Pogledajte ove internet stranice i potražite nešto za sebe i svoju obitelj:

ZAKON O VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE* - download
(neslužbeni prečišćeni tekst)

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije)
je izvršni organ Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), koja
vrši izvršnu vlast Federacije, ako određene izvršne kompetencije nisu Ustavom
Federacije predviđene za Predsjednika Federacije, odnosno jednog od
Potpredsjednika Federacije.

Član 2.
Premijer/Predsjednik Vlade Federacije i njegovi zamjenici, ministri i Vlada
Federacije u cjelini za svoj rad odgovorni su Parlamentu Federacije, Predsjedniku i
Potpredsjednicima Federacije. Ministri su odgovorni i Premijeru/Predsjedniku
Vlade Federacije, u skladu sa Ustavom Federacije.

Član 3.
Vlada Federacije zastupa Federaciju kao pravno lice, ako Ustavom
Federacije i zakonom nije drugačije određeno.
Vlada Federacije upravlja imovinom u vlasništvu Federacije, ako zakonom
nije drugačije određeno.

Član 4.
Vlada Federacije uređuje svoj rad, unutrašnju organizaciju, kao i djelokrug
i ovlašćenja službi koje obrazuje.

Član 5.
Sjedište Vlade Federacije je u Sarajevu.
Premijer/Predsjednik Vlade Federacije i zamjenici Premijera/Predsjednika
Vlade Federacije imaju jedan zajednički područni ured u Mostaru.

II - SASTAV VLADE

Član 6.
Vladu čine: Premijer/Predsjednik Vlade Federacije koji ima dva zamjenika,
iz različitih konstitutivnih naroda koji se biraju iz reda ministara i ministri.
Vlada Federacije se sastoji od osam ministara iz reda bošnjačkog, pet
ministara iz reda hrvatskog i tri ministra iz reda srpskog naroda. Jednog ministra iz
* Zakon je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,
19/03, 2/06 i 8/06. Radi preglednosti teksta Zakona , a u cilju olakšavanja kandidatima
pripremanja Ispita općeg znanja priređivači se prečistili tekst zakona.
reda ostalih može imenovati Premijer/Predsjednik Vlade iz kvote najbrojnijeg
konstitutivnog naroda.
Nakon potpune provedbe Aneksa 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini najmanje 15% članova Vlade Federacije mora biti iz jednog
konstitutivnog naroda. Najmanje 35% članova Vlade mora biti iz dva konstitutivna
naroda. Jedan član Vlade mora biti iz reda ostalih.

Član 6a.
Predsjednik Federacije uz saglasnost oba Potpredsjednika Federacije,
imenuje Vladu Federacije nakon konsultacija sa Premijerom/Predsjednikom Vlade
Federacije ili sa kandidatom za tu funkciju.
Vlada Federacije je izabrana nakon što je njeno imenovanje potvrdio
većinom glasova Predstavnički dom Parlamenta Federacije.
Svako upražnjeno mjesto popunjava se istim postupkom.
Ukoliko Predstavnički dom ne potvrdi imenovanje Vlade Federacije,
Predsjednik Federacije u saglasnosti sa Potpredsjednicima Federacije, a uz
konsultaciju sa Premijerom ili kandidatom za tu funkciju, ponovo će postupiti u
skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 7.
Premijer/Predsjednik Vlade Federacije i njegovi zamjenici, kao i ministri,
nakon potvrđivanja imenovanja u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije
daju svečanu izjavu pred predsjedavajućim Predstavničkog doma Parlamenta
Federacije.

Član 8.
Vlada Federacije imenuje i razrješava sekretara Vlade Federacije.
Sekretar Vlade Federacije odgovara za svoj rad Vladi Federacije, Premijeru/
Predsjedniku Vlade Federacije i zamjenicima Premijera/Predsjednika Vlade
Federacije.

III - PRAVA I DUŽNOSTI PREMIJERA, ZAMJENIKA
PREMIJERA I ČLANOVA VLADE FEDERACIJE

Član 9.
Premijer je predsjednik Vlade i rukovodi radom Vlade i odgovoran je za
njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz djelokruga Vlade, ostvaruje
saradnju sa drugim organima Federacije i organima kantona, sa drugim državnim
tijelima, kao i sa drugim organima i organizacijama i usmjerava djelovanje Vlade
kao cjeline i članova Vlade pojedinačno, te vrši i druge poslove utvrđene Ustavom
Federacije.
Premijer potpisuje akte Vlade Federacije.

Član 10.
Zamjenici Premijera/Predsjednika Vlade Federacije pomažu Premijeru/
Predsjedniku Vlade Federacije u obavljanju njegovih poslova.
U slučaju odsutnosti Premijera/Predsjednika Vlade Federacije ili u drugim
slučajevima kada Premijer/Predsjednik Vlade Federacije nije u mogućnosti da
obavlja dužnost zamjenjuje ga jedan od zamjenika Premijera/Predsjednika Vlade
Federacije kojeg on odredi.
U slučaju kada Premijer/Predsjednik Vlade Federacije nije u mogućnosti da
odredi koji od zamjenika Premijera/Predsjednika Vlade Federacije će ga
zamjenjivati, kao i u slučaju upražnjenjenja mjesta Premijera/Predsjednika Vlade
Federacije, dok novi Premijer/Predsjednik Vlade Federacije ne preuzme dužnost,
Predsjednik Federacije, uz saglasnost oba Potpredsjednika Federacije, odredit će
jednog od dva zamjenika Premijera/Predsjednika Vlade Federacije koji će obavljati
dužnost Premijera.
Premijer/Predsjednik Vlade Federacije, u okviru svojih ovlaštenja, može
pojedina svoja ovlaštenja prenijeti na zamjenike Premijera/Predsjednika Vlade
Federacije.

Član 11.
Članovi Vlade mogu pokrenuti inicijativu za donošenje zakona i drugih
propisa, predložiti razmatranje i pretresanje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vlade
kao i predložiti utvrđivanje stavova Vlade, te imaju i druga prava i dužnosti
utvrđena Ustavom.

IV - NAČIN RADA VLADE

Član 12.
Vlada Federacije radi na sjednici.
Vlada Federacije može odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice
članova Vlade.
Vlada Federacije odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, ako
Ustavom Federacije nije drugačije određeno.

Član 13. Brisan

Član 14.
Za davanje prijedloga i mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti, Vlada
Federacije može osnivati stalna i povremena radna tijela (savjete, urede, komitete,
odbore, komisije i dr.).
Sastav i nadležnost radnih tijela iz stava 1. ovog člana uređuje se
Poslovnikom Vlade ili aktom o osnivanju.

Član 15.
Za donošenje rješenja u upravnom postupku i odlučivanje o drugim
pojedinim pitanjima iz nadležnosti Vlade, Vlada Federacije može osnovati jednu ili
više komisija čije članove imenuje iz redova članova Vlade.

Član 16.
Vlada Federacije donijet će Poslovnik o svome radu u roku od 30 dana od
dana svoga konstituiranja, koji će pored ostalog urediti postupak i način
zakazivanja sjednica Vlade Federacije, određivanje mjesta održavanja sjednica,
postupak i formu prethodnog razmatranja materijala, utvrđivanje prijedloga i
zaključaka, način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u
pripremi i izradi pisanih materijala, način izvršenja zaključaka, prenošenje
ovlaštenja i zaduženja i druga poslovnička pitanja.
Pojedina pitanja iz stava 1. ovog člana, ukoliko nisu uređena Poslovnikom
Vlade Federacije, uređuju se zaključkom Vlade Federacije.

Član 17.
Vlada Federacije osigurava javnost svog rada.

V - AKTI VLADE

Član 18.
Vlada Federacije, u ostvarivanju svojih ovlašćenja utvrđenim Ustavom
Federacije, donosi uredbe sa zakonskom snagom, uredbe, odluke, rješenja i
zaključke.
Vlada Federacije donosi uredbe sa zakonskom snagom u skladu sa
Ustavom Federacije.

Član 19.
Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Federacije,
bliže uređuju odnosi za sprovođenje zakona, osnivaju stručne i druge službe Vlade
i utvrđuju načela za unutrašnje ustrojstvo federalnih organa državne uprave.
Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade, daje
saglasnost ili potvrđuju akti drugih organa ili organizacija, te odlučuje o drugim
pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.
Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim
pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade.
Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje
utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi i određuju zadaci federalnim
organima državne uprave i službama Vlade.

Član 20.
Uredbe sa zakonskom snagom, uredbe i odluke objavljuju se u «Službenim
novinama Federacije Bosne i Hercegovine», a ostali akti Vlade, ako je to u njima
navedeno.

VI - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE VLADE

Član 21.
Za obavljanje određenih stručnih i drugih poslova za svoje potrebe, Vlada
obrazuje Stručnu službu Vlade, Ured za zakonodavstvo i druge samostalne stručne
službe, biroe i sl. Za vršenje određenih poslova za potrebe federalnih ministarstava,
drugih tijela federalne uprave i drugih državnih tijela, Vlada može obrazovati
zajedničke službe. Aktom o obrazovanju službe iz st. 1. i 2. ovog članka, utvr|uje
se njen djelokrug, položaj i odgovornost funkcionera koji rukovodi tom službom, a
može se ako priroda zadataka službe to zahtjeva, odrediti da određena služba ima
svojstvo pravne osobe.

Član 22.
Sekretar Vlade usklađuje rad svih stručnih službi u obavljanju poslova za
potrebe Vlade i odgovoran je za njihov rad.
VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23. brisan

Član 24.
Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenim novinama
Federacije BiH».