ministarstvo pravde
Ad hoc komisija koju formira Vijeće ministara BiH
Vijeće ministara BiH svojom odlukom utvrđuje koje je ministarstvo nadležno odnosno kojem ministarstvu pripadaju konkretni poslovi
Ministarstvo pravde na prijedlog Agencije za državnu službu Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave BiH ustanovljeno je:

Pet ministarstava BiH
Dva ministarstva BiH
Osam ministarstava BiH
Tri ministarstva BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Koliko zamjenika ima ministar ministarstva BiH:

Dva zamjenika
Nema zamjenika
Jednog zamjenika
Dva zamjenika i sekretara ministarstva

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Ko imenuje predsjedatelja Vijeća ministara BiH:

Članovi Vijeća ministara na konstituirajućoj sjednici
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH
Predsjedništvo BiH kod svakog novog mandata Parlamentarne skupštine BiH sukladno principima zastupljenosti iz članka IX 3. Ustava BiH
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Samostalne upravne organizacije se financiraju:

Prihodima koje ostvare obavljanjem svoje djelatnosti
Sredstvima Proračuna institucija BiH
Sredstvima Proračuna institucija BiH i iz neovisnih izvora
Donacijama

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Za stanje u područjima koja su u djelokrugu rada ministarstva ministar je odgovoran:

Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH
Predsjedatelju Vijeća ministara BiH
Vijeću ministara BiH
Predsjedništvu BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Materijale za razmatranje na sjednici Vijeća ministara BiH pripremaju i predlažu:

Samo ministarstva BiH
Generalno tajništvo Vijeća ministara u suradnji sa ministarstvima BiH
Ministarstva BiH i druge institucije i tijela BiH na način utvrđen Poslovnikom o radu Vijeća ministara BiH
Ured za zakonodavstvo

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Izvještaj o vršenju povjerenih poslova institucije s javnim ovlaštenjima podnose:

Vijeću ministara BiH
Rukovoditelju institucije s javnim ovlaštenjima
Nadležnom organu uprave koji vrši upravni nadzor nad radom institucije s javnim ovlaštenjima
Parlamentarnoj skupštini BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Vijeće ministara BiH kada nije predlagač zakona, ima prava:

Da podnosi amandmane na te prijedloga zakona
Da daje mišljenja o tim prijedlozima sukladno poslovnicima oba doma Parlamentarne skupštine BiH
Da njegov predstavnik obvezno prisustvuje sjednicama radnih tijela Parlamentarne skupštine BiH
Nema nikakva prava i obveza

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Ko odlučuje o osnivanju određenih zajedničkih stručnih, tehničkih i drugih službi za potrebe Vijeća ministara BiH i drugih tijela uprave:

Parlamentrna skupština na prijedlog Vijeća ministara BiH
Vijeće ministara BiH
Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva pravde
Vijeće ministara uz suglasnost Parlamentarne skupštine BiH Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Rukovoditelj upravne organizacije u sastavu ministarstva za svoj rad odgovara:

Ministru koji rukovodi ministarstvom u čijem je sastavu
Parlamentarnoj skupštini BiH
Instituciji koja ga je imenovala na tu dužnost i ministru ministarstva u čijem je sastavu upravna organizacija
Vijeću ministara BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Koja od navedenih upravnih organizacija je u sastavu ministarstva BiH:

Agencija za statistiku BiH
Institut za akreditiranje BiH
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH
Agencija za promociju stranih investicija

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Ministarstva BiH utemeljuje:

Vijeće ministara BiH na prijedlog Agencije za državnu službu
Parlamentarna skupština BiH na prijedlog Vijeća ministara BiH sukladno Ustavu BiH
Vijeće ministara BiH svojom odlukom
Parlamentarna skupština BiH uz suglasnost Vijeća ministara BiH Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Da li su javne korporacije, komore i preduzeća obavezne organima uprave dostavljati podatke i informacije iz svoje djelatnosti

Da, po prethodnom odobrenju svoga organa upravljanja
Da, pod uvjetom da je zahtjev organa uprave podnesen po postupku i odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH
Da, uz određena ograničenja u odnosu na podneseni zahtjev
Nisu u obavezi davati podatke iz svoje djelatnosti Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Vijeće ministara BiH je:

Zakonodavni organ
Organ sudske vlasti
Organ uprave
Kolegijalni izvršni organ

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Vijeće ministara ima:

Sedam ministarstava
Devet ministarstava
Osam ministarstava
Deset ministarstava

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Vijeće ministara ima:

Tri zamjenika predsjedavajućeg
Jednog zamjenika predsjedavajućeg
Nijednog zamjenika predsjedavajućeg
Dva zamjenika predsjedavajućeg

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Potvrdu imenovanja ministara i zamjenika ministara u Vijeću ministara vrši:

Predsjedništvo BiH
Dom naroda
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH
Dvije trećine poslanika Doma naroda

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Predsjedavajući Vijeća ministara ostavku podnosi:

Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH
Domu naroda
Predsjedništvu BiH
Parlamentarnoj skupštini

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Za rad i odlučivanje na sjednici Vijeća ministara mora prisustvovati najmanje:

Po tri člana iz svakog konstitutivnog naroda
Po jedan ministar i jedan zamjenik iz svakog konstitutivnog naroda
Po dva člana iz svakog konstitutivnog naroda
Po dva ministra i jedan zamjenik iz svakog konstitutivnog naroda Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Stalna tijela Vijeća ministara osnivaju se:

Zakonom
Zaključkom Vijeća ministara
Rješenjem Vijeća ministara
Pravilnikom Vijeća ministara

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Ured za zakonodavstvo je:

Služba Vijeća ministara
Sekretarijat Vijeća ministara
Stalno tijelo Vijeća ministara
Stalno tijelo Parlamentarne skupštine BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Direktor Ureda za zakonodavstvo je:

Pomoćnika ministra
Sekretara
Šefa unutrašnje organizacione jedinice
Sekretara sa posebnim zadatkom

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Koje od navedenih ministarstava ne ulazi u sastav Odbora za unutrašnju politiku:

Ministarstvo civilnih poslova
Ministarstvo komunikacija i prometa
Ministarstvo bezbjednosti
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Za svoj rad Vijeće ministara odgovara:

Parlamentaranoj skupštini
Predsjedništvu BiH
Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine
Domu naroda

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Pripremanje bilateralnih i multilateralnih sporazuma u nadležnosti je:

Ministarstva pravde
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
Vijeća ministara
Ministarstva vanjskih poslova

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Direkcija za implementaciju CIPS programa je u sastavu:

Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ministarstva odbrane
Ministarstva civilnih poslova
Ministarstva bezbjednosti

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Institut za akreditovanje BiH je

Stalno tijelo Vijeća ministara
Stalno tijelo Parlamentarne skupštine
Organ uprave BiH
Samostalna upravna organizacija

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Provođenje politike useljavanja i azila BiH je u nadležnosti:

Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
Ministarstva civilnih poslova
Ministarstva bezbjednosti
Ministarstva pravde

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Vođenje aktivnosti o sukcesiji imovine bivše SFRJ je u nadležnosti:

Ministarstva finansija i trezora
Ministarstva civilnih poslova
Ministarstva vanjskih poslova
Ministarstva pravde

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Za poslove ekstradicije nadležno je :

Sud BiH
Tužilaštvo BiH
Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo pravde

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Unutrašnja organizacija ministarstava i upravnih organizacija zasniva se na principima utvrđenim:

Zakonom o Vijeću ministara BiH
Zakonom o upravi
zakonom o ministarstvima
Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Poslove uprave obavljaju:

Upravne organizacije
Ministarstva BiH
Vijeće ministara BiH
Ministarstva i druge institucije BiH određene zakonom (organi uprave) Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Jedan od sljedećih poslova nije u nadležnosti organa uprave:

Obavljaju upravne i stručne poslove određene zakonom i drugim propisima
Donose zakone
Izvršavju zakone i druge propise
Predlažu i daju preporuke iz oblasti zakonodavstva Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Institucijama sa javnim ovlaštenjima vršenje određenih upravnih stručnih poslova povjerava se:

Odlukom
Zaključkom
Zakonom
Uredbom

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Organi uprave za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su:

Vijeću ministara
Predsjedništvu BiH
Parlamentarnoj skupštini
Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Upravna organizacija osniva se u obliku:

Agencije
Zavoda
Direkcije, zavoda i agencije
Sekretarijata

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Rukovodilac organa uprave po prijemu predstavke odnosno pritužbe stranke dužan je dati pismeni odgovor o preduzetim mjerama u roku od:

15 dana
8 dana
7 dana
30 dana

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Kada u upravnom postupku službena radnja nije obavljena bez krivice stranke, stranka ima zahtijevati naknadu nastalih troškova, o čemu se donose :

Zaključak
Odluka
Rješenje
Službena zabilješka

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Organi uprave osnivaju se zakonom koji donosi:

Dom naroda
Predstavnički dom
Vijeće ministara
Parlamentarna skupština

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Broj pripravnika koji se primaju u radni odnos u organe uprave i uslovi za njihov prijem utvrđuju se:

Odlukom organa uprave
Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji organa uprave
Zakonom o radu

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Direktoru samostalne upravne organizacije imenuje:

Ministar nadležnog ministarstva
Agencija za državnu službu
Vijeće ministara na prijedlog predsjedavajućeg
Predsjedavajući Vijeća ministara

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Pomoćnik ministra je:

Zaposlenik
Rukovodeći državni službenik
Državni službenik
Rukovodilac organa uprave

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Inspektor iskaznicom dokazuje:

Svoje službeno svojstvo
Ovlaštenja predviđena zakonom
Ovlaštenja predviđena zakonom, službeno svojstvo i identitet
Identitet

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Zapisnik o inspekcijskom nadzoru inspektor sastavlja po pravilima:

Upravnog spora
Kancelarijskog poslovanja
Upravnog postupka
Pravilima posebne odluke

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Inspektor o preduzimanju upravnih mjera u vršenju inspekcijskog nadzora donosi:

Rješenje
Zaključak
Odluku
Zapisnik

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Ovlaštenje za nadzor primjene propisa o kancelarijskom poslovanju ima:

Ministarstvo
Ured za zakonodavstvo
Upravni inspektor
Upravne organizacije

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Upravni spor pokreće se:

Žalbom
Rješenjem
Prijedlogom
Tužbom

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Po obavljanju inspekcijskog nadzora, kada se utvrdi da je povrijeđen zakon inspektor ima ovlaštenje izreći i naplatiti novčanu kaznu na licu mjesta:

Ne može
Samo u određenim slučajevima
Može, ako je za to zakonom ovlašten
Samo ako je povreda zakona iz određenih oblasti Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Sredstvo za rad organa uprave iskazuje se:

Odlukom organa uprave
Odlukom Vijeća ministara
U Budžetu
Odlukom Parlamentarne skupštine

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Izdaci za nabavku opreme su:

Sredstva za materijal i usluge
Sredstva za posebne namjene
Sredstva za kapitalne izdatke
Sredstva za plate i naknade

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Naredba je:

Pojedinačni akt
Uputstvo
Odluka
Opšti akt

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Ministarstvo podnosi ostavku:

Vijeću ministara
Presjedavajućem Vijeća ministara
Parlamentarnoj skupštini
Predsjedništvu BiH

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Prihodi koje organ uprave ostvari svojom djelatnošću čine:

Sredstva za posebne namjene
Sredstva za kapitalne izdatke
Budžetska sredstva
Sredstva za plate

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Propise i opšte akte o materijalno-finansijskom poslovanju organa uprave donosi:

Parlamentarna skupština BiH
Odbor za ekonomiju
Vijeće ministara
Ministarstvo finansija i trezora

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Nadzor nad provođenjem Zakona o upravi vrši:

Ministarstvo civilnih poslova
Vijeće ministara
Ministarstvo pravde
Ministarstvo finansija i trezora

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Saradnja sa Crvenim krstom i Međunarodnim komitetom Crvenog krsta je u nadležnosti:

Ministarstva civilnih poslova
Instituta za akreditiranje BiH
Vijeća ministara
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Prema ustavu BiH (Dejtonski ustav) jedna od slijedećih institucija nije direktno propisana (predviđena) Ustavom:

Ustavni sud BiH
Vijeće ministara
Centralna banka
Predsjedništvo BiH

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonski sporazum) potpisan je:

a) 14.10.1995. Godine
b) 12.12.1995. Godine
c) 21.11.1995. Godine
d) 26.09.1995. Godine

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Parlamentarna skupština BiH ima ukupno poslanika (delegata):

42
57
15
61

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Poslove koji nisu u nadležnosti drugih ministarstava (tzv. "Negativna nadležnost") obavlja:

Ured za zakonodavstvo
Ministarstvo pravde
Ministarstvo civilnih poslova
Generalni sekretarijat

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Direktor Direkcije za europske integracije za svoj rad odgovara:

Predsjedništvu BiH
Ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ministru vanjskih poslova
Predsjedavajućem Vijeća ministara

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Komisija za izbor, u provođenju javne konkurencije, se sastoji od:

3 člana
4 člana
5 članova
7 članova

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Vođenje aktivnosti u sukcesiji imovine bivše SFRJ je u nadležnost:

Ministarstva finansija i trezora
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Direkcije za europske integracije
Ministarstva vanjskih poslova

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

image

Upravni postupak i upravni spor

Gradivo:

Upravni postupak:

važenje zakona, posebni postupci i supsidijarna primjena zakona;
osnovna načela upravnog postupka;
nadležnost (stvarna i mjesna nadležnost, sukob nadležnosti, službena osoba ovlaštena za vođenje postupka i za rješavanje, pravna pomoć, izuzeće);
stranka i njeno zastupanje (pojam stranke, procesna sposobnost i zakonski zastupnik, vrste zastupnika, zajednički predstavnik i punomoćnik);
komuniciranje organa i stranaka (podnesci, pozivanje, zapisnik, razgledanje spisa i obavještavanje o toku postupka);
dostavljanje pismena (način dostavljanja, obavezno lično dostavljanje, posebni slučajevi dostavljanja, dostavnica i pogreške u dostavljanju);
rokovi (vrste i računanje rokova);
povrat u pređašnje stanje (uslovi, rokovi i odlučivanje o povratu u pređašnje stanje);
održavanje reda;
troškovi postupka (troškovi organa i stranaka, oslobađanje od plaćanja troškova);
pokretanje postupka i zahtjevi stranaka (pokretanje postupka, izmjena zahtjeva i odustajanje od zahtjeva, poravnanje);
postupak do donošenja rješenja (zajedničke odredbe, skraćeni postupak, poseban ispitni postupak, prethodno pitanje, usmena rasprava);
dokazivanje (opće odredbe, isprave, uvjerenja, svjedoci, izjava stranke, vještaci, tumači i prevodioci, uviđaj);
rješenje (organ koji donosi rješenje, oblik i sastavni dijelovi rješenja, vrste rješenja, rok za izdavanje rješenja, ispravljanje grešaka u rješenju);
zaključak;
žalba (pravo žalbe, nadležnost organa za rješavanje po žalbi, rok za žalbu, sadržaj žalbe, predavanje žalbe, rad prvostepenog organa po žalbi, rješavanje drugostepenog organa po žalbi, žalba kad prvostepeno rješenje nije doneseno u zakonskom roku, rok za donošenje rješenja po žalbi);
vanredni pravni lijekovi (obnova postupka, mijenjanje i poništavanje rješenja u vezi sa upravnim sporom, zahtjev za zaštitu zakonitosti, poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora, ukidanje i mijenjanje pravomoćnog rješenja uz pristanak ili na zahtjev stranke, vanredno ukidanje rješenja, oglašavanje rješenja ništavnim, pravne posljedice poništavanja i ukidanja);
izvršno rješenje i zaključak;
administrativno izvršenje;
izvršenje nenovčanih obaveza;
izvršenje radi osiguranja i privremeni zaključak o osiguranju.
Upravni spor:

pojam upravnog spora;
pravo na pokretanje upravnog spora;
nadležnost za rješavanje upravnog spora;
upravni akti protiv kojih se može voditi upravni spor;
akti protiv kojih se ne može voditi upravni spor;
pobijanje upravnog akta (razlozi za pobijanje);
pokretanje upravnog akta (tužba, rok i sadržaj tužbe);
odluke suda u upravnom sporu (presude i rješenja);
vanredni pravni lijekovi (zahtjev za ponavljanje postupka, zahtjev za preispitivanje sudske odluke i zahtjev za zaštitu zakonitosti);
obaveznost presuda;
postupak zaštite sloboda i prava zagarantiranih Ustavom.

Pravni izvori i literatura:

Zakon o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", broj 29/02).
Zakon o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/02).
Ostali relevantni pravni izvori i literatura do sada korištena za polaganje stručnog upravnog ispita u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Pitanja:

Upravni postupak pokreće se:

Pismenim zahtjevom stranke
Usmenim zahtjevom stranke
Zaključkom
Žalbom

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Rješenje u upravnom postupku koje donosi organ uprave, potpisuje:

Rukovodioc organa
Rukovodioc organa ili službena osoba koju ovlasti
Službena osoba kaja preduzima pojedine radnje u postupku
Šef organizacione jedinice

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Rokovi u upravnom postupku određuju se:

Na sedmice
Na dane
Na dane,mjesece i godine
Na sate

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Obavezno lično dostavljanje pismena izvršeno je:

Putem elektronske pošte
Putem rukovodioca organa uprave
Uručenjem osobi kojoj je namjenjeno
Uručenjem članu uže porodice

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Ko može biti punomoćnik u upravnom postupku?

Svaka punoljetna osoba
Stručni pomagač
Privremeni zastupnik
Potpuno poslovno sposobna osoba

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Punomoć prestaje u slučaju:

Smrti stranke
Gubitka procesne sposobnosti
Promjenom njenog zakonskog zastupnika
Ako pravni nasljednik stranke odnosno njen novi zakonski zastupnik opozove raniju punomoć

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Koja stranka ima procesnu sposobnost?

Stranka koja ima stranačku sposobnost
Stranka koja ima stranačku legitimaciju
Stranka koja može sama obavljati radnje u postupku
Stranka koja obavlja radnje u postupku putem zakonskog zastupnika Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Šta sadrži poziv u upravnom postupku?

Samo ime pozvanog
Sat i mjesto gdje se stranka poziva
Razlozi poziva
Naziv organa koji poziva,ime,prezime i adresu osobe koja se poziva,mjesto,dan i sat dolaska i predmet zbog kojeg se poziva

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO
Zapisnik u upravnom postupku je:

Službeni prikaz o važnijim radnjama u postupku
Upravni akt
Isprava o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
Službeni prikaz o manje važnim radnjama u postupku Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Rješenje u upravnom postupku mora da sadrži:

Samo dispozitiv sa obrazloženjem
Samo obrazloženje
Naziv organa, broj predmeta, datum,uvod,dispozitiv( izreka ),obrazloženje,uputstvo o pravnom lijeku,potpis ovlaštene osobe i pečat organa
Samo potvrdu izvršnosti

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Žalba protiv zaključka može se izjaviti:

Protiv svakog zaključka u upravnom postupku
Protiv pismeno izdanog zaključka kada je to zakonom predviđeno
Protiv usmeno saopštenog zaključka
Ne može se izjaviti

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Protiv kojih rješenje u upravnom postupku se ne može izjaviti žalba?

Rješenja institucija BiH
Rješenje domova Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH
Rješenja organa uprave Brčko Distrikt BiH
Djelimičnih rješenja

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Poništenjem rješenja u upravnom postupku:

Ostaju pravne posljedice koje je rješenje proizvelo
Poništavaju se djelimično pravne posljedice koje je rješenje proizvelo
Poništavaju se pravne posljedice koje je rješenje proizvelo do dana poništenja
Ne onemogučava se provođenje izvršenja rješenja Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Ukidanjem rješenja:

Poništavaju se pravne posljedice koje je rješenje proizvelo
Ne poništavju se pravne posljedice koje je rješenje proizvelo do dana ukidanja, ali se onemogučava daljnje proizvođenje pravnih posljedica ukinutog rješenja
Omogučava se dalje proizvođenje pravnih posljedica do izvršnosti rješenja
Mijenja se dispozitiv rješenja

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

U upravnom postupku smatra se da je žalba odbijena ako drugostepeni organ nije donio rješenje po žalbi:

U roku od 45 dana od dana prijema žalbe
U roku od 30 dana ili u posebno propisanom kraćem roku od dana predaje žalbe
U roku od 90 dana od dana predaje žalbe
U roku od 15 po pismenom traženju stranke

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Odustajanje od zahtjeva u upravnom sporu može biti:

Do donošenja rješenja
U toku cijelog postupka
Samo u prvostepenom postupku
Samo u žalbenom postupku

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Više upravnih stvari može se spojiti u jedan upravni postupak:

Ako se prava i obaveze stranaka zasnivaju na istom ili slićnom činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi i ako je organ koji vodi postupak u pogledu svih predmeta stvarno nadležan
Ako se radi o više različitih zahtjeva
Ako se samo radi o istoj pravnoj osnovi
Ako se samo radi o istoj ili slićnoj činjeničnoj osnovi Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Poseban ispitni postupak u upravnom postupku se provodi:

Uvijek u upravnom postupku
Samo kada je to potrebno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su značajne za rješenje stvari
Samo kada se radi o javnom interesu
Kada se radi o činjenicama o kojima se vodi posebna službena evidencija Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Skraćeni postupak u upravnom postupku se provodi:

Kada o činjenicama nije potrebno provoditi posebne procesne radnje
Kada se ne radi o hitnim mjerama u javnom interesu
Kada stranka ne podnese sve relevantne dokaze
Kada se ne radi o opće poznatim činjenicama Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Koji od navedenih nisu vanredni pravni lijekovi u upravnom postupku?

Zahtjev za zaštitu zakonitosti
Obnova postupka
Poništenje i ukidanje rješenja po pravu nadzora
Izvanredno ukidanje rješenja

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Obnova postupka u upravnom postupku je:

Redovan pravni lijek
Vanredan pravni lijek
Nije dopuštena
Izuzetno dopušten vanredni pravni lijek

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Koji organ po pravu nadzora poništava i ukida rješenje po pravu nadzora?

Prvostepeni organ
Drugostepeni organ, a ako njega nema može Vijeće ministara
Samo Vijeće ministara
Ministarstvo pravde BiH

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Obnovu postupka u upravnom postupku može tražiti:

Samo Ombudsman BiH
Samo stranka
Stranka, Ombudsman BiH,a organ koji je donio rješenje kojim je postupak okončan,može pokrenuti obnovu postupka po službenoj dužnosti
Samo Pravobranitelj BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Prvostepeno rješenje u upravnom postupku postaje izvršno:

Istekom roka za žalbu,ako ista nije izjavljena
Dostavom rješenja stranci
U roku od 30 dana od dana dostave stranci
Nakon donošenja odluke po vanrednom pravnom lijeku Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Organ protiv čijeg je rješenje pokrenut upravni spor može?

Poništiti ili izmjeniti svoje rješenje iz istih razloga iz kojih bi sud mogao poništiti takvo rješenje ako se time ne vrijeđa pravo stranke ili treće osobe
Ukinuti svoje rješenje
Ne može preduzeti više nikakve radnje u postupku
Donijeti zaključak kojim stavlja van snage svoje rješenje Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Upravni spor se može voditi:

Protiv svakog upravnog akta nadležne institucije BiH
Protiv upravnog akta kojim na osnovu ustavnih ovlaštenja odlučuje Parlament BiH
Protiv konačnog upravnog akta nadležne institucije BiH
Protiv odluka Predsjedništva BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Tužitelj u upravnom sporu može biti:

Državni službenik ako je konačnim upravnim aktom povrijeđeno neko njegovopravo iz radnog odnosa
Građanin koji je učlanjen u neku društvenu organizaciju
Samo pravna osoba
Samo Pravobranitelj BiH

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Upravni spor se pokreće:

Zahtjevom
Tužbom
Zaključkom
Žalbom

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Tužena strana u upravnom sporu je:

Institucija BiH
Ovlašteni zastupnik
Ombudsman BiH
Vijeće ministara BiH

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Tužba u upravnom sporu podnosi se u roku:

30 dana od dana prijema konačnog upravnog akta
Dva mjeseca od dana kada je tužitelj obavješten,odnosno kada je primio pobijani konačni akt
15 dana od dana kada je tužitelj obavješten o donesenom pobijanom aktu
45 dana od dana prijema pobijanog rješenja

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Prepis tužbe u upravnom sporu sud dostavlja na odgovor:

Agenciji za državnu službu BiH
Vijeću ministara BiH
Instituciji čiji se upravni akt pobija
Ne dostavlja na odgovor

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Odluka u upravnom sporu donosi se:

Na javnoj sjednici
Na nejavnoj sjednici
U vijeću od pet sudija
Po sudiji pojedincu

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Upravni spor se ne može voditi protiv:

Konačnog upravnog akta
Konačnih upravnih akata donesenih u stvarima o kojima po izričitoj odredbi Zakonane može se voditi upravni spor
Protiv akata koji je donjela nenadležna institucija BiH
Ako činjenično stanje nije pravilno utvrđeno

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Sud rješava upravni spor:

Zaključkom
Presudom
Presudom,odnosno rješenjem
Rješenjem

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Presudom se u upravnom sporu:

Tužba odbacuje kako nedopuštena
Tužba se uvažava ili odbija kao neosnovana
Tužba se odbacuje kao neblagovremena
Tužba se poništava

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Rješenjem u pravnom sporu:

Tužba se uvažava
Tužba se odbija kao neosnovana
Tužba se odbacuje kao neblagovremena
Konačni upravni akt se poništava

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Koji su vanredni pravni lijekovi u upravnom sporu:

Vanredno ukidanje rješenja
Poništenje i ukidanje rješenja po pravu nadzora
Obnova postupka
Zahtjev za ponavljanje postupka

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Presuda u upravnom sporu može se pobijati:

Žalbom
Prigovorom
Vanrednim pravnim lijekovima
Tužbom

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
U upravnom sporu sud donosi presudu ili rješenje:

Većinom glasova sudskog vijeća
Na osnovu glasa predsjedavajućeg
Po pojedincu
2/3 većine glasova sudskog vijeća

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Presuda u upravnom sporu:

Je konačna i obavezujuća
Nije konačna
Nije obavezujuća
Nije izvršna

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Usmena rasprava u upravnom sporu:

Održava se redovno pred Sudom BiH
Održava se kada sudsko vijeće odlući da se održi
Nikada se ne održava pred Sudom BiH
Održava se samo po zahtjevu Pravobranitelja BiH Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Zahtjev za ponavljanje postupka u upravnom sporu je:

Redovan pravni lijek
Vanredan pravni lijek
Nedopušten
Samo izuzetno dopušten pravni lijek

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

U upravnom sporu može se tražiti ponavljanje postupka:

Najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je stranka saznala za razlog ponavljanja
U roku od 90 dana od dana obavjesti o odluci Vijeća
U roku od 15 dana od dana donošenja odluke u upravnom sporu
U roku od 60 dana od dana prijema odluke Vijeća Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Ponavljanje postupka u upravnom sporu pokreće se:

Tužbom
Žalbom
Zaključkom
Zahtjevom

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Dozvolom ponavljanja postupka u upravnom sporu:

Ranija sudska odluka se ukida
Ranija sudska odluka se poništava
Ranija sudska odluka se stavlja van snage u cjelosti ili djelimično
Ranija sudska odluka se odbija

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Protiv odluke donesene po zahtjevu za ponavljanje postupka dozvoljeni pravni lijekovi su:

Zahtjev za zaštitu zakonitosti
Zahtjev za ukidanje odluke po pravu nadzora
Pravni lijekovi koji su dozvoljeni u glavnoj stvari
Zahtjev za poništenje odluke po pravu nadzora Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Zahtjev za preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu može se podnijeti:

Protiv konačne odluke Upravnog odjeljenja Suda BiH i konačne odluke najvišeg suda Brčko Distrikta BiH
Protiv svake odluke Suda
Protiv odluke o obnovi postupka
Protiv odluke o izvanrednom ukidanju upravnog akta Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Zahtjev za zaštitu zakonitosti u upravnom sporu može podnijeti:

Stranka
Institucija BiH
Pravobranitelj BiH
Samo Ombudsman BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Zahtjev za zaštitu zakonitosti u upravnom sporu može se podnijeti:

U roku od 60 dana od dana dostavljanja stranci konačne odluke
U roku od 90 dana od dana dostavljanja stranci konačne odluke
U roku od 30 dana od dana dostavljanja stranci konačne odluke
U roku od 45 dana od dana dostavljanja stranci konačne odluke Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Po zahtjevu za peispitivanje sudske odluke, Apelaciono odjeljenje donosi:

Rješenje kojim zahtjev uvažava
Presudu kojim zahtjev uvažava ili odbija
Zakjučak kojim rješava po zahtjevu
Rješenje kojim presudu poništava

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Načela upravnog postupka su:

Načelo jednakosti polova
Načelo transparentnosti
Načelo konstitutivnosti
Načelo zaštite vitalnog nacionalnog interesa

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Konačno rješenje u upravnom postuopku je:

Rješenje protiv koga se ne može pokrenuti upravni spor
Rješenje protiv koga se ne može izjaviti žalba
Rješenje protiv koga je dozvoljeno redovno pravno sredstvo
Rješenje koje je donio prvostepeni organ uz saglasnost drugog organa Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Stranka u upravnom postupku može biti:

Svako fizičko i pravno lice
Punomoćnik stranke
Institucije Bosne i Hercegovine
Samo fizička lica

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
O izuzeću službenog lica odlučuje se:

Odlukom
Zaključkom
Rješenjem
Uputstvom

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Stvarna nadležnost za rješavanje u upravnom postupku određuje se po propisima koje donosi:

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Po propisima kojima se uređuje određena upravna oblast
Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Ako organ nije nadležan za prijem podneska službeno lice će:

Podnesak vratiti stranci
Rješenjem podnesak odbaciti
Uputiti stranku na sud
Zaključkom podnesak odbaciti zbog nenadležnosti Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO
Pozivanje osobe čije je prisustvo u postupku neophodno vrši se u pravilu

Koja ima prebivalište ili boravište na području organa
Radi dostavljanja rješenja
Radi saopštenja
Radi dostavljanja zaključka

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Način dostavljanja rješenja određuje:

Stranka u postupku
Organ čije se rješenje dostavlja
Rukovodilac organa
Punomoćnik stranke

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje podnosi se :

U roku od tri mjeseca
U roku od petnaest dana
U roku od osam dana
U roku od tri dana

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Upravni postupak se pokreće :

Tužbom
Prijedlogom
Po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti
Žalbom

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Stranka može izmjeniti zahtjev postavlje u postupku do:

Do donošenja prvostepenog rješenja
Do zakazivanja usmene rasprave
Do donošenja rješenja po žalbi
Do okončanja upravnog spora

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Kada se protiv rješenja može pokrenuti upravni spor tužba se podnosi:

Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine
Ombudsmanu
Osnovnom sudu
Sudu Bosne i Hercegovine

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Žalba nije dopuštena:

Protiv prvostepenih rješenja
Protiv prvostepenih rješenja u kojima je zakonom isključen upravni spor
Protiv rješenja Domova Parlamentarne skupštine i rješenja Vijeća ministara u I stepenu
Kada I stepeno rješenje nije doneseno u zakonom propisanom roku Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Rok za žalbu se računa od:

Od dana dostavljanja rješenja
Od dana donošenja rješenja
Od dana saopštenja da je rješenje doneseno
Od dana

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

O žalbi protiv prvostepenog rješenja odlučuje:

Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
Rukovodilac institucije
Sud Bosne i Hercegovine

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Drugostepeni organ će žalbu odbaciti:

Ako je pogrešno utvrđeno činjenično stanje
Ako je pogrešno primijenjen maerijalni propis
Ako je neblagovremena i nedopuštena
Ako se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Vanredni pravni lijekovi u upravnom postupku su:

Prigovor
Zahtjev za vanredo preispitivanje sudske odluke
Oglašavanje rješenja ništavim
Tužba za pokretanje upravnog spora

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Pravosnažno je rješenje :

Protiv koga se može izjaviti žalba
Protiv koga se ne može izjaviti prigovor
Protiv koga se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor
Protiv koga se može pokrenuti upravni spor

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Punomoć prestaje:

Smrću stranke
Gubitkom njene procesne sposobnosti
Promjenom njenog zakonskog zastupnika
Opozivom punomoći

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Dostavljanje pismena javnim saopštenjem na oglasnoj tabli smatra se izvršenim poslije isteka:

30. dana od dana stavljanja na oglasnu tablu
15. dana od dana stavljanja na oglasnu tablu
8. dana od dana stavljanja na oglasnu tablu
3. dana od dana stavljanja na oglasnu tablu

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje podnosi se:

Organu kod koga je trebalo izvršiti propuštenu radnju
Organu kome je zahtjev dostavljen
Ombudsmenu
Sudu Bosne i Hercegovine

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

O Prijedlogu za obnovu postupka odlučuje

Prvostepeni organ
Organ koji je donio rješenje kojim je postupak okončan
Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara
Sud Bosne i Hercegovine

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Ništavim se oglašava rješenje:

Koje je zasnovano na pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju
Koje je zasnovano na pogrešnoj primjeni zakona
U kome je data pogrešna pravna pouka
Čije izvršenje uopšte nije moguće

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO
Prvostepeno rješenje postaje izvršno:

Kada se dostavi stranci
Istekom roka za žalbu
Dostavom stranci rješenja kojim se žalba odbacuje ili odbija
Kada žalba nije izjavljena

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Stranka u postupku može odustati od zahtjeva:

Do donošenja prvostepenog rješenja
U toku cijelog postupka
Do donošenja rješenja po žalbi
Do podnošenja tužbe sudu

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Svjedok u postupku ne može biti:

Osoba koja u postupku učestvuje u svojstvu službene osobe
Maloljetna osoba
Osoba koja ne zna jezik na kome se vodi postupak
Nijema i gluha osoba

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Upravni postupak se vodi na:

Bosanskom jeziku
Na jeziku stranka u postupku
Na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku
Na jeziku punomoćnika stranake u postupku Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Uvod rješenja sadrži:

Naziv organa koji donosi rješenje,propis na osnovu koga se donosi rješenje ime stranke i kratak opis zahtjeva
Nalog za izvršenje određene radnje u postupku
Rješenje o troškovima postupka
Pouku o pravnom lijeku

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Drugostepeni organ će odbiti žalbu :

Ako je izjavljena po proteku roka za žalbu
Ako je postupak pravilno proveden i rješenje pravilno i na zakonu zasnovano
Ako je izjavljena protiv rješenja protiv koga se ne može izjaviti žalba
Ako je izjavljena od neovlaštene osobe

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Obnova postupka nakon dostavljanja konačnog rješenja stranci ne može se tražiti

Nakon proteka roka od 3. Mjeseca
Nakon proteka roka od 60. Dana
Nakon proteka roka od 5. Godina
Nakon proteka roka od 10. Godina

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Administrativno izvršenje rješenja provodi:

Organ uprave koji je o stvari rješavao u prvom stepenu
Institucije koje imaju javna ovlaštenja
Organ uprave koji je rješavao po žalbi
Sud Bosne i Hercegovine

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Organ koji vodi postupak postavit će privremenog zastupnika

Procesno nesposobnoj stranci koja ima zakonskog zastupnika
Osobi čije je mjesto prebivališta odnosno boravka nepoznato
Pravnoj osobi koja ima zakonskog zastupnika i punomoćnika
Organu starateljstva

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

O tužbi u upravnom sporu rješava:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Upravno odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO
Sud u upravnom sporu odlučuje po tužbama protiv:

Pravosnažnih rješenja organa uprave
Konačnih upravnih akata Institucija Bosne i Hercegovine
Upravnih akata Parlamentarne skupštine
Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Zainteresovano osoba u upravnom sporu je:

Tužilac koji je pokrenuo upravni spor
Tuženi protiv koga je tužba podnesena
Treće lice kome bi poništenje konačnog upravnog akta bilo na štetu
Pravobranilac Bosne i Hercegovine

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Tužba za pokretanje upravnog spora podnosi se u roku:

Dva mjeseca od kada je podnosilac tužbe obavješten
Trideset dana od dana objavljivanja konačnog upravnog akta
Ako drugostepeni organ ne donese rješenje po žalbi u roku od tri dana
Petnaest dana od dana prijema rješenja

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Kada tužilac odustane od tuđbe sud će.

Vratiti tužbu tužiocu
Tužbu odložiti u arhivu
Rješenjem obustaviti postupak
Zaključkom tužbu odbaciti

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Tužena strana dužna je dostaviti sudu odgovor na tužbu .

U roku koji odredi sud u svakom pojedinačnom slučaju
U roku od trideset dava
U roku od šezdeset dana
U roku od sedam dana

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Sud rješava spor:

Odlukom
Presudom
Rješenjem
Zaključkom

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Presuda odnosno rješenje u ovjerenom prepisu se dostavlja:

Zainteresovanom licu u upravnom sporu
Pravobraniocu Bosne i Hercegovine
Svim strankama i objavljuje u «Sl. glasniku «
Tuženoj strani u upravnom sporu

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Uz tužbu za pokretanje upravnog spora obavezno se dostavlja

Konačni upravni akt u originalu ili prepisu
Prvostepeno rješenje
Dokaz o uplati takse na tužbu
Žalba na prvostepeno rješenje

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Upravni spor se ne može voditi:

Protiv konačnih prvostepenih rješenja
Protiv konačnih rješenja Brčko Distrikta
Protiv konačnih akata institucija BiH kojima srješavalo o određenom pravu ili obavezi grašana o kakvoj upravnoj stvari
O stvarima o kojima neposredno na osnovu ustavnih ovlaštenja odlučuje Parlamentarna skupština BiH ili Predsjedništvo BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Sud če rješenjem odbaciti tužbu ako utvrdi:

Da je u postupku pogrešno utvrđeno činjenično stanje
Da se nije vodilo računa o pravilima postupka
Da akt koji se tužbom osporava nije konačan upravni akt
Da je pogrešno primjenjen materijalni propis

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Presude suda Bosne i Hercegovine donesene u upravnom sporu su:

Pravosnažne
Izvršne i ne mogu se preispitivati
Konačne i obavezujuće
Izvršne

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Originalnu presudu odnosno rješenje potpisuje:

Vijeće sudija koje je donijelo presudu
Predsjednik vijeća
Predsjednik vijeća i zapisničar
Sudija izvjestilac

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Tužena strana u upravnom sporu je:

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Institucija BiH čiji se konačan upravni akt pobija
Zainteresovano lice

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

U postupku za zaštitu prava i sloboda građana zagarantovanih Ustavom sudska odluka se mora donijeti.

U roku od godinu dana
U roku od šesdeset dana
U roku od petnaest dana
U roku od osam dana.

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Kada ocijeni da je zahtjev za zaštitu prava i sloboda građana osnovan donijeće:

Rješenje kojim će zahtjev usvojiti
Presudu da se zahtjev usvaja
Rješenje kojim će zabraniti dalje vršenje nezakonite radnje
Uputiti zahtjev Ustavnom sudu

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Protiv odluke izborne komisije može se uložiti žalba:

Ustavnom sudu
Upravnom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine
Pravobraniocu Bosne i Hercegovine
Apelacionom odjeljenju

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

image

Radni odnosi u javnom sektoru i državna služba

Gradivo:

Osnovi radnih odnosa kod fizičkih i pravnih lica

ugovor o radu;
pripravnici i volonterski rad;
radno vrijeme;
odmori i odsustva;
zaštita zaposlenih (maloljetnika, žena i materinstva, privremeno i trajno nesposobnih za rad);
plate i naknade;
naknada štete;
prestanak ugovora o radu;
ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa (odlučivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa);
kolektivni ugovori;
radna knjižica;
štrajk.
Radni odnosi državnih službenika

opće odredbe;
radna mjesta u državnoj službi;
dužnosti i prava državnih službenika (dužnosti državnog službenika, prava državnog službenika, nespojivosti s dužnostima državnih službenika, sekretar s posebnim zadatkom, savjetnici);
premještaji – interni i eksterni, zapošljavanje, ocjena rada i unapređenje državnih službenika (upražnjena mjesta, interno oglašavanje, javno oglašavanje, opći uslovi za postavljenje državnih službenika, postupak zapošljavanja i postavljenje, probni period, ocjena rada, unapređenje, prekobrojnost);
plaće i naknade (struktura i obračun plaća, naknada za privremeno obavljanje poslova, ostale naknade, plaćeno odsustvo, prava u slučaju prekobrojnosti);
uslovi rada (odsustvo i godišnji odmor, neplaćeno odsustvo i rad s nepunim radnim vremenom, stručno obrazovanje i usavršavanje);
prestanak radnog odnosa (prestanak radnog odnosa državnog službenika, postupak za prestanak radnog odnosa, naknade u slučaju prestanka radnog odnosa, nepravilna postavljenja);
disciplinska odgovornost državnog službenika (disciplinska odgovornost, disciplinski postupak, disciplinske mjere, krivični postupak, preventivna suspenzija);
upravljanje državnom službom (institucije, ombudsmen, Agencija za državnu službu);
Odbor državne službe za žalbe (osnivanje, sastav, postupak, nadležnosti).
Pravni izvori i literatura:

Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02 i 8/03).
Zakon o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/99, 32/00 i 29/03, ili "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 38/00, 40/00, 47/02 i 38/03).
Pravilnik o radnoj knjižici ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/00).
Relevantni pravni izvori i literatura koja se koristi za polaganje stručnog upravnog ispita u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Pitanja:

U državne službenike ne spada:

Pomoćnik ministra
Savjetnik
Stručni savjetnik
Šef unutrašnje organizacione jedinice

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Zapošljavanje i unapređenje profesionalne karijere državnog službenika temelji se na:

Javnom konkursu i profesionalnoj sposobnosti
Javnom konkursu
Ocjeni rada od strane direktno nadređenog
Preporuke Agencije za zapošljavanje BiH

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

U prava državnog službenika ne spada:

Pravo da bude nagrađen na osnovu zadataka i rezultata rada
Pravo da po isteku odsustva utvrđenog zakonom nastavi da radi na istom ili sličnom radnom mjestu
Pravo da učestvuje u radu Savjeta ministara
Pravo da osnuje ili da se učlani u sindikat ili profesionalno udruženje u skladu sa zakonom Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Nespojivo je sa dužnošću državnog službenika:

Da bude član političkih stranaka
Da obavlja dodatnu aktivnost za koju se plaća naknada iako mu je to odobrio ministar ili rukovodilac institucije
Da se zaposli kod poslodavca kome je bio redovni predpostavljeni prije isteka roka od dvije godine od razrješenja s dužnosti državnog službenika
Da bude na odsustvu iz državne službe od trenutka kada je imenovan na položaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, do isteka mandata

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Sekretar sa posebnim zadatkom gubi svoj posebni zadatak:

Kada se završi posebni zadatak
Kada dobije negativnu ocjenu rada
Kada istekne period od četiri godine od dana imenovanja
Kada protiv njega bude pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Interni premještaj sa radnog mjesta državnog službenika na slično radno mjesto u istoj instituciji može biti:

Nametnut državnom službeniku prema potrebama državne službe
Obavljen samo uz saglasnost državnog službenika
Dobrovoljan ili nametnut državnom službeniku u skladu sa objektivno utvrđenim potrebama državne službe
Obavljen po sporazumu državnog službenika i rukovodioca institucije Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Koji od slijedećih uslova nije opšti uslov za postavljenje državnog službenika:

Da je državljanin Bosne i Hercegovine
Da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne kvalifikacije najmanje VI stepena stručne spreme
Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova državnog službenika
Da je regulisao vojnu obavezu u skladu sa zakonom Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Državni službenik razriješen dužnosti zbog prekobrojnosti ima pravo na otpremninu u iznosu od:

Šestomjesečne plate
Devetomjesečne plate
Šestomjesečne plate ako ima manje od 15 godina radnog staža, a u iznosu devetomjesečne plate ako ima najmanje 15 godina radnog staža
Šestomjesečne plate ako ima manje od 15 godina radnog staža, a u iznosu dvanaestomjesečne plate ako ima najmanje 15 godina radnog staža

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Državni službenik koji je razriješen dužnosti zbog prekobrojnosti ima prednost prilikom ponovnog zaposlenja u državnoj službi ako se oglasi upražnjeno slično radno mjesto, u roku od:

Godinu dana od dana razrješenja dužnosti
Godinu dana od dana proglašenja prekobrojnim
Dvije godine od dana proglašenja prekobrojnim
Godinu dana od dana isplate otpremnine

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Državnog službenika prekobrojnim proglašava:

Institucija u kojoj je zaposlen na prijedlog Agencije za državnu službu BiH
Agencija za državnu službu BiH na prijedlog institucije u kojoj je zaposlen
Agencija za državnu službu BiH na prijedlog institucije u kojoj je zaposlen za sve državne službenike osim rukovodećih koje prekobrojnim proglašava Savjet ministara
Agencija za državnu službu BiH bez ičijeg prijedloga Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Upražnjeno radno mjesto državnog službenika popunjava se tako da:

Agencija za državnu službu BiH objavljuje javni oglas za njegovo popunjavanje
Agencija za državnu službu BiH objavljuje prvo interni, a potom javni oglas za njegovo popunjavanje
Institucija u kojoj je radno mjesto upražnjeno objavljuje interni oglas, a ako se ono ne može tako popuniti, Agencija za državnu službu BiH objavljuje javni oglas
Institucija u kojoj je radno mjesto upražnjeno objavljuje interni oglas na oglasnoj ploči i sl., a Agencija za državnu službu BiH interni oglas objavljuje u «Službenom glasniku BiH». Ako se radno mjesto ne može popuniti internim premještajem, Agencija za državnu službu BiH pokušava sa eksternim premještajem prekobrojnog državnog službenika na sličnom radnom mjestu u drugoj instituciji, a ako ni to nije moguće, Agencija objavljuje javni oglas za njegovo popunjavanje

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
U kome roku po objavljivanju internog oglasa za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u «Službenom glasniku BiH», kandidati mogu podnositi prijave:

8 dana
15 dana
20 dana
30 dana

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

U kome roku po objavljivanju javnog oglasa za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u «Službenom glasniku BiH», kandidati mogu podnositi prijave:

15 dana
30 dana
60 dana
3 mjeseca

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Koliko ukupno traje period probnog rada državnog službenika u kome se on nakon preuzimanja dužnosti uvodi u posao i obavlja dužnost:

3 mjeseca
6 mjeseci
9 mjeseci
12 mjeseci

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Ukoliko je državni službenik razriješen dužnosti zbog nezadovoljavajuće ocjene rada u probnom periodu, upražnjeno radno mjesto popunjava se:

Raspisivanjem javnog konkursa
Internim ili eksternim premještajem drugog državnog službenika
Postavljanjem prekobrojnog državnog službenika
Postavljanjem sljedećeg uspiješnog kandidata sa rezervne liste Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Rad državnog službenika ocjenjuje direktno nadređeni, i to:

Najmanje svake dvije godine
Najmanje svakih 12 mjeseci
Najmanje svakih 6 mjeseci
Najmanje svaka 3 mjeseca

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Državnog službenika postavlja, odnosno imenuje:

Agencija za državnu službu BiH
Nadležna institucija
Državne službenike postavlja Agencija za državnu službu BiH uz pribavljeno mišljenje nadležne institucije, a rukovodeće državne službenike imenuje nadležna institucija po pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu BiH
Državne službenike postavlja nadležna institucija uz pribavljeno mišljenje Agencije za državnu službu BiH, a rukovodeće državne službenike imenuje Agencija za državnu službu BiH po pribavljenom mišljenju nadležne institucije

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Državni službenik se može unaprijediti na više radno mjesto:

Samo putem javnog konkursa
Putem internog oglasa ili javnog konkursa
Internim ili eksternim premještajem, kao i putem javnog konkursa
Po odluci direktno nadređenog državnog službenika ili rukovodioca institucije Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Polaznu osnovu za obračun plate za sve državne službenike u institucijama BiH utvrđuje:

Savjet ministara
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH
Oba doma Parlamentarne skupštine BiH

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Po pitanju platnih razreda državni službenici su razvrstani u:

Četiri platna razreda
Pet platnih razreda
Šest platnih razreda
Sedam platnih razreda

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Koliko iznosi postotak uvećanja plate državnog službenika za jednu godinu radnog staža:

a) 0,3 %
b) 0,5 %
c) 1,0 %
d) 1,5%

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Državni službenici koji privremeno obavljaju poslove nepopunjenih radnih mjesta, imaju u zavisnosti od nastalog povećanja obima posla, pravo na povećanje plate u iznosu:

Do 25 %
Do 30 %
Do 40 %
Do 50 %

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Na koju od dole navedenih naknada državni službenik nema pravo:

Naknadu za prehranu za vrijeme rada
Otpremninu pri odlasku u penziju
Jubilarne nagrade
Troškove obrazovanja člana uže porodice

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Uslovi u skladu s kojima državni službenik može uzeti neplaćeno odsustvo utvrđuju se:

Podzakonskim aktom
Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH
Opštim kolektivnim ugovorom
Zakonima o radnim odnosima entiteta

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Stručno obrazovanje i usavršavanje državnih službenika je:

Pravo državnih službenika
Obaveza državnih službenika
Pravo i obaveza državnih službenika
Pravo državnih službenika ako su za to obezbijeđena potrebna sredstva u budžetu Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
O učestvovanju državnih službenika na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti, odlučuje:

Sekretar ministarstva
Rukovodilac institucije
Šef unutrašnje organizacione jedinice
Lice određeno podzakonskim aktom

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Jedan od dole nabrojanih razloga ne može biti razlog za prestanak radnog odnosa državnog službenika:

Dvije negativne ocjene rada u periodu od tri godine
Prekobrojnost
Nezadovoljavajući probni period
Dobrovoljno istupanje iz državne službe

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Rukovodećeg državnog službenika razrješava:

Agencija za državnu službu BiH
Organ nadležan za postavljenje
Organ nadležan za postavljenje uz pribavljeno mišljenje Agencije za državnu službu BiH
Organ nadležan za postavljenje uz pribavljeno mišljenje Agencije za državnu službu BiH, sa izuzetkom razrješenja zbog nezadovoljavajućeg probnog perioda u kojem slučaju je razrješenje drugačije regulisano

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Državni službenik ne ostvaruje pravo na otpremninu ako izgubi status državnog službenika, osim u slučaju da je status državnog službenika izgubio zbog:

Prekobrojnosti
Dobrovoljnog istupanja iz državne službe
Trajne nesposobnosti da obavlja svoje radne dužnosti
Gubitka državljanstva BiH

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Zaposlenje i postavljenje državnih službenika koje je bilo suprotno odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, poništava:

Agencija za državnu službu BiH
Rukovodilac institucije u koju je državni službenik postavljen
Savjet ministara na prijedlog Agencije za državnu službu BiH
Odbor državne službe za žalbe

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

U jednom od dole navedenih slučajeva, radnjom ili propuštanjem radnje nije nastala povreda službene dužnosti od strane državnog službenika:

Prekoračenje službenih ovlaštenja
Neizvršavanje povjerenih poslova i zadataka
Odbijanje izvršenja nezakonitog naređenja neposrednog predpostavljenog
Kršenje pravila radne discipline u državnoj službi Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv državnih službenika mogu podnijeti:

Samo državni službenici
Državni službenici, zaposlenici, ministar i zamjenik ministra
Državni službenici, ministar i zamjenik ministra
Samo direktno nadređeni

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Potvrdu o prijemu zahtjeva za disciplinski postupak izdaje:

Agencija za državnu službu BiH
Ombudsmen institucije BiH u kojoj je zaposlen državni službenikprotiv koga je zahtjev podnesen
Organ nadležan za postavljenje
Sekretar institucije

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Organ nadležan za postavljenje, odnosno interna disciplinska komisija koju je on imenovao, mogu izreči sljedeće disciplinske mjere:

Pismenu opomenu ili pismeni ukor
Pismenu opomenu ili pismeni ukor ili suspenziju prava učešća u javnim konkursima za državne službenike
Suspenziju prava učešća u javnim konkursima za državne službenike ili suspenziju sa poslova i plate tokom perioda od dva dana do 30 dana
Suspenziju sa poslova i plate tokom perioda od dva dana do 30 dana ili degradiranje na nižu kategoriju u okviru radnog mjesta

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti državnog službenika za povrede radnih dužnosti sprovodi se u skladu sa načelima:

Prekršajnog postupka
Krivičnog postupka
Upravnog postupka
Prekršajnog i upravnog postupka

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Koja od dole navedenih mjera nije disciplinska mjera propisana Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH:

Pismeni ukor
Suspenzija sa poslova i plate tokom perioda od dva dana do 30 dana
Degradiranje na nižu kategoriju u okviru radnog mjesta
Novčana kazna do iznosa od 1/3 plate u trajanju do 30 dana Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Može li se protiv državnog službenika preduzeti disciplinski postupak na osnovu istih
činjenica po kojima je protiv njega odbijena optužba za krivično djelo?

Može
Ne može
Može samo izuzetno
Može, ako se utvrdi postojanje nekih novih činjenica koje ukazuju na postojanje povrede radnih dužnosti

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Kada se preventivno suspendovani državni službenik koji je okrivljen da je izvršio krivično djelo oslobodi optužbe pravosnažnom presudom nadležnog suda, onda se:

Državni službenik vraća na svoje radno mjesto
Državni službenik vraća na radno mjesto za jednu kategoriju niže od one koju je imao prije suspenzije
Državni službenik se ne može vratiti na svoje radno mjesto dok se ne završi i disciplinski postupak
Državni službenik raspoređuje da drugo radno mjesto u skladu sa svojom stručnom spremom i radnim iskustvom

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Državni službenik koji je preventivno suspendovan za vrijeme trajanja suspenzije prima platu u iznosu:

Dvije trećine (2/3) svoje plate
80 % plate koju je ostvario u predhodnom mjesecu
80 % od prosječne plate koju je ostvario u predhoda tri mjeseca
Punog iznosa plate

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
U kojem od nabrojanih slučajeva organ nadležan za postavljenje odmah suspenduje državnog službenika (preventivna suspenzija)?

Kada postoje ozbiljni razlozi koji ukazuju na izvršenje krivičnog djela
Kada je državni službenik zatečen u izvršenju krivičnog djela za koje se izriče kazna zatvora u trajanju od najmanje 5 godina
Kada je protiv državnog službenika pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje se izriče kazna zatvora u trajanju od najmanje 5 godina
Kada se državni službenik nalazi u zatvoru

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Ombudsmena institucije biraju:

Državni službenici zaposleni u odnosnoj instituciji
Rukovodeći državni službenici odnosne institucije
Državni službenici i zaposlenici (radnici) odnosne institucije
Organ nadležan za postavljenje odnosne institucije Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Agenciju za državnu službu BiH osnovao (osnovala, osnovalo) je:

Visoki predstavnik UN za BiH
Parlamentarna skupština BiH
Savjet ministara BiH
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Odbor državne službe za žalbe sastoji se od:

Tri člana
Četiri člana
Četiri člana i predsjednika
Pet članova

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Odluke Odbora državne službe za žalbe su:

Konačne i ne mogu biti preispitivane od strane suda
Konačne i mogu biti preispitivane od strane nadležnog suda
Nisu konačne pošto mogu biti preispitivane od strane nadležnog suda
Konačne i mogu biti preispitivane od strane Savjeta ministara Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Rješenje o prestanku radnog odnosa radnicima koji su u institucijama BiH zaposleni protivno odredbama Zakona o državnoj upravi ili ne ispunjavaju uslove iz člana 22. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, koje donosi Agencija za državnu službu BiH nakon obavljene revizije, stupa na snagu:

Istekom roka za žalbu na rješenje Agencije o prestanku radnog odnosa
Kada Odbor državne službe za žalbe potvrdi rješenje Agencije o prestanku radnog odnosa
Okončanjem kompletnog postupka javnog konkursa raspisanog za odnosno radno mjesto
Danom raspisivanja javnog konkursa za popunjavanje odnosnog radnog mjesta Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Poslodavac može zaključiti ugovor o radu sa pripravnikom na određeno vrijeme u trajanju najduže do:

Godinu dana
6 mjeseci
2 godine
3 mjeseca

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Ugovor o radu na određeno vrijeme ne može se zaključiti na duži period od:

6 mjeseci
Godinu dana
Dvije godine
Pet godina

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Puno radno vrijeme zaposlenika, odnosno radnika, sedmično iznosi:

38 sati
40 sati
42 sata
46 sati

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Zaposlenik, odnosno radnik, koji ima najmanje šest mjeseci neprekidnog rada ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje:

10 dana
15 dana
18 dana
20 dana

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Otkazni rok počinje da teće od:

Dana urućenja otkaza radniku
Dana urućenja otkaza poslodavcu
Dana urućenja otkaza radniku ( zaposleniku) odnosno poslodavcu
Dana potpisivanja otkaza ugovora o radu

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Visina otpremnine koja se isplaćuje radniku, odnosno zaposleniku, koji je sa poslodavcem imao zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, ima pravo na otpremninu u iznosu koji ne može biti manji od:

Jedne trećine prosječne mjesečne plate isplaćene zaposleniku, odnosno radniku, u poslednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
Jedne polovine prosječne mjesečne plate isplaćene zaposleniku, odnosno radniku, u poslednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
Jedne prosječne mjesečne plate isplaćene zaposleniku, odnosno radniku, u poslednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
Jedne trećine prosječne plate isplaćene zaposleniku u poslednjih šest mjeseci prije prestanka ugovora o radu za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Zaposleniku, odnosno radniku, miruju prava iz radnog odnosa za vrijeme:

Služenja vojnog roka i za vrijeme obavljanja javne dužnosti u državnom organu ili organizaciji, javnoj službi, sindikatu ili političkoj organizaciji
Porodiljskog odsustva
Plaćenog odsustva
Godišnjeg odmora

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Radnu knjižicu izdaje:

Nadležni državni organ uprave
Nadležno entitetsko ministarstvo
Nadležni opštinski organ uprave
Nadležno kantonalno ministarstvo

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Radnik, odnosno zaposlenik, ostavruje pravo na štrajk u skladu sa odredbama:

Zakona o radu
Zakona o štrajku
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
Zakona o upravi

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Rukovodeći državni službenik u institucijama BiH je:

Šef unutrašnje organizacione jedinice
Stručni savjetnik
Pomoćnik ministra
Stručni saradnik

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Stručni savjetnik za svoj rad odgovara:

Ministru
Zamjeniku Ministra
Pomoćniku Ministra ili rukovodiocu organizacione jedinice
Savjetu ministara BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Državni službenici u istitucijama BiH su:

Sekretar sa posebnim zadatkom
Pomoćnik ministra
Sekretar
Stručni saradnik

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Državni službenik ima pravo :

Da bude član upravnih i drugih odbora političkih stranaka
Da obavlja dodatnu aktivnost za koju se plaća naknada
Da osnuje ili se učlani u sindikat ili profesionalno udruženje
Da bude izabrani predstavnik u predstavničkom zakonodavnom tijelu Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Sekretar koji je imenovan na položaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u BiH:

Podnosi ostavku na mjesto u Državnoj službi
Ima pravo na odsustvo iz Državne službe od trenutka kada je imenovan
Vraća se na isto ili slično radno mjesto po isteku funkcije na koju je imenovan
Ima pravo na stalni radni odnos do sticanja uslova za penziju Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Upražnjena radna mjesta Državnog službenika institucija BiH prvo popunjava:

Putm javnog konkursa
Putem javnog oglasa
Internim premještajem
Eksternim premještajem

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Interno oglašavanje upražnjenih radnih mjesta vrši:

Rukovodilac institucije
Institucija u kojoj je radno mjesto upražnjeno
Agencija za državnu službu BiH
Savjet ministara BiH

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Interni oglas objavljuje se :

U Službenom glasniku entiteta i Službenom glasniku Brčko Distrikta
Diplomatskim i konzularnim predstavništvima
U instituciji u kojoj se upražnjeno mjesto pojavilo
U najmanje tri dnevna lista koja se distribuiraju na cijeloj teritoriji BiH Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Da bi bila postavljena na mjesto Državnog službenika osoba mora da ispunjava uslov:

Da ima diplomu IV stepena stručne spreme
Da ima diplomu VI stepena stručne spreme
Da ima diplomu VII stepena stručne spreme
Da ima magisterij ili doktorat

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Komisiju za izbor kandidata po raspisanom konkursu sačinjava:

Najmanje tri člana, od kojih su dva Državni službenici iz institucije na koju se javnim konkurs odnosi
Najmanje pet članova, od kojih su najmanje tri člana Državni službenici iz institucije na kju se javni konkurs odnosi, a ostala dva člana imenuju se liste eksperata koju utvrdi agencija
Najmanje sedam članova, od kojih su najmanje pet iz institucije na koju se javni konkurs odnosi, a dva člana sa liste eksperata koju utvrdi Agencija za državnu službu
Pet članova koje utvrdi Agencija za državnu službu sa liste eksperata Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Sekretar sa posebnim zadatkom koji je imenovan na položaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu, na bilo kojem nivou, prima se:

Isključivo putem javnog konkursa
Isključivo putem javnog oglasa
Na osnovu pozitivne ocjene rada o čemu odlučuje organ nadležan za postavljanje
Na osnovu pozitivne ocjene rada o čemu odlučuje Vijeće ministara Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Period probnog rada Državnog službenika traje ukupno:

Dva mjeseca nakon preuzimanja dužnosti
Šest mjeseci nakon preuzimanja dužnosti
Devet mjeseci nakon preuzimanja dužnosti
Dvanaest mjeseci nakon preuzimanja dužnosti Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Ocjenu rada pomoćnika ministra utvrđuje:

Rukovodilac institucije
Ministar i zamjenik ministra na prijedlog organa nadležnog za postavljenje
Organ nadležan za postavljenje
Vijeće ministara na prijedlog organa nadležnog za postavljenje Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Unapređenje rukovodećeg Državnog službenika na više radno mjesto u istoj ili drugoj instituciji BiH vrše se:

Isključivo putem javnog konkursa
Na osnovu pozitivne ocjene rada o čemu odlučuje Organ nadležan za postavljenje
Na osnovu pozitivne ocjene rada o čemu odlučuje Savjet ministara BiH
Na osnovu pozitivne ocjene rada o čemu odlučuje Agencija za državnu službu Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Dok se ne donesu podzakonski akti u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH, na radnopravni status državnih službenika primjenjivaće se Zakon o državnoj upravi i podzakonski akti donijeti na osnovu njega i to:

Mjeseca nakon stupanja na snagu Zakona o državnoj službi u institucijama BiH
Mjeseca nakon formiranja Agencije na državnu službu
Mjeseci nakon stupanja na snagu Zakona o državnoj službi u institucijama BiH
Sve dok se ne donesu svi podzakonski akti bez obzira o kojem se vremenu radi Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Državna služba se zasniva na primjeni sljedećih principa:

Zaštite prava građana i javnog interesa
Pružanje pomoći nekoj stranci
Saslušanja stranke
Profesionalne nepristrasnosti

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Ugovor o radu može zaključiti:

Lice koje nije navršilo 15 godina života
Lice između 15 i 18 godina života, ako pribavi uvjerenje ovlašćenog doktora medicine da posjeduje opštu zdrastvenu sposobnost za rad
Lice koje nije navršilo 18 godina života za obavljanje poslova sa posebnim uslovima rada
Lice koje je navršilo 18 godina života, a nema odgovarajuću stručnu spremu Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Ugovor o radu na određeno vrijeme ne može se zaključiti:

Na period duži od šest mjeseci
Na period duži od dvanaest mjeseci
Na period duži od osamnaest mjeseci
Na period duži od dvadeset i četiri mjeseci

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Za vrijeme obavljanja pripravničkog staža pripravnik ima pravo na :

80% minimalne zarade prije polaganja stručnog ispita
Zdrastveno osiguranje isto kao nezaposlena lica
Invalidsko osiguranje u slučaju povrede na poslu
80% minimalne zarade prije polaganja stručnog ispita, invalidsko osiguranje u slučaju povrede na radu i zdrastveno osiguranje isto kao nezaposlena lica

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Volonterski rad traje :

Za lica sa završenom SSS-2 mjeseca
Za lica sa završenom VSS-6 mjeseci
Godinu dana bez obzira o kojoj se stručnoj spremi radi
Onoliko vremena koliko je prema zakonu za određeno stručno zvanje propisano trajanje pripravničkog staža

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

O skraćenju radnog vremena zaposlenika koji rade na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada odlučuje:

Vlada
Ministar nadležan za poslove rada
Poslodavac
Sindikalna organizacija

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

Prekovremeni rad zaposlenika može trajati više od:

10 časova sedmično, odnosno 150 časova godišnje
15 časova sedmično, bez obzira na godišnje trajanje
20 časova sedmično, odnosno 300 časova godišnje
200 čaasova godišnje

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Zabranjen je noćni rad:

Zaposlenicima mlađim od 21 godine života
Trudnim ženama
Majkama sa djetetom do tri godine života
Ženama u industriji

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 18 radnih dana ima zaposlenik koji ima:

Najmanje 6 mjeseci neprekidnog rada
Najmanje1 godinu neprekidnog rada
Radnik mlađi od 18 godina bez obzira na neprekidnost rada
Radnik koji radi na poslovima sa posebnim uslovima rada Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno
Plaćeno odsustvo je:

Pravo zaposlenika da odsustvuje s posla najmanje 5 radnih dana u kalendarskoj godini uz naknadu plate
Pravo zaposlenika da odsustvuje s posla najmanje 3 radna dana u toku kalendarske godine radi zadovoljavanja vjerskih i nacionalno-tradicijskih potreba uz naknadu plate
Pravo zaposlenika da odsustvuje s posla najmanje 5 radnih dana u toku kalendarske godine bez naknade plate
Pravo zaposlenika da odsustvuje s posla do 3 radna dana u toku kalendarske godine bez naknade plate

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Poslodavac je dužan da sve zaposlenike prijavi na:

Zdravstveno osiguranje
Penzijsko-invalidsko osiguranje
Osiguranje u slučaju nezaposlenosti
Zdravstveno, penzijsko-invalidsko, osiguranje u slučaju nezaposlenosti, kao i kolektivno osiguranje za slučaj nesreće na poslu

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Radnik mlađi od 18 godina ne može biti raspoređen da radi:

Na naročito teškim fizičkim poslovima
Na radovima koji se obavljaju pod zemljom ili pod vodom
Na poslovima koji bi mogli predstavljati povećan rizik po njegov život
Na naročito teškim fizičkim poslovima, na radovima koji se obavljaju pod zemljom ili pod vodom, kao i na poslovima koji bi mogli predstavljati povećan rizik po njegov život, zdravlje ili psiho-fizički razvoj

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta žena ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od:

6 mjeseci neprekidno za jedno dijete
Godinu dana neprekidno za blizance
18 mjeseci neprekidno za troje djece
Godinu dana neprekidno

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Ako majka dijeteta umre ili napusti dijete ili iz drugih razloga ne može da se brine o dijetetu, pravo na porodiljsko odsustvo ima:

Zaposleni otac
Usvojilac dijeteta
Roditelji oca ili majke
Zaposleni otac, usvojilac dijeteta illi drugo lice kome je nadležni organ starateljstva povjerio dijete na njegu i staranje

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Zaposleniku koji je povrijeđen na poslu ili je obolio od profesionalne bolesti, za vrijeme dok je zdravstveno nesposoban za rad, poslodavac:

Može otkazati ugovor o radu
Ne može otkazati ugovor o radu ako je zaključen na neodređeno vrijeme
Može otkazati ugovor o radu samo ako je zaključen na određeno vrijeme
Ne može otkazati ugovor o radu bez obzira na koje je vrijeme zaključen Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Zaposlenik ima pravo na uvećanje plate po osnovu:

Otežanih uslova rada
Radnog staža
Prekovremenog, noćnog i rada u dane državnih praznika
Otežanih uslova rada, radnog staža, prekovremenog, noćnog i rada u dane državnih praznika Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Naknada plate u visini od 100% prosječne plate koju je radnik ostvario u odgovarajućem prethodnom peridu ili od plate koju bi ostvario da je bio na radu, ima radnik za vrijeme:

Korišćenja godišnjeg odmora
Državnog praznika
Privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti
Korišćenje godišnjeg odmora, državnog praznika i privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Zaposlenik koji na radu ili u vezi sa radom pričini materijalnu štetu poslodavcu dužan je da istu nadoknadi ako:

Šteta prouzrokovana namjerno
Šteta prouzrokovana nepažnjom
Šteta prouzrokovana nenamjerno
Šteta prouzrokovana namjerno ili iz krajnje nepažnje Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO
Ugovor o radu ne prestaje da važi:

Smrću radnika
Otkazom ugovora od strane poslodavca
Istekom roka ugovora o radu na određeno vrijeme
Utvrđivanjem preostale radne sposobnosti ili opasnosti od nastupanja invalidnosti, nakon okončanja liječenja radnika

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) TAČNO

Poslodavac ne može jednostrano raskinuti ugovor sa zaposlenikom:

Ako je radnik izvršio težu povredu radne obaveze
Ako je učinio propust na radu ili u vezi sa radom koji se ne smatra težom povredom radne obaveze
Ako radnik, s obzirom na svoje stručne i radne sposobnosti ne može uspješno izvršavati radne obaveze iz ugovora o radu
Ako se radnik u roku od 15 dana od dana isteka neplaćenog odsustva ili mirovanja prava iz radnog odnosa ne vrati na rad

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno

O pravima i obavezama radnog odnosa odlučuje:

Poslodavac
Neposredni rukovodilac
Nadležni inspektor rada
Sindikalna organizacija

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Zahtjev za zaštitu prava zaposlenik može podnijeti poslodavcu u roku od:

15 dana od dana saznanja za povredu prava
30 dana od dana saznanja za povredu prava a najduže u roku od 3 mjeseca od dana učinjene povrede
60 dana od dana učinjene povrede
90 dana od dana saznanja za povredu prava

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c) Netačno d) Netačno
Tužbu nadležnom sudu za zaštitu prava zaposlenik može podnijeti nadležnom sudu u roku od:

3 mjeseca od dana saznanja za povredu prava, a najduže u roku od jedne godine od dana učinjene povrede
6 mjeseci od dana saznanja za povredu prava
Jedne godine od dana saznanja za povredu prava a najduže u roku od tri godine od dana učinjene povrede
Jedne godine od dana učinjene povrede

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno

Nema pravo na otkazni rok zaposlenik kome je poslodavac otkazao ugovor o radu:

Zbog toga što je učinio težu povredu radne obaveze
Zato što je prestala potreba za njegovim radom zbog organizacionih promjena kod poslodavca
Zato što je prestala potreba za njegovim radom zbog ekonomskih i tehnoloških razloga
Zato što s obzirom na svoje stručne i radne sposobnosti ne može uspješno izvršavati radne obaveze iz ugovora o radu

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c) Netačno d) Netačno

Kolektivnim ugovorom se može utvrditi:

Manji obim prava zaposlenika nego što je utvrđen zakonom
Isti obim prava zaposlenika kao što je zakon utvrdio
Veći obim prava od onih utvrđenih zakonom
Obim prava zaposlenika utvrđenih u kolektivnom ugovoru ne zavisi od zakona Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Radna knjižica je javna isprava kojom se dokazuje:

Radni staž zaposlenika
Radni odnos zaposlenika
Penzijski staž zaposlenika
Stručna sprema, radno iskustvo i radni staž zaposlenika Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) TAČNO d) Netačno
Zaposlenici koriste pravo na štrajk radi ostvarivanja svojih:

Samo ekonomskih interesa
Samo socijalnih interesa
Samo političkih interesa
Ekonomskih i socijalnih prava i interesa

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c) Netačno d) Netačno

image

Uredsko poslovanje u državnoj upravi

Gradivo:

pojam, sadržaj i značaj kancelarijskog poslovanja;
načela kancelarijskog poslovanja;
značenje pojedinih termina u kancelarijskom poslovanju (akt, prilog, predmet, dosije, fascikl, pisarnica, arhiva);
osnovne knjige evidencije u kancelarijskom poslovanju;
pojam i značaj klasifikacionih oznaka predmeta i akata;
primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje (signiranje) pošte;
zavođenje akata (način i vrijeme zavođenja, prijemni štambilj);
evidencija o predmetima i aktima (upisnik prvostepenih predmeta upravnog postupka, upisnik drugostepenih predmeta upravnog postupka, djelovodnik predmeta i akata, djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu);
dostavljanje predmeta i akata u rad (interna dostavna knjiga, prijem i otprema računa);
rad službenika ovlaštenih za rješavanje predmeta i akata (prikupljanje podataka, sastavni dijelovi službenog akta, vraćanje riješenih predmeta u pisarnicu);
razvođenje predmeta i akata;
rokovnik predmeta;
otpremanje pošte;
pečati organa vlasti (namjena, oblik, sadržaj, izrada, čuvanje i upotreba, evidencije, nestanak i izrada novog umjesto nestalog pečata).

Pravni izvori i literatura:

Odluka o kancelarijskom poslovanju ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 21/01).
Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u ministarstvima, službama, institucijama i drugim tijelima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Zakon o pečatu institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 12/98).
Uputstvo o načinu izrade, čuvanja, vođenja evidencije i uništavanja pečata institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 22/98).
Ostali relevantni pravni izvori i literatura do sada korištena za polaganje stručnih ispita u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.
Pitanja:

Kancelarijsko poslovanje je:

Osnovna djelatnost organa uprave
Pomoćna djelatnost organa uprave
Dopunska djelatnost organa uprave
Samostalna djelatnost organa uprave

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Jedno od načela kancelarijskog poslovanja je načelo:

Tačnosti
Brzine
Tajnosti
Heterogenosti

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

U načela kancelarijskog poslovanja ne spada:

Načelo ekspeditivnosti
Načelo jednostavnosti
Načelo brzine
Načelo ekonomičnosti

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Aktom se:

Arhiviraju predmeti
Pokreće službena radnja
Otprema pošta
Zavodi primljena pošta

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Prilog je između ostalog:

Svako usmeno saopćenje
Telefonski razgovor
Fizički predmet
Novi akt

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Listu kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja donosi:

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
Ministar ministarstva pravde
Ministar ministarstva civilnih poslova
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Rokovi čuvanja arhivske građe se ne mogu utvrđivati na:

Dane
Mjesece
Godine
Trajno

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

U osnovne knjige evidencija o predmetima i aktima organa uprave spada:

Personalni dosije
Fascikla predmeta
Djelovodnik predmeta i akata
Rokovnik

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

U osnovne knjige evidencija o predmetima i aktima organa uprave spada:

Arhivska knjiga
Interna dostavna knjiga
Dostavna knjiga za poštu
Knjiga primljenih računa

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

U osnovne knjige evidencija o predmetima i aktima organa uprave spada:

Knjiga za osobnu poštu
Knjiga reversa
Djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu
Abecedni imenik predmeta

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Apostile je ovjera isprave koja dokazuje:

Zemlju u kojoj je isprava izdata
Vjerodostojnost isprave
Da je izdata od nadležnog organa
Da ima karakter javne isprave

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Ispravu apostile ovjerava:

Općina
Sud
Ministarstvo pravde
Advokat

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Pečat institucija Bosne i Hercegovine je:

Četvrtastog oblika
Oblika pravougaonika
Oblika kruga
Oblika trokuta

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Sadržaj pečata institucija Bosne i Hercegovine kod diplomatsko-konzularnih predstavništava mora biti ispisana pored latiničnog i ćiriličnog pisma i na:

Engleskom jeziku
Jeziku zemlje prijema
Još jednom svjetskom jeziku
Esperantu

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Nakon izrade pečata institucija Bosne i Hercegovine, ovlaštena pečatoreznica je dužna:

Čuvati trajno sve matrice i probne primjerke
Uništiti sve matrice i probne primjerke
Čuvati do određenog roka sve matrice i probne primjerke
Dostaviti nadležnom organu sve matrice i probne primjerke Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Evidenciju o pečatima institucija Bosne i Hercegovine vodi:

Ministarstvo civilnih poslova
Ministarstvo pravde
Misnistarstvo sigurnosti
Zajedničke službe Vijeća ministara

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Evidencija o pečatima vodi se:

U obliku knjige
U obliku registra
U elektronskoj bazi podataka
Ne vodi se evidencija

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Nestali pečati institucija Bosne i Hercegovine se oglašavaju nevažećim:

Na oglasnoj ploči institucije
U dnevnim glasilima
U službenom glasniku Bosne i Hercegovine
U entitetskim glasilima i glasniku distrikta Brčko Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Naslovna stranica upisnika mora sadržavati:

Pečat institucije
Naziv organa i godinu na koju se odnosi
Potpis rukovodioca organa
Ime i prezime onoga ko vodi upisnik

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Odluku o kancelarijskom poslovanju ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara BiH donosi:

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Vijeće ministara
Ured za zakonodavstvo
Predsjedništvo BiH

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Pomoćni sastavni dio službenog akta je:

Adresa primaoca
Predmet
Pečat
Prilog

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO
Pomoćni sastavni dio službenog akta je:

Način otpreme
Naziv primaoca
Zaglavlje
Potpis ovlaštenog službenika

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Uništavanje pečata dotrajalih zbog istrošenosti ili neupotrebljivosti iz drugih razloga vrši:

Ministarstvo unutarnjih poslova
Agencija za državnu službu
Ministarstvo pravde
Arhiv Bosne i Hercegovine

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Pečat se po pravilu stavlja:

S lijeve strane pored potpisa rukovodioca
S desne strane pored potpisa rukovodioca
Na sredini akta
Ispod potpisa rukovodioca

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Ovjera potpisa i rukopisa ne sadrži:

Tekst
Pečat
Potpis osobe koja ovjerava
Potpis rukovodioca organa

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

U osnovne knjige evidencija o predmetima i aktima organa uprave spada:

Rokovnik predmeta
Upisnik I-stepenih predmeta upravnog postupka
Knjiga primljenih računa
Knjiga reversa

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Poštu koja glasi na ime može otvoriti:

Rukovodilac organa
Radnik pisarnice
Onaj na čije ime glasi
Nadređeni rukovodilac

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

U osnovne knjige evidencija o predmetima i aktima organa uprave spada:

Knjiga pečata
Knjiga evidencije zaposlenih
Knjiga evidencije dolaska na posao
Djelovodnik predmeta i akata

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Nadležnost arhiva se odrađuje prema:

Nivou organa uprave
Mjestu organa uprave
Djelatnosti organa uprave
Broju zaposlenih u organu uprave

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Radi efikasnijeg rada organa uprave pisarnica treba biti:

U središtu organa uprave
U blizini ulaznih vrata
Fizički odvojena od organa uprave
Nije bitno- ne utiče na rad organa uprave

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Otprema povjerljive i strogo povjerljive pošte vrši se:

Hitno
Zapečaćeno
Isključivo kurirom
Isključivo putem PTT-a

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Kancelarijsko poslovanje nadležnosti Bosne i Hercegovine vrši se:

U cijeloj instituciji
U određenim kancelarijama
U pisarnici
U kabinetu ministra odnosno rukovodioca institucije Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Radi kontrole pravilnosti vršenja kancelarijskog poslovanja formira se komisija:

Jednom mjesečno
Ad hoc
Na kraju godine
Tromjesečno

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Predmeti iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine završavaju se u I-stepenom i II-stepenom postupku donošenjem:

Rješenja
Zapisnika
Potvrde
Uvjerenja

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Poštu koja se odnosi na postupak licitacije otvara:

Rukovodilac organa
Komisija
Radnik pisarnice
Dežurni službenik

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Prijemni štembilj se stavlja:

Na priloge
Na akt
I na akt i na priloge
Na poseban papir koji se prikači uz predmet

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Dostavnicu o izvršenom dostavljanju pismena potpisuje:

Primalac
Dostavljač
Radnik pošte
Primalac i dostavljač

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Akti koje treba hitno otpremiti drugim organima ili licima u istom mjestu otpremaju se:

Preporučeno putem pošte
Putem dostavljača kurira
Preporučeno sa oznakom hitno
Poziva se radnik organa odnosno lice da preuzme poštu (akt) u organu koji akt izdaje Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Oznaka A/A u kartoteci ili skraćenom djelovodniku znači:

Aktivirati predmet
Arhivirati predmet
Ažurirati predmet
Asimilirati predmet

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Oznaka priloga na aktu stavlja se:

S desne strane ispod potpisa
S lijeve strane ispod teksta u visini potpisa
Na sredini akta u visini potpisa
U desnom gornjem uglu

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Skraćeni djelovodnik se zaključuje:

Sa završetkom godine
Polugodišnje
Tromjesečno
Mjesečno

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Kad se zaključuje djelovodnik mora se ovjeriti:

Od strane posebne komisije
Potpisom rukovodioca organa
Pečatom i potpisom radnika koji vodi djelovodnik
Ne mora se ovjeravati

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Popis akta je:

Sastavni dio kartoteke, odnosno djelovodnika
Samostalna djelatnost u okviru organa
Dio arhiviranja predmeta
Prilog akta

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Najvažniji dio službenog dopisa-akta je :

Zaglavlje
Tekst
Adresa primaoca
Potpis službenog lica

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

U rokovnik predmeta se stavljaju:

Svi predmeti iz tekuće godine
Završeni predmeti do arhiviranja
Nepotpuni predmeti u vezi kojih se mora obaviti neka radnja
Predmeti koji čekaju pravosnažnost

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Pošta koja se otprema preko poštanske službe razvrstava se u:

Obične i povjerljive pošiljke
Obične i preporučene pošiljke
Obične i avionske pošiljke
Poštu za mjesto gdje je organ uprave i poštu za druga mjesta Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Dostavljanje pošte vrši se po pravilu:

Samo radnim danom
Svim danima u nedjelji
Danju i noću
Samo za to određenim danima

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Prijemni štambilj ne sadrži:

Datum prijema
Naziv pošiljaoca
Proj priloga
Broj akta

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Prilikom preuzimanja predmeta iz arhive izdaje se:

Potvrda
Uvjerenje
Revers
Rješenje

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

O utemeljenju zajedničke pisarnice za institucije Bosne i Hercegovine odlučuje:

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupstina Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Da li se uz pečat institucija Bosne i Hercegovine može zajedno koristiti i neki drugi pečat:

Ne može
Može po odobrenju rukovodioca organa (institucije)
Može ako je to propisano posebnim aktom
Može po odluci Vijeća ministara

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Predmet je:

Skup dosijea
Skup akata i fascikli
Skup akata i priloga
Skup arhivske građe

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

I-stepeni predmeti upravnog postupka po kojima se pokreće upravni postupak po službenoj dužnosti ulažu se u omot označen:

Plavom bojom
Žutom bojom
Zelenom bojom
Crvenom bojom

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

I-stepeni predmeti upravnog postupka po kojima se upravni postupak pokreće na zahtjev stranke ulažu se u omot označen:

Plavom bojom
Zelenom bojom
Žutom bojom
Crvenom bojom

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

U omot bijele boje ulažu se:

Predmeti i akti koji su zavedeni u djelovodnik predmeta i akata
Predmeti i akti koji su zavedeni u djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu
II-stepeni predmeti upravnog postupka
I-stepeni predmeti upravnog postupka po kojima se upravni postupak pokreće po službenoj dužnosti

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Kancelarijsko poslovanje u institucijama BiH regulisano je:

Zakonom
Uredbom
Odlukom i Uputstvom
Pravilnikom

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Propisi iz oblasti kancelarijskog poslovanja koji su u primjeni u institucijama BiH donio je:

Parlamentarna skupština
Savjet ministara BiH - Vijeće ministara BiH i ministar pravde BiH
Visoki predstavnik
Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Šta je «Akt»:

Akt je propis čiju sadržinu određuje rukovodilac ma koje institucije BiH
Akt je propis čiju sadržinu određuje ministarstvo pravde
Akt je propis čiju sadržinu određuje Vijeće ministara
Akt je svaki pisani sastav kojim se pokreće, dopunjuje, mijenja, prekida ili završava nekada radnja institucije BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Šta je «prilog»:

Prilog je pisani sastav (dokument, tabela, grafikon, crtež i sl.) ili fizički predmet koji se prilaže uz akt radi dopunjavanja, objašnjenja ili dokazivanja sadržine akta
Prilog je pisani sastav (dokument, tabela, grafikon, crtež i sl.) koga odredi rukovodilac organa
Prilog je fizički predmet koji se prilaže uz akt po nalogu šega pisarnice
Prilog je proizvoljni dopis uz akt koji se podnosi institucijama BiH Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Šta je «predmet»:

Predmet je skup svih akata i priloga koji se odnose na pitanje ili zadatak i čini posebnu ili samostalnu cjelinu
Predmet je ma koji pisani sastav
Predmet je završni akt u kancelarijskom poslovanju
Predmet je akt koji se odlaže u arhivu

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Šta je «dosje»:

Dosje predstavlja jedan predmet koji se odnosi na istu materiju ili isto pravno ili fizičko lice i koji se kao jedna cjelina čuva na istom mjestu
Dosje je predmet kojim rukuje šef pisarnice
Dosje je predmet čiju sadržinu određuje šef pisarnice
Dosje predstavlja skup više predmeta koji se odnose na istu materiju ili isto pravno ili fizičko lice i koji se kao jedna cjelina čuvaju na istom mjestu

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Šta je «fascikl»:

Fascikl predstavlja sanduk koji se poslije završenog postupka čuva u arhivi
Fascikl predstavlja omot koga čuva šef pisarnice
Fascikl predstavlja omot, kutiju, sanduk, korice i slično u kojim je složeno više predmeta ili više dosjea koji se poslije završenog postupka čuvaju sređeni u tim fasciklima
Fascikl predstavlja omot, kutiju sanduk, korice i slično u koje se pakuju predmeti za uništavanje

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Šta je «arhivska građa»:

Arhivska građa je sav izvorni i reproducirani (pisani, crtani, štampani, fotografirani, filmovani, fonografirani ili na drugi način zabilježeni) dokumentacijski materijal od značaja za istoriju, kulturu i ostale društvene potrebe, koji je nastao u radu institucija BiH bez obzira kada je i gdje je nastao
Arhivska građa je sav izvorni i reproducirani dokumentacijski materijal od značaja za istoriju, koji je nastao samo u ministarstvima BiH
Arhivska građa je dokumentacijski materijal od značaja za kulturu i ostale društvene potrebe Vijeća ministara BiH
Arhivska građa je isključivo filmovani i fotografirani materijal od značaja za istoriju, kulturu i ostale društvene potrebe kojim rukovodi šef pisarnice

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Šta je «registraturski materijal»:

Registraturski materijal čine spisi (akti i predmeti) stenografski i fonografski snimci i na drugi način sastavljeni zapisi i dokumenti koje odabere rukovodilac pisarnice
Registraturski materijal čine spisi (akti i predmeti) stenografski snimci i na drugi način sastavljeni zapisi i dokumenti koje odredi ministar
Registraturski materijal čine spisi (akti i predmeti) stenografski i fonografski snimci i na drugi način sastavljeni zapisi i dokumenti, kao i knjige i kartoteke o evidentiranju tih spisa, zapisa i dokumenata, primljeni i nastali u instituciji BiH dok su od značaja za njihov tekući rad ili dok iz tog registraturskog materijala nije odabrana arhivska građa koja će se trajno čuvati
Registraturski materijal čine zapisi i dokumenta potrebna za rad institucija BiH koja se čuvaju do jedne godine dana

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Šta je «pisarnica»:

Pisarnica je organizacijska jedinica ili radno mjesto u instituciji BiH gdje se vrše djelatnosti kancelarijskog poslovanja
Pisarnica je kancelarija u kojoj se sastavljaju dopisi
Pisarnica je kancelarija ili radno mjesto u instituciji BiH gdje se pišu žalbe
Pisarnica je organizacijska jedinica u kojoj se obavlja osnovna djelatnost institucija BiH Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Šta je «arhiva»:

Arhiva je organizacijska jedinica u kojoj se čuvaju predmeti i akti koje odabere rukovodilac pisarnice
Arhiva je organizacijska jedinica u kojoj se čuvaju predmeti koje odabere ministar, a čuvaju se do njihove predaje Arhivu Bosne i Hercegovine
Arhiva je organizacijska jedinica ili radno mjesto gdje se čuvaju evidencije o aktima i predmetima do njihove predaje Arhivu Bosne i Hercegovine
Arhiva je dio pisarnice gdje se čuvaju završeni (arhivirani) predmeti i akti, evidencije o aktima i predmetima, kao i ostali dokumentacijski materijal do njihove predaje Arhivu Bosne i Hercegovine ili do njihovog uništenja

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Šta mora da sadrži službeni akt (dopis) Institucija BiH:

Službeni akt (dopis) Institucija BiH mora da sadrži: zaglavlje, kratku sadržinu predmeta, sadržaj akta, otisak službenog pečata i potpis ovlaštenog lica
Službeni akt (dopis) Institucija BiH mora da sadrži: zaglavlje, naziv i adresu primaoca, sadržaj akta i otisak službenog pečata
Službeni akt (dopis) Institucija BiH mora da sadrži: naziv i adresu primaoca, sadržaj akta, i potpis ovlaštenog lica
Službeni akt (dopis) Institucija BiH mora da sadrži: zaglavlje, naziv i adresu primaoca, kratku sadržinu predmeta, sadržaj akta, otisak službenog pečata i potpis ovlaštenog lica

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Koje su osnovne evidencije vode u okviru kancelarijskog poslovanja Institucija BiH:

Upisnik drugostepenih predmeta upravnog postupka, djelovodnik predmeta i akta, djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu, arhivska knjiga
Upisnik prvostepenih predmeta upravnog postupka, upisnik drugostepenih predmeta upravnog postupka, djelovodnik predmeta i akta, arhivska knjiga
Upisnik prvostepenih predmeta upravnog postupka, upisnik drugostepenih predmeta upravnog postupka, djelovodnik predmeta i akta, djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu, arhivska knjiga
Djelovodnik predmeta i akta, djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu, arhivska knjiga

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Čime se uređuju pomoćne knjige evidencije u kancelarijskom poslovanju Institucija BiH:

Propisom koga donosi Vijeće ministara
Propisom koga donosi šef pisarnice
Propisom koga donosi ministarstvo pravde
Propisom koga donosi ministar Ministarstva pravde Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO
Ko donosi listu kategorija registraturskog materijala:

Vijeće ministara
Ministar za ministarstvo kojim rukovodi
Šef pisarnice
Ministar pravde

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Ko daje saglasnost na listu kategorija registraturskog materijala:

Arhiv BiH
Ministar pravde
Ministar pravde
Vijeće ministara

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Jedinstvene klasifikacione oznake obilježene su dvocifrenim brojevima:

Od 01 do 55
Od 01 do 45
Od 01 do 35
Od 01 do 50

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Kriteriji po kome se vrši razvrstavanje predmeta i akata na klasifikacione oznake:

Datum prispijeća predmeta i akata
Sadržaj materije koja se u predmetu ili aktu obrađuje
Hitnost
U zavisnosti da li je akt povjerljive ili strogo povjerljive prirode Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Gdje se, po pravilu, vrši primanje pošte:

Na više mjesta
Na dva mjesta
Na tri mjesta
Na jednom određenom mjestu u sastavu pisarnice koja je organizovana u skladu sa Odlukom o kancelarijskom poslovanju

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

U toku radnog dana pošta se prima:

U vremenu od 8 - 12 sati svakog radnog dana
U vremenu od 12 - 14 sati svakog radnog dana
U vremenu od 12 sati do kraja radnog dana
Tokom cijelog radnog vremena

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Ko određuje način prijema pošte van radnog vremena i u dane kada se ne radi:

Vijeće ministara
Šef pisarnice
Rukovodilac institucije BiH
Ovlašteni radnik pisarnice

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Po kojim se propisima vrši primanje pošte koja se instituciji BiH dostavlja preko poštanske službe:

Po propisima koje donosi Vijeće ministara
Po propisima koje donosi šef pisarnice
Po propisima koje donosi rukovodilac institucije BiH
Po propisima kojima je uređen način rada preduzeća poštanskog prometa. Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO
Ko potpisuje potvrdu o prijemu pismena stranke koja zahtijeva izdavanje potvrde:

Ministar
Šef pisarnice
Voditelj postupka
Zaposlenik koji je akt (podnesak) primio uz stavljanje otiska pečata institucije BiH Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO
Ko, po pravilu, vrši otvaranje i pregledanje pošte institucija BiH:

Šef pisarnice
Rukovodilac odnosne institucije BiH
Radnik koji vodi protokol obične pošte
Radnik koji vodi protokol povjerljive i strogo povjerljive pošte Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Čime rukovodilac institucije BiH može ovlastiti određenog državnog službenika da može vršiti otvaranje i pregledanje pošte:

Usmenim saopštenjem
Naredbom
Rješenjem o rasporedu na radno mjesto
Posebnim rješenjem

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Ko donosi rješenje o određivanju organizacionih jedinica, odnosno radnih mjesta kojima se pošta dostavlja u rad:

Šef pisarnice
Radnik koji vodi protokol obične pošte
Radnik koji vodi protokol povjerljive i strogo povjerljive pošte
Rukovodilac institucije BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Na koji se način vrši signiranje pošte:

Upisivanjem broja organizacione jedinice u desnom gornjem uglu
Upisivanjem datuma prispijeća akta u intituciju BiH
Parafiranjem od strane ovlaštenog radnika akta koji je primljen u instituciji BiH
Na prvoj stranici akta, odnosno predmeta, u desnom gornjem uglu upisuje se broj organizacione jedinice, odnosno broj radnog mjesta kojem će se pošta dostaviti u rad, ako ne postoji organizaciona jedinica i datum otvaranje i pregledanja pošte

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO
Način i vrijeme zavođenja akata:

Akti se zavode u odgovarajuće knjige evidencije jedan dan po njihovom prispijeću u institucije BiH
Akti se zavode u odgovarajuće knjige evidencije najkasnije dva dana po njihovom prispijeću u institucije BiH
Zavođenje akata u odgovarajuće knjige evidencije se vrši istog dana i pod istim datumom pod kojim su akti primljeni u instituciju BiH
Akti se zavode u odgovarajuće knjige evidencije po nalogu šefa pisarnice, bez obzira kada su prispjeli u instituciju BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Kada će se zavesti akti koji se iz opravdanih razloga nisu mogli zavesti istog dana kada su primljeni:

Najkasnije za dva dana od dana prispijeća u instituciju BiH
Najkasnije za tri dana od dana prispijeća u instituciju BiH
Najkasnije prvog narednog dana, prije zavođenja nove pošte i to pod datumom kada su akti primljeni
Kada to naredi šef pisarnice

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Koji predmeti imaju svojstvo akta poslovanja, odnosno raspolaganja:

Predmeti koje odredi šef pisarnice institucije BiH
Predmeti koje odredi rukovodilac institucije BiH
Predmeti koje odredi radnik koji vodi protokol
Predmeti po kojima će se postupak okončati donošenjem upravnog akta (rješenja ili zaključka) Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO
Na kom se mjestu akta, po pravilu, stavlja otisak prijemnog štambilja:

Na prvoj stranici akta
Na lijevom gornjem uglu prve stranice akta
Na sredini prve stranice akta
U gornjem desnom uglu prve stranice akta

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Da li se otisak prijemnog štambilja stavlja na prilog dostavljen uz akt:

Da
Samo po naredbi rukovodioca
Samo po naredbi šefa pisarnice
Ne

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO
Kada se vrši dostavljanje predmeta i akta u rad:

Istog, a najkasnije narednog dana po njihovom zavođenju i zaduživanju
U roku od dva dana od njihovog zavođenja i zaduživanja
Kada to odreci šef pisarnice
Kada to odredi ovlašteni radnik

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Da li se na primljene račune stavlja otisak prijemnog štambilja:

Ne
Da
Samo kada odredi neposredni rukovodilac
Samo po nalogu šefa pisarnice

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Sastavni dijelovi zaglavlja službenog akta (službenog dopisa):

Bosna i Hercegovina, puni naziv institucije BiH, broj akta, mjesto i datum donošenja akta
Puni naziv institucije BiH, broj akta, mjesto i datum donošenja akta
Bosna i Hercegovina, broj akta, mjesto i datum donošenja akta
Bosna i Hercegovina, naziv institucije BiH, broj akta Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Način otpremanja pošte vrši se putem:

Knjige za otpremu pošte putem dostavljača, knjige za otpremu pošte putem poštanske službe
Isključivo putem knjige za otpremu pošte putem dostavljača
Isključivo putem knjige za otpremu putem poštanske službe
Putem kurirske službe

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Koji predmeti i akti se stavljaju u arhivu:

Predmeti koje odredi šef pisarnice
Predmeti koje odredi ovlašteni radnik
Predmeti i akti u kojima je postupak u potpunosti okončan (riješeni predmeti i akti)
Predmeti koje odredi rukovodilac institucije BiH Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Ko rukuje predmetima stavljenim u arhivu:

Ovlašteni zaposlenik pisarnice
Rukovodilac institucije BiH
Šef pisarnice
Službenik koji je stavio predmete u arhivu

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Kako treba organizovati prijem stranaka u institucijama BiH:

Na način da se stranke primaju svakodnevno u okviru redovnog radnog vremena, a izuzetno i van toga vremena, ako za to postoje opravdani razlozi
Radnim danima od 8 - 12 sati
Radnim danima od 12 - 14 sati
Radnim danima od 12 - 16 sati

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Ko određuje državne službenike ili zaposlenike koji mogu primati stranke i davati potrebna obavještenja i upute:

Vijeće ministara BiH
Šef pisarnice
Rukovodilac institucije BiH
Rukovodilac pravne službe

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Ko je donio Zakon o pečatima institucija BiH:

Vijeće ministara BiH
Visoki predstavnik
Parlamentarna skupština BiH
Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Ko je odgovoran za izradu, čuvanje i uništenje pečata kao i za vođenje evidencija o pečatu institucija BiH:

Vijeće ministara BiH
Parlamentarna skupština BiH
Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija
Ministarstvo pravde

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Ko vrši nadzor nad radom ovlaštene pečatoreznice u pogledu izrade pečata institucija BiH:

Vijeće ministara BiH
Parlamentarna skupština BiH
Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija
Ministarstvo pravde

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Ko odobrava izradu pečata institucija BiH:

Vijeće ministara BiH
Parlamentarna skupština BiH
Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija
Ministarstvo pravde

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Ko se stara o čuvanju pečata institucija BiH:

Vijeće ministara BiH
Parlamentarna skupština BiH
Ministarstvo pravde
Funkcioner koji rukovodi institucijom BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Šta je kancelarijsko poslovanje:

Osnovna djelatnost u institucijama BiH
Pomoćna djelatnost od koje zavisi uspješan rad institucija BiH
Djelatnost koja se vrši povremeno
Uzgredna djelatnost institucija BiH

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Načela kancelarijskog poslovanja:

Načelo tačnosti, načelo ekspeditivnosti, načelo jednostavnosti, načelo jedinstvenosti ili jednoobraznosti, načelo preglednosti, načelo ekonomičnosti, načelo budnosti
Načelo zakonitosti, načelo ekspeditivnosti, načelo jednostavnosti, načelo jedinstvenosti ili jednoobraznosti, načelo preglednosti, načelo ekonomičnosti
Načelo materijalne istine, načelo ekspeditivnosti, načelo jednostavnosti, načelo jedinstvenosti ili jednoobraznosti, načelo preglednosti, načelo ekonomičnosti
Načelo zakonitosti, načelo materijalne istine, načelo budnosti, načelo jednostavnosti, načelo ekspeditivnosti, načelo preglednosti

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Šta obuhvata kancelarijsko poslovanje u užem smislu u institucijama BiH:
Kancelarijsko poslovanje u užem smislu u institucijama BiH obuhvata poslovanje s aktima, i to: primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte, odnosno akata, zavođenje akata, njihovo združivanje i dostavljanje u rad, administrativno-tehničko obrađivanje akata, otpremanje pošte, razvođenje akata, kao i njihovo stavljanje u arhivu (arhiviranje i čuvanje)
Kancelarijsko poslovanje u užem smislu u institucijama BiH obuhvata poslovanje s aktima, i to: primanje, otvaranje pregledanje, zavođenje, združivanje, administrativno-tehničko obrađivanje akata, arhiviranje i čuvanje
Kancelarijsko poslovanje u užem smislu u institucijama BiH obuhvata poslovanje s aktima, i to: primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje, administrativno-tehničko obrađivanje akata, otpremanje pošte, stavljanje u arhivu (arhiviranje i čuvanje)
Kancelarijsko poslovanje u užem smislu u institucijama BiH obuhvata poslovanje s aktima, i to: primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte, otpremanje pošte, razvođenje, administrativno-tehničko obrađivanje akata, kao i njihovo stavljanje u arhivu (arhiviranje i čuvanje)

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Kada i gdje se oglašava nestanak pečata institucije BiH:

U dnevnoj štampi
Na oglasnoj tabli institucije BiH
U «Službenom glasniku BiH», odmah po nestanku pečata
U medijima po izboru institucije BiH čiji je pečat nestao Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
U oblasti kancelarijskog poslovanja institucija BiH, pored osnovnih, vode se i pomoćne evidencije, kojih ima:

20
15
10
12

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Ko vrši uništavanje dotrajalih i neupotrebljivih pečata institucija Bosne i Hercegovine:

Vijeće ministara
Parlamentarna skupština
Komisija koju posebnim rješenjem formira Ministar pravde
Ministarstvo pravde

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
image

Javne finansije u BiH institucijama

Gradivo:

uvodne odredbe o trezoru institucija BiH (budžet, trezor, jedinstveni račun trezora, primici);
prikupljanje prihoda budžeta (odakle se prikupljaju i u kom procentu);
funkcije trezora;
administrativne takse (za šta se plaćaju i čime se utvrđuju);
obaveza plaćanja takse (takseni obveznik, nastanak taksene obaveze);
plaćanje takse prema vrijednosti predmeta;
postupak sa netaksiranim i nedovoljno taksiranim podnescima i drugim spisima (prijem direktno od stranke, prijem putem pošte, pokretanje postupka, izuzeće u primjeni);
oslobađanje od plaćanja takse (postupci i stranke koji ne podliježu plaćanju takse);
prisilna naplata takse, povrat nepravilno uplaćenih taksi, zastarjelost;
prihodi, rashodi i rezerve budžeta (izvršenje prihoda budžeta institucija Bosne i Hercegovine, izvršenje rashoda budžeta institucija Bosne i Hercegovine);
održavanje budžetske ravnoteže, izmjene i dopune budžeta;
ciljevi, osnivanje, sastav i osnovni zadaci Centralne banke Bosne i Hercegovine;
Upravno vijeće Centralne banke (sastav, mandat, izbor, smjenjivanje, nadležnosti);
raspodjela čistog profita Centralne banke;
monetarna funkcija i djelatnost Centralne banke;
monetarna jedinica Bosne i Hercegovine.

Pravni izvori:

Zakon o trezoru (Službeni glasnik BiH", broj 27/00).
Zakon o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02).
Zakon o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2003. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 5/03).
Zakon o Centralnoj banci BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 1/97, 29/02, 8/03 i 13/03).

Pitanja:

Kako je definisan budžet u Zakonu o trezoru BiH?

Budžet predstavlja budžet institucija BiH koji se daje godišnja procjena iznosa prihoda i drugih primitaka, kao i rashoda i utvrđuje gornja granica ukupnog zaduživanja (postojeći dug i procjena novog);
Budžet je plan prihoda, primitaka, rashoda i izdataka institucija BiH;
Budžet predstavlja proces planiranja i priprema budžeta, usvajanja i izvršavanja i nadzor nad izvršenjem budžeta;
Budžet je jevni akt države koji donosi najviše predstavničko tijelo Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Budžet se odnosi za fiskalnu godinu koja traje ?

Dvanaest mjeseci i poklapa se sa kalendarskom godinom;
Od 1. Januara/siječnja tekuće do 31. Januara/siječnja naredne godine
Od 1. Februara/veljača tekuće do kraja Februara/veljače naredne godine
Od datuma donošenja budžeta do datuma podnošenja izvještaja o izvršenju budžeta Parlamentarnoj skupštini BiH

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Zakonom o trezoru institucija BiH definisano je da je trezor?

Organ upravljanja javnim dugom;
Organ državnog računovodstva;
Centralni element u finansijskom upravljanju sredstvima institucija BiH i ostalih korisnika sredstava budžeta;
Tijelo Vijeća ministara BiH u čijoj je nadležnosti konsolidacija završnih računa budžetskih korisnika;

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Uspostavljanjem trezorskog sistema izvršenja budžeta institucija BiH:

Uvodi se sistem Jedinstvenog računa trezora preko koga se vrše sve novčane transakcije institucija BiH;
Uvode se posebni računi kod poslovnih banaka za budžetske korisnike;
Sva plaćanja za budžetske korisnike se vrši isključivo preko Centralne banke BiH;
Sva plaćanja se vrše preko Trezora Federacije BiH i Trezora Republike Srpske Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Osnov za primjenu Zakona o izvršenju budžeta institucija BiH i međunaronih obaveza BiH je:

Zakon o trezoru institucija BiH i Zakon o Vanjskom dugu;
Zakon o centralnoj banci BiH;
Zakoni o računovodstvu entiteta;
Pravilnik o računovodstvenom izvještavanju;

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Status budžetskog korisnika stiče se na osnovu zakona ili odgovarajućeg akta:

Parlamentarne skupštine BiH, Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH;
Ministarstva pravde BiH;
Nadležnog ministarstva BiH u čijem je sastavu taj budžetski korisnik;
Ministarstva finansija i trezora;

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Registar budžetskih korisnika koji je ustanovljen na osnovu Odluke o uspostavljanju Registra korisnika budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 25/01), ustrojava i vodi:

Vijeće ministara BiH;
Centralna banka BiH;
Ministarstvo finansija i trezora BiH;
Nadležni sud za registaciju pravnih lica;

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Budžetski korisnici dužni su provesti postupak registriranja u knjige registara budžetskih korisnika u roku od:

7 dana od sticanja statusa pravnog lica;
15 dana od sticanja statusa pravnog lica;
30 dana od sticanja statusa pravnog lica;
Odmah po dobijanju akta (dopisa) nadležnog organa za regulisanje prava na status budžetskog korisnika;

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Za predlaganje godišnjeg Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH nadležno je:

Vijeće ministara BiH;
Predsjedništvo BiH;
Ministarstvo finansija i trezora BiH;
Usaglašeni prijedlog Budžeta od strane Međunarodnog monetarnog fonda, Ministarstva finansija i trezora BiH i ministarstva finansija Entiteta;

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Odobravanje Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH je u nadležnosti:

Predsjedništva BiH;
Vijeća ministara BiH;
Parlamentarne skupštine BiH;
Međunarodnog monetarnog fonda

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Članom VIII Ustava BiH regulisano je da prihode koji su potrebni za finansiranje institucija BiH obezbjeđuju:

Federacija BiH 50% i Republika Srpska 50%;
Proporcionalno broju stanovnika u Federaciji BiH i Republici Srpskoj;
Federacija BiH 2/3 i Republika Srpska 1/3 prihoda;
Prema dogovoru usvojenom od strane Vijeća ministara,Vlada entiteta i Međunarodnog monetarnog fonda;

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Prihode budžeta institucija BiH koje obezbjeđuju entiteti prenose se na račun otvoren u Centralnoj banci:

Mjesečno u visini 1/12 utvrđenog iznosa koji obezbjeđuje entitet;
Na kraju tromjesečja u visini 1/4 utvrđenog iznosa;
Po podnošenju zahtjeva Ministarstava finansija i trezora BiH ministarstvima finanasija entiteta za doznačavanje sredstava;
Sedmično, na osnovu priliva sredstava u budžet entiteta i proporcionalnom učešću sredstava koje obezbjeđuje entitet u Budžetu institucija BiH i ukupnog budžeta entiteta;

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Prihodi budžeta institucija BiH su:

Porez na promet proizvoda i usluga
Prihodi iz budžeta entiteta
Carine od pravnih i fizičkih lica
Porez na imovinu pravnih lica

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Uskladu sa Zakonom o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, neporezni prihodi su:

Prihodi od administrativnih taksi
Akcize
Carinske dažbine
Doprinosi za penzione fondove

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Ukupne prihode Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH čine dvije globalne grupacije prihoda po izvorima i to:

Neporezni prihodi (vlastiti prihodi) i prihodi od budžeta entiteta;
Prihodi za funkcioniranje institucija BiH i vlastiti prihodi budžetskih korisnika i donacije;
Prihodi za servisiranje vanjskog duga BiH;
Prihodi za servisiranje vanjskog duga i prihodi za servisiranje unutrašnjih dugova; Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Prihodi po osnovu izdavanja ličnih dokumenata (Sistem zaštite ličnih podataka građana - CIPS) u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH svrstavaju se u:

Prihode iz budžeta entiteta
Neporezne prihode
Tekuće potpore u novčanom obliku
Vanredne prihode

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

U Zbirnom bilansu rashoda po ekonomskim kategorijama Budžeta institucija BiH u "Tekuće izdatke" svrstani su rashodi za:

Plate zaposlenih
Tekući grantovi neprofitnim organizacijama i pojedincima
Nabavka opreme
Programi posebne namjene

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Transferi sredstava iz budžetskih rezervi mogu se realizovati na osnovu posebnih odluka:

Ministarstva finansija i trezora BiH
Vijeća ministara BiH
Predsjedništva BiH
Međunarodnog monetarnog fonda

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Sistem glavne knjige trezora predstavlja:

Pregled potraživanja i obaveza prema dobavljačima institucija BiH
Glavnu bazu podataka
Zvaničnu finansijsku i računovodstvenu evidenciju institucija BiH
Jedinu zakonsku evidenciju Centralne banke

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

U cilju održavanja budžetske ravnoteže, svi budžetski korisnici obavezni su Ministarstvu finansija i trezora dostaviti godišnji plan dinamike rashoda iskazanih mjesečno:

Uz prijedlog budžeta za narednu godinu
Do kraja decembra/prosinca tekuće za narednu godinu
Najkasnije 15 dana nakon objave budžeta u "Službenom glasniku BiH"
Najkasnije 7 dana nakon objave budžeta u "Službenom glasniku BiH" Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Izvršenje Budžeta institucija BiH u dijelu rashoda se usklađuje s:

Zahtjevima za prijenos sredstava korisnika budžeta
Dinamikom ostvarenja prihoda predviđenih Budžetom
Prijenosom sredstava od strane entiteta na račun otvoren u Centralnoj banci
Dnevnim prosjekom prometa na JRT-jedinstveni račun trezora Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Odluku o restruktuiranju rashoda u dijelu tekućih izdataka donosi:

Ministarstvo finansija i trezora
Rukovodilac budžetskog korisnika
Vijeće ministara BiH
Parlamentarna skupština BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Ko je odgovoran za donošenje akta kojim se utvrđuju interne procedure i stvaranje i evidentiranje obaveza po osnovu rashoda budžetskog korisnika:

Ministarstvo finansija i trezora
Rukovodilac budžetskog korisnika
Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH
Vijeće ministara BiH

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Akt kojim se utvrđuju interne procedure i stvaranje obaveza budžetskih korisnika dostavlja se:

Ministarstvu finansija i trezora i Uredu za reviziju finanskijskog poslovanja institucija BiH
Ministarstvu pravde
Centralnoj banci BiH
Nije obavezno dostavljane od strane budžetskih korisnika Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Osnovi za evidentiranje obaveza za rashode po osnovu plaća i naknada plaća su:

Obračunska lista plaća i naknada plaća ovjerena od odgovarajućeg lica budžetskog korisnika
Zakon o državnoj službi u institucijama BiH
Zakon o radu
Zakon o upravi

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Ministarstvo vanjskih poslova prenijeta sredstva za funkcioniranje DKP mreže obavezno je da dokumentira Ministarstvu finansija i trezora:

Najkasnije 7 dana nakon isteka mjeseca za koji je transfer izvršen
Najkasnije 15 dana nakon isteka mjeseca za koji je transfer izvršen
Najkasnije mjesec dana nakon isteka mjeseca za koji je transfer izvršen
Tromjesečno neposredno prije izrade izvještaja o realizaciji budžeta za proteklo tromjesečje Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Akt kojim se određuje visina blagajničkog maksimuma i odgovornost za materijalno i fizičko osiguranje gotovine donosi:

Ministarstvo finansija i trezora BiH
Budžetski korisnik
Sektor za trezorsko poslovanje u Ministarstvu finansija i trezora BiH
Vjeće ministara BiH

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

U finansiranju rashoda budžetskih korisnika prema Zakonu o izvršenju budžeta institucija BiH prioriteti u plaćanju obaveza su:

Plaće i naknade plaća, a po redosljedu utvrđenom posebnom odlukom Vijeća ministara BiH
Kapitalni izdaci
Nesporene obaveze za robu i usluge evidentirane u ISFU
Programi posebnih namjena

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

U cilju održavanja likvidnosti budžeta institucija BiH odluku o kratkoročnim pozajmicama donosi:

Ministarstvo finansija i trezora BiH
Vijeće ministara BiH
Predsjedništvo BiH
Međunarodni monetarni fond

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Kratkoročne pozajmice za održavanje likvidnosti budžeta institucija BiH, s mogućnošću njihove otplate u toku fiskalne godine mogu se uzeti iz:

Međunarodnog monetarnog fonda
Depozita javnih preduzeća
Bankarskih izvora
Centralne banke BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Budžetski korisnici bavezni su sačinjavati redovne tromjesečne izvještaje i dostavljati ih u Ministarstvu finansija i trezora u roku od:

7 dana po isteku tromjesečnog perioda
15 dana po isteku tromjesečnog perioda
20 dana po isteku tromjesečnog perioda
mjesec dana po isteku tromjesečnog perioda

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Svi budžetski korisnici dužni su dostaviti godišnji obračun i izvještaj o izvršenju njihovog budžeta najkasnije do:

15. januara/siječnja za prethodnu godinu
28. februara/veljače za prethodnu godinu
15. marta/ožujka za prethodnu godinu
31. marta/ožujka za prethodnu godinu

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Sistem interne revizije i kontrole izvršenja Budžeta institucija BiH propisuje i provodi:

Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH
Ministarstvo finansija i trezora
Vijeće ministara BiH
Budžetski korisnici

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Ministarstvo finansija i trezora ima pravo i obavezu odbiti sve zahtjeve za prijenos sredstava:

Koji nisu u skladu sa obimom, strukturom i dinamikom odobrenih budžetskih rashoda
Koji nisu ovjereni potpisom odgovornog lica/osobe budžetskog korisnika i pečatom
Koji nisu prethodno razmatrani na Vijeću ministara BiH
Koji se odnose na finansiranje kapitalnih zadataka Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Pravo uvida u svu dokumentaciju koja je osnov za izmirenje obaveza budžetskih korisnika preko JRT-jedinstveni račun trezora

Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH
Nadležno ministarstvo u čijem je sastavu budžetski korisnik
Ministarstvo finansija i trezora
Komisija za nabavke roba, usluga i ustupanja radova za potrebe institucija BiH, koju formira Vijeće ministara BiH

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Na izvršenje Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH po osnovu privremene odluke o finansiranju u 2004. godini primjenjivat će se odredbe:

Zakona o trezoru institucija BiH
Zakona o vanjskom dugu BiH
Zakona o upravi
Zakon o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2003. Godinu Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO
Prema klasičnoj teoriji princip stalne budžetske ("zlatno pravilo") je zadovoljen kada:

Centralna banka vrši primarnu emisiju kako bi se blagovremeno pokrili nastali budžetski rashodi
Ukupna masa javnih rashoda odgovara ukupnoj masi redovnih javnih prihoda u budžetskoj godini
Postoji dnevna ravnoteža uplata i isplata na računima centralnih organa vlasti
Postoji ravnoteža uplata i isplata sa budžetskih računa na svim nivoima vlasti u okviru države Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Pravo na naplatu takse zastarijeva u roku od:

Jedne godine računajući od dana kada je taksu trebalo platiti
Dvije godine računajući od dana kada je taksu trebalo platiti
Tri godine računajući od dana kada je taksu trebalo platiti
Pet godine računajući od dana kada je taksu trebalo platiti Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Postupak za povrat takse pokreće se po:

Službenoj dužnosti lica/osbe koja vodi postupak u institucijama BiH
Zahtjevu stranke
Presudi nadležnog suda
Zapisniku o izvršenoj kontroli primjene propisa o administrativnim taksama Ministarstava civilnih poslova

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Taksena obaveza nastaje za rješenja i druge isprave:

U trenutku uručenja rješenja i druge isprave
U roku od 8 dana od dana prijema rješenja i druge isprave dostavljene poštom
U trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja i druge isprave
U roku od 8 dana od podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja i druge isprave Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Postupci i procedure ino zaduživanja i servisiranja međunarodnih obaveza po kreditima BiH regulisani su:

Budžetom institucija BiH
Zakonom o izvršenju budžeta institucija BiH
Zakonom o vanjskom dugu i Zakonom o trezoru
Budžetima entiteta

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Ako taksirani ili nedovoljno taksirani podnesak stigne poštom organ nadležan za odlučivanje po zahtjevu, pozvat će taksenog obaveznika opomenom:

Da odmah po prijemu plati redovnu taksu i taksu za opomenu
Da u roku od 8 dana od dana od dana prijema opomene plati redovnu taksu i taksu za opomenu
Da plati redovnu taksu i taksu za opomenu u momentu uručenja rješenja i druge isprave
Da plati redovnu taksu i taksu za opomenu u roku od 8 dana od dana uručenja rješenja i druge isprave

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Od plaćanja takse oslobođeni su:

Institucije BiH
Pripadnici oružanih snaga u BiH
Penzioneri, studenti i đaci
Pripadnici policijskih jedinica

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Prvo upravno vijeće Centralne banke BiH sastoji se od:

Guvernera kojeg imenuje Međunarodni monetarni fond i pet članova koje imenuje Predsjedništvo BiH
Guvernera kojeg imenuje Međunarodni monetarni fond i tri člana koje imenuje Predsjedništvo BiH
Pet članova koje imenuje Predsjedništvo BiH, a Upravno vijeće između svojih članova bira Guverner
Guvernera i tri člana koje imenuje Predsjedništvo BiH Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Tri člana Upravnog vijeća Centralne banke BiH koje imenuje Predsjedništvo BiH moraju biti:

Članovi Vijeća ministara BiH
1 Bošnjak i 1 Hrvat iz Federacije BiH i 1 Srbin iz Republike Srpske
Osobe od visokog povjerenja i profesionalnog iskustva u monetarnim i bankarskim poslovima
Članovi vlada entiteta

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Svaki član Upravnog vijeća Centralne banke BiH može biti smijenjen od strane Predsjedništva BiH i to:

Koji krši pravilo currency boarda uspostavljeno Zakonom o Centralnoj banci BiH
Koji u toku mandata navrši 40 godina penzijskog staža ili 65 godina starosti
Koji ne prihvati da u toku mandata boravi i radi u sjedištu centralnog ureda Centralne banke BiH
Za koga entitetske vlade podnesu zahtjev za smjenu Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Mandat svakog člana Upravnog vijeća Centralne banke BiH je:

Četiri godine
Pet godina
Šest godina
Trajno (do kraja psiho-fizičkih sposobnosti profesionalnog izvršavanja zadatka u Upravnom vijeću)

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Osnovni zadaci centralnog ureda Centralne banke i glavnih jedinica su:

Da obavljaju devizne operacije na zahtjev banaka čije je sjedište u regionu kojeg pokriva glavna jedinica
Da vrši suspenziju banaka u regionu kojeg pokriva glavna jedinica
Da odobrava kredite institucijama BiH i Vladama entiteta
Da odobrava dugoročne kredite građanima za poticaj razvoju malih i srednjih preduzeća Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Službeni devizni kurs za valutu Bosne i Hercegovine je:

Jedna Konvertibilna marka za jednu njemačku marku
Jedna Konvertibilna marka za jedan EUR
Jedna Konvertibilna marka za jedan američki dolar
Jedna Konvertibilna marka za 0,511292 EUR Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO
Poslovne banke drže depozite u Konvertibilnim markama (kao obaveznu rezervu banaka) kod Centralne banke u minimalno propisanom nivou koji iznosi:

Između 5 i 10% njihovih depozita i pozajmljenih sredstava izraženih u KM
Između 10 i 15% njihovih depozita i pozajmljenih sredstava izraženih u KM
Između 15 i 20% njihovih depozita i pozajmljenih sredstava izraženih u KM
image
Između 20 i 30% njihovih depozita i pozajmljenih sredstava izraženih u KM Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Osnove evropskih integracija

Gradivo:

Literatura:
istorijat evropskih integracija (osnivački ugovori i njihove tekovine);
institucije Vijeća Evrope, njihove nadležnosti i sjedišta;
Maastricht-ski ugovor i implikacije njegove primjene (trostuba konstrukcija Evropske unije);
institucije Evropske unije, njihove nadležnosti, princip donošenja odluka i sjedišta;
proširenje Evropske unije (istorijat proširenja);
Kopenhagenški kriteriji, koji su i na šta se odnose;
EU legislativa (primarna i sekundarna, harmoniziranje domaće sa legislativom EU);
Bijela knjiga;
jedinstveno tržište (uvjeti, kriteriji za pristupanje);
programi pomoći (kako funkcionišu, zemlje korisnice);
Pakt stabilnosti (šta je obuhvaćeno pod ovom inicijativom, na kom principu radi);
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (u kojoj se fazi nalazi Bosna i Hercegovina i koji koraci je očekuju).

Osnovni pojmovi evropskih integracija:

Abeceda evropskih integracija.
Hronologija evropskih integracija.
Hronologija odnosa Evropske unije i BiH.
Ključne skraćenice.
Prethodno navedeni materijal, u izdanju Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH, objavljen je na web stranicama Agencije za državnu službu www.ads.gov.ba ili Direkcije za evropske integracije www.dei.gov.ba.

Pitanja:

Europska unija je nastala:

a) 1951
b) 1949
c) 1993
d) 1985

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

9. Maj se u Europskoj uniji proslavlja

kao dan potpisivanja Ugovora o Europskoj uniji
kao dan potpisivanja Ugovora o Europskoj ekonomskoj zajednici
kao dan objavljivanja Šumanove deklaracije
kao dan osnivanja Vijeća Europe

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Koliko zvjezdica ima na zastavi Europske unije?

12
15
25
31

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Šta simbolizira broj zvjezdica na zastavi Europske unije?

Savršenstvo, jedinstvo, harmoniju
Broj zemalja članica
Ništa
Broj komesara u Europskoj komisiji

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Europska unija je

''sui generis'' struktura – ni država ni međunarodna organizacija
Federacija europskih država
Konfederacija europskih država
Skup međunarodnih europskih organizacija

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Rimski ugovori iz 1957 su se sastojali od:

Ugovora o osnivanju Europske zajednice ugljena i čelika i Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice
Ugovora o osnivanju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i
ćelik
Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju
Ugovora o osnivanju Europske unije Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Prvi ''Europski ugovor''

Je sklopljen u Parizu i osnovao je Europsku zajednicu ugljena i čelika
Je sklopljen u Mastrihtu i osnovao je Europsku zajednicu ugljena i nafte
Je sklopljen u Strazburu i osnovao je Europsku uniju
Je sklopljen u Rimu i osnova je Europsku uniju Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Vijeće Europe

Je međunarodna organizacija kojoj je osnova funkcija zaštita ljudksih prava
Je nadnacionalna organizacija kojoj je osnovna funkcija zaštita lljudksih prava
Sastanak šefova država Europske unije
''sui generis'' kvazidržavna struktura unutar Europske unije koja se bavi zaštitom ljudskih prava

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Vijeće Europe je

Formirano 1949
Formirano 1992
Formirano 1951
Formirano 1957

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Najvažniji dokument Vijeća Europe je

Europska konvencija o ljudskim pravima
Europska konvencija o pravima nacionalnih manjina
Ugovor o osnivanju Zajednice za ugljen i čelik
Ugovor o osnivanju Europske unije

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Sjedište Vijeća Europe je u

Briselu
Luksemburgu
Strazburu
Berlinu

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Trenutna struktura Europske unije se sastoji od

Tri stuba
Dva stuba
Četiri stuba
Ni jedno od navedenog

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Trenutna struktura Europske unije je nastala

a) 1958
b) 1993
c) 1952
d) 1949

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Prvi stub Europske unije obuhvata

Ekonomski segment
Segment zaštite ljudskih prava
Segment vanjske politike
Segment pravosuđa

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Ugovorom iz Mastrihta

Koji je sklopljen 1992, a stupio na snagu 1993, segmentu ekonomskih integracija dodaje se politička dimenzija
Uvodi se trostubna struktura Europske unije
Jača se integracija
Sve prethodno pobrojano

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

U institucije Europske unije ne spada:

Europska komisija
Europski parlament
Europski sud za zaštitu ljudskih prava
Europski sud pravde

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Europski parlament

Je institucija Europske unije i njegovi članovi se biraju direktnim izborima
Je savjetodavno tijelo u Europskoj uniji i njegovi čanovi se delegiraju iz nacionalnih parlamenata
Ima dva doma
Ima zadatak da čuva interese država članica Europske unije Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Europski parlament

Za razliku od Vijeća ministara EU ima zadatak da štiti interese država članica
Za razliku od Europske komisije ima zadatak da štiti interese europskih regija
Ima značajnu ulogu u zakonodavnom procesu u Europskoj unijij
Nema nikakvu ulogu u zakonodavnom procesu Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Europska komisija

Je institucija Europske unije zadužena da čuva interese država članica
Je institucija Europske unije zadužena da čuva komunitarne interese
Je nastala na temelju Ugovora iz Nice
Ni jedno od pobrojanog

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Europsko vijeće

Je instiutcija Vijeća Evrope
Nije institucija Europske unije
Neformalni sastanak svih europskih šefova država
Sastanak 15 šefova država ili vlada Europske unije i Predsjednika Europske komisije Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO
Gdje se održavaju sastanci Europskog vijeća?

U Briselu
U Strazburu
U zemlji koja trenutno predsjedava Unijom
U Luksemburgu

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Posljednje proširenje Europske unije

Se desilo 1995 kada su Uniji pristupile Španija i Portugal
Se desilo 1995 kada su Uniji pristupile Austrija, Švedska i Finska
Se desilo 1992 kada su uniji pristupie Austrija, Švedska i Finska
Se desilo 1990 kada se desila reunifikacija Njemačke Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Na samom početku europskog integriranja 50ih u igri su bile:

Španija, Irska, Portugal
Njemačka, Francuska, Italija i zemlje Beneluksa
Njemačka i Francuska
Njemačka, Francuska i zemlje Beneluksa

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Naredno proširenje, između ostalih obuhvata:

Češku, Cipar
Tursku, Češku, Mađarsku,
Litvaniju, Hrvatsku, Cipar
Rumuniju, Češku, Cipar

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Naredno proširenje

Će se desiti sredinom 2004 i obuhvata 10 zemalja
Će se desiti sredinom 2004 i obuhvata 13 zemalja
Će se desiti 2005 i obuhvata 10 zemalja
Ne zna se kada će se desiti

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Kopenhagenški kriteriji

Su kriteriji za prijem u Vijeće Europe
Su kriteriji po kojima se mjeri spremnost određene države da postane članom Europske unije
Su kriteriji po kojima se dodjeljuje makrofinansijska pomoć
Su kriteriji za prijem u Partnerstvo za mir

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Kopenhagenški kriteriji su doneseni

Na sastanku Europskog vijeća 1993
U okviru Europske komisije
Usvojio ih je Europski parlament 1997
Utemeljio ih je Europski sud pravde

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Kriteriji za članstvo u Europske unije podrazumijevaju:

Političke kriterije
Političke, ekonomske i pravne kriterije
Ekonomske kriterije
Zaštitu ljudskih prava

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Kriteriji za člastvo su

Dopunjeni u Madridu 1995 u pogledu institucionalnih kapaciteta države
Nisu nikada dopunjavani
Dopunjeni u Kopenhagenu 2002 u pogledu zaštite ljudskih prava
Dopunjeni ju Solunu 2003 za zemlje Porcesa stabilizacije i pridruživanja Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Politički kriteriji za članstvo u Europsku uniju podrazumijevaju

Postojanje demokracije, vladavine prava te poštivanje ljudskih prava i prava manjina
Da je zemlja članica Vijeća Europe
Da postoji politička stabilnost u zemlji
Postojanje višepartijskog sistema

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Ekonomski kriteriji za članstvo u Europsku uniju podrazumijevaju

Rastuću stopu ekonomskog rasta u posljednjih 5 godina
Postojanje djelotvorne tržišne ekonomije, te sposobnost privrednih subjekata da se nose sa konkurentskim snagama na unutrašnjem tržištu EU
Rastuću stopu ekonomskog rasta u posljednjih 5 godina, kontinuiranhi rast broja malih i srednjih preduzeća u posljednjih 5 godina
Da je bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika dostigao 60% prosjeka EU zemalja
članica

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Acquis Communautaire je

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
Ukupno pravno naslijeđe Europske unije
Akti kojima je uređeno funkcioniranje institucija Unije
Sporazum između Europske unije i Vijeća Europe Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Acquis Communautaire je dostigao

50.000 stranica
80.000 stranica
100.000 stranica
75.000 stranica

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Primarni izvori Europskog prava su

Ugovori na kojima se temelji današnja konstrukcija Europske unije
Presude Suda pravde
Nacionalni ustavi država članica Europske unije
Zajeničke akcije Unije oko kojih se usaglaše šefovi država članica Europske unije Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Bosna i Hercegovina

Će imati obavezu harmoniziranja postojećeg zakonodavstva, kao i postupnog usvajanja europskog zakonodavstva kada Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bude potpisan i ratificiran
Neće imati obavezu harmoniziranja nacionalnog zakonodavstva
Će imati obavezu harmoniziranja nacionalnog zakonodavstva kada pristupi Europskoj uniji
Već ima obavezu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa Europsko unijskim načelima Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Bijela knjiga je

Dokument, kojeg izrađuje Europska komisija, nastao kao rezulat diskusije o određenoj problematici i daje preporuke za tu oblast
Je dokument koji inicira diskusije
Je dokument koji izrađuje Europski parlament i daje preporuke za Europsku komisiju
Dokument sačinjen isključivo za BiH, kako bi joj se olakšalo strateško planiranje ekonomske regeneracije

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Aneks Bijele knjige ''Priprema pridruženih zemalja CEI Europe za integraciju u unutarnje tržište Europske unije'' je podijeljen u

31 poglavlje
23 poglavlje
13 poglavlje
55 poglavlje

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Bijela knjiga od posebnog interesa za BiH nosi naziv

Bosna i Hercegovina - put do unutarnjeg tržišta
Pripreme pridruženih zemalja CEI Europe za integraciju u unutarnje tržište EU
Proces stabilizacije i pridruživanja – od potencijalnog kandidata do kandidata
Unutarnje tržište – put ka održivom razvoju

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Jedinstveno tržište danas obuhvata

12 zemalja
15 zemalja
25 zemalja
11 zemalja

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Jedinstveno tržište Europske unije je formalno profunkcioniralo

a) 1958
b) 1985
c) 1992
d) 2002

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Koje su tri osnovne komponente Procesa stabilizacije i pridruživanja

Trgovinske mjere, finansijska pomoć i makrofinansijska pomoć
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju; program tehničko-finanansijske pomoći CARDS i unilateralne trgovinske preferencijalne mjere
Sporazum o pridruživanju, program Phare i Pristupno partnetrstvo
Sporazum o stabilizaciji, sporazum o priduživanju i makrofinansijska pomoć Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Evropska komisija je lansirala Proces stabilizacije i pridruživanja

a) 1999
b) 2003
c) 2002
d) 1995

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Novi instrument Procesa stabilizacije i pridruživanja, koji je uveden nakon Solunskog samita, zove se

Solunsko partnerstvo
Europsko partnerstvo
Predpristupno partnerstvo
Pristupno partnerstvo

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Šta je CARDS

Instrument tehničko-finansijske pomoći EU, namjenjen olakšavanju ispunjavanja ciljeva Procesa stabilizacije i pridruživanja,
Paket makrofinansijske pomoći koju Europska komisija redovito dodjeljuje BiH
Okvir za stand-ba aranžman sa međunarodnim finansijskim institucijama
Dio proračuna BiH institucija namjenjen reformama neophodnim za napredak u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju će započeti

Sredinom 2004
Već su započeli
Krajem 2004
Čim BiH demonstrira značajan progres u 16 prioritetnih područja naznačenih u Studiji o izvodljivost

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Punopravno članstvo u Europsku uniju nastaje

Kada zemlja potpiše Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
Kada dostigne 60% GDP/pc Bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika od prosječnoga u Europskoj uniji
Kada ispuni kriterije za članstvo, završi pregovore o članstvu, potpiše Sporazum o pristupanju
Kada to odluče glavne institucije Europske unije Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Zemlje članice procesa Stabilizacije i pridruživanja iz regiona jugoistočne Europe su

Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora, Albanija, Makedonija
Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora, Albanija, Makedonija, Rumunija, Bugarska
Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora,
Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora, Makedonija, Slovenija Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Zemlje članice Pakta stabilnosti iz regiona jugoistočne Europe su

Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora, Albanija, Makedonija,
Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora, Albanija, Makedonija,Bugarska, Rumunija
Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora, Albanija, Makedonija,Bugarska, Rumunija,
Slovenija, Grčka
Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Radni stolovi u okviru kojih djeluje Pakt stabilnosti su:

Demokratizacija, ekonomija i vanjska politika
Demokratizacija i ljudska prava; ekonomska obnova, razvoj i saradnja i sigurnost
Obnova i rekonstrukcija; demokratizacija i ekonomija
Demokratska stabilizacija, rekonstrukcija, ekonomija Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Europski ustav

Je donesen 1951
Je donesen 1992
Biće usvojen kada se završe pregovori u okviru međuvladine konferencije
Ni jedno od navedenog

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Kada je donesen prvi Ustav Europske unije

Pariz, 1951.
Mastriht, 1992.
Solun, 2003.
U pripremi je

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Vijeće Evropske unije čine:

Ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije
Šefovi država ili vlada zemalja članica Europske unije + Predsjednik EC
Resorni ministri
Članovi parlamentarnih grupa evropskog parlamenta Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Jedna od pobrojanih nije institucija Vijeća Europe iz Strasbura:

Evropski sud pravde
Parlamentarna skupština
Komitet ministara
Kongres lokalnih i regionalnih vlasti

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Osnovni cilj osnivanja Vijeća Europe (sa sjedištem u Strazburu) je:

Stvaranje jedinstvenog tržišta
Zaštita ljudskih prava, vladavine prava i parlamentarne demokratije
Usaglašavanje jedinstvene odbrambene politike
Jačanje demokratske stabilnosti u Evropi

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Proces stabilizacije i pridruživanja vezuje se za:

Sve zemlje kandidate za članstvo u Europskoj uniji
Deset kandidatskih zemalja čiji se prijem u Europsku uniju očekuje u 2004.
Zemlje Zapadnog Balkana
Zemlje koje su do sastanka u Fieni 2000. predale zahtjev za prijem u članstvo Europsku uniju Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Koja od navedenih zemalja nije bila među zemljama koje su osnovale Europsku uniju (ranije EEZ)

Luxemburg
Italija
Belgija
UK

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Zemlja koja formalno aplicira za članstvo u Europsku uniju mora ispuniti tri elementa. Koji od navedenih nije uvjet:

Postojanje formalne prijave
Da se zemlja nalazi na teritoriju Evrope
Da je međunarodno priznata država
Da BND zemlje aplikanta iznosi bar 50% od prosjeka BND zemalja članica Europske unije Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO
Koja europska zemlja je potpisnica Šengenskog sporazuma, a nije članica Europske unije

Češka Republika
Norveška
Švicarska
Turska

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Studiju izvodivosti (feasibility study) izrađuje

Vlada zemlje kandidata
Vlada zemlje kandidata prema uputstvima EC
Evropska Komisija
Predstavnici Evropskog parlamenta u saradnji sa Komitetom Regija Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Koja od nabrojanih zemalja nije u Euro-zoni

Danska
Irska
Holandija
Grčka

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Predsjedavanje Europskom unijom rotira se:

Svakih 6 mjeseci
Svakih 12 mjeseci
Svakih 18 mjeseci
Svaka 24 mjeseca

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Trenutno Romano Prodi obavlja funkciju:

Predsjednik Evropske unije
Predsjednika Evropske komisije
Predsjedavajućeg Ministarskog vijeća Europske unije
Predsjedavajući Evropskog parlamenta

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Koja od pobrojanih zemalja neće 2004. postati članica Europske unije

Malta
Slovačka
Rumunija
Kipar

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Koje godine je usvojen naziv Europska unija

a) 1987.
b) 1992.
c) 1999.
d) 1963.

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Bosna i Hercegovina postala je članica Vijeća Europe:

a) 1992.
b) 1996.
c) Nije članica d) 2002.

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Bosna i Hercegovina ima status

Kandidata za članstvo u Europsku uniju
Potencijalnog kandidata za članstvo
Nema ugovorne odnose sa Europskom unijom
Ima specijalan status

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Primarna Legislativa Europske unije podrazumjeva

Evropske ugovore
Zakone Europske unije
Uredbe i direktive Europske unije
Acquis Communitaire

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
EU trojicu čine

Tri najveće temeljne članice EU
Tri ekonomski najrazvijenije zemlje Europske unije
Francuska, Njemačka i UK
Prošli, sadašnji i budući predsjedavajući Europske unije Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO
Predstavnici u Europski parlament biraju se:

Iz Parlamenata članica Europske unije
Na direktnim izborima za Europsku uniju Parlament
Iz vladajućih parlamentarnih stranaka zemalja članica
Iz opozicionih stranaka zemalja članica EU

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Članovi europskog parlamenta grupiraju se prema:

Pripadnosti zemlji iz koje dolaze
Političkim opcijama koje zastupaju
Broju glasača iz zemlje iz koje dolaze
Slobodnom opredjelenju

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Najveći dio budžeta Europske unije izdvaja se za:

Socijalna davanja
Regionalne fondove
Poljoprivredu
Odbranu

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Zemlje članice Europske unije sarađuju na pitanju odbrane

Unutar trećeg stuba strukture Europske unije
Komisija se bavi pitanjima odbrane
Nema saradnje na polju odbrane
Saradnja se odvija unutar NATO-a

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Acquis Communitaire se sastoji od:

20 poglavlja
31 poglavlja
37 poglavlja
10 poglavlja

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Predsjedavanje Europske unije u prvoj polovici 2004 preuzima:

Irska
Danska
Grčka
Italija

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Nakon proširenja Unije 2004. godine Unija će obuhvatiti oko

280 miliona stanovnika
350 miliona stanovnika
500 miliona stanovnika
450 miliona stanovnika

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Europska ekonomska zajednica je:

Sinonim za Evropsku uniju
Organizacija koja nema nikakve veze sa EU
Ekonomski forum Vijeća Evrope
Zajdnica iz koje se transformirala Evropska unija Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO
Dan Europe se proslavlja:

1. Maja
9. Maja
25. Decembra
1. Marta

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Uređenje administracije regulirano je kojim poglavljem Acquis Communitairea

Prvim
Tridesetim
Nije regulirano nikako
Tridesetprvim poglavljem

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Sjedište europske banke je u:

Frankfurtu
Briselu
Parizu
Strazburu

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Euro je zvanična valuta od:

a) 2003.
b) 2002.
c) 1999.
d) Još je u prijelaznoj fazi

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Europska komisija je:

Najviše nadnacionalno tijelo Unije
Tijelo u kom se profiliraju nacionalni interesi
Konsultativno tijelo Europske unije
Izvršno tijelo Europske unije

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Jedna od navedenih nije nadležnost Europskog suda pravde:

Sud rješava sporove između zemalja članica
Sud rješava sporove između pojedinaca i Unije
Sud osigurava ispravno trošenje budžeta Unije
Sud daje pojašnjenja komunitarnih zakona

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
U Europsku uniju pravo predlaganja zakona ima:

Evropski parlament
Evropska komisija
Vijeće Europske unije
Evropska komisija na prijedlog Parlamenta

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Takozvana Trostuba konstrukcija Europske unije uvedena je ugovorom iz:

Nice
Pariza
Mastrihta
Amsterdama

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Glasanje u EU je uspostavljeno na slijedeći način:

O svim pitanjima mora biti postignut konsenzus
O svim pitanjima se odlučuje kvalificiranom većinom
Potrebno je za usvajanje neke odluke imati pri glasanju natpolovičnu većinu
Neka pitanja se rješavaju konsenzusom, a neka kvalificiranom većinom Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO
Kopenhagenški kriteriji utvrđuju:

Sposobnost države da postane članica EU
Mogućnost regionalnog povezivanja zemalja
Socijalni nivo u nekoj zemlji članici
Nivo ispunjavanja ljudskih prava i sloboda u zemlji članici Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno
Broj parlamentaraca iz zemalja članica zavisi od:

Broja partija koje su zastupljene iz pojedine zemalje
Proporcijonalno broju stanovnika
Broj je isti za svaku zemlju članicu
Broj parlamentaraca zavisi od izbornih rezultata Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Trenutno u Europskoj uniji ima:

11 službenih jezika
15 službenih jezika
3 službena jezika
5 službenih jezika

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Vijeće Europe:

Ima poseban organ koji se bavi pitanjima odbrane
U pitanjima odbrane sarađuje sa Europskom unijom
Ne bavi se uopće pitanjem odbrane
Pitanja odbrane rješava od slučaja do slučaja

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Službeni jezici Vijeća Europe su:

Svi jezici zemalja članica
Engleski, francuski, njemački, izalijanski i španski
Ruski, engleski, francuski i njemački
Francuski i engleski

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Jedna od pobrojanih nije nadležnost Vijeća Europe

Lokalna demokratija
Zdravstvo
Industrijski razvoj
Okoliš

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Himna Vijeća Europe je

Vijeće Europe nema himnu
Betovenova Oda radosti
Mocartova Mala noćna muzika
Specijalno komponovano djelo više autora pod zvaničnim nazivom Himna Vjeća Europe Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno
Vijeće Europe svoj rad temelji na :

Zakonodavstvu Vijeća Europe
Na Ugovorima, Konvencijama i Deklaracijama Vijeća Europe
Na Konvencijama Vijeća Europe
Na rezolucijama Vijeća Europe

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno

Parlamentarna skupština Vijeća Europe je:

Zakonodavno tijelo
Savjetodavno tijelo
Izvršno tijelo
Predlagač i donosilac zakona

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Samo jedna zemlja iz regiona nije imala zadovoljavajuću ocjenu iz studije izvodivosti u prvom pokušaju. To je:

Srbija i Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Albanija

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO

Prilikom korištenja sredstava iz strukturalnih fondova Europske unije:

Postoje kvote za svaku zemlju
Postoje regionalne kvote
Nema ograničenja
Ograničenja su vezana za nivo razvijenosti neke zemlje Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) TAČNO d) Netačno
Za svaku zemlju kandidata za članstvo u Europsku uniju

Utvrđuje se dinamika ispunjavanja uvjeta iz Acquis Communitaire-a
Unaprijed se utvrđuje datum prijema u EU
Vodi se računa da se prijem obavlja u grupama od više zemalja
Nema nikakvih vremenskih uvjetovanja

Odgovori: a) Netačno b) Netačno c ) Netačno d) TAČNO
Pakt stabilnosti za Jugoistočnu Europu osnovan je :

a) 1998.
b) 1999.
c) 2000.
d) 2001.

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Bosna i Hercegovina je od Europske komisije dobila da odgovori na 346 pitanja za studiju izvodivosti

U martu 2003.
U martu 2002.
U decembru 2003.
U decembru 2002.

Odgovori: a) TAČNO b) Netačno c ) Netačno d) Netačno

Europska unija je za zemlje regiona ustanovila tzv. Regionalni pristup

1995. Godine
1997. Godine
1999. Godine
1996. Godine

Odgovori: a) Netačno b) TAČNO c ) Netačno d) Netačno

Poštovani posjetitelji, ukoliko primjetite da u nekom od pitanja nije ponuđen adekvatan tačan odgovor, s obzirom na eventualnu izmjenu relevantnog propisa, molimo Vas da nas o tome obavjestite putem e- maila sa naznakom na koje pitanje se odnosi vasa primjedba. Kontaktirajte nas putem e-mail adrese kontakt@ads.gov.ba.

Strucne komisije s vremena na vrijeme vrše ažuriranje baze podataka pitanja za javni ispit, pa se kandidatima može desiti da dobiju pitanja koja nisu navedena u ovom pregledu.Svrha ovog pregleda nije da kandidat nauči napamet isti, već da shvati sistem i način polaganja javnog ispita, i vrstu pitanja koja se postavljaju.

S poštovanjem,

Agencija za državnu službu

Na ovom linku možete preuzeti pitanja u PDF obliku