Pogledajte ove internet stranice i potražite nešto za sebe i svoju obitelj:

Na osnovu člana 133. stav 4. Zakona o radu ("Službene novine Federacije
BiH", broj 43/99), federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i
izbjeglica, donosi


PRAVILNIK
O RADNOJ KNJIŽICI* -preuzmi


I - OSNOVNE ODREDBE


Član 1.
Ovim pravilnikom uređuje se oblik i sadržaj radne knjižice, postupak
izdavanja radne knjižice, način upisivanja podataka u radnu knjižicu, postupak
zamjene i izdavanja nove radne knjižice, vođenje registra izdatih radnih knjižica,
kao i druga pitanja predviđena ovim pravilnikom.


Član 2.
Radna knjižica je pravougaonog oblika veličine 105x 145mm, tvrdo
ukoričena u korice tamno plave boje.
Radna knjižica sadrži 40 stranica, označenih rednim brojevima.
Na prednjoj strani korica suho je utisnut grb Federacije Bosne i
Hercegovine.


Iznad grba je utisnut naziv: BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACIJA
BOSNE I HERCEGOVINE.


Ispod grba je utisnut naziv isprave: RADNA KNJIŽICA.
Na unutrašnjoj strani korica i na svakoj stranici radne knjižice papir je
toniran u svjetlo plavoj boji grbom Federacije Bosne i Hercegovine.


Član 3.
Radna knjižica sadrži podatke o: državljanstvu, nazivu kantona i općine na
čijem je području izdata, registarskom broju i seriji, mjestu i datumu izdavanja,
imenu i prezimenu, datumu i mjestu rođenja, završenoj školskoj, odnosno stručnoj
spremi, naknadno priznatom stažu, vremenu provedenom izvan radnog odnosa koje
se priznaje kao penzijski staž i druge podatke utvrđene ovim pravilnikom.


II - POSTUPAK IZDAVANJA RADNE KNJIŽICE


Član 4.
Radna knjižica se može izdati licu koje je navršilo 15 godina života, na
njegov zahtjev.


Član 5.
Zahtjev za izdavanje radne knjižice (u daljem tekstu: zahtjev) mora
sadržavati slijedeće podatke:
* "Službene novine Federacije BiH" br. 42/00.
1. ime i prezime, ime oca podnositelja zahtjeva i prezime prije zaključenja
braka,
2. dan, mjesec i godina rođenja,
3. mjesto, općina, kanton i država rođenja,
4. državljanstvo,
5. jedinstveni matični broj građana,
6. registarski i serijski broj lične karte, datum i mjesto izdavanja lične karte,
7. prebivalište, odnosno boravište građana,
8. podatke o školskoj i stručnoj spremi.
Zahtjev se podnosi na Obrascu broj 1.- Zahtjev za izdavanje radne knjižice.


Član 6.
Zahtjev za izdavanje radne knjižice nezaposleno lice podnosi općinskoj
službi nadležnoj za poslove rada (u daljem tekstu: nadležna služba), prema mjestu
prebivališta odnosno boravišta lica koje traži izdavanje radne knjižice, a za
zaposlenika koji je zaključio ugovor o radu, prema sjedištu poslodavca.
Strani državljanin i lice bez državljanstva podnose, uz zahtjev, stranu putnu
ispravu ili ličnu kartu za strance.
Radna knjižica se izdaje na Obrascu broj 2.-Radna knjižica.


Član 7.
Kada odlučuje o zahtjevu nadležna služba utvrdit će da li zahtjev sadrži
podatke iz člana 5. ovog pravilnika, te da li su uz zahtjev priložene isprave
potrebne za izdavanje radne knjižice.
Ako nadležna služba utvrdi da zahtjev nije valjano popunjen ili da nisu
priložene potrebne isprave, pozvat će podnosioca zahtjeva da priloži odgovarajuće
isprave i da zahtjev pravilno popuni.


III - REGISTAR I ABECEDNI IMENIK O IZDATIM RADNIM
KNJIŽICAMA


Član 8.
Nadležna služba vodi registar o izdatim radnim knjižicama na Obrascu broj
3. - Registar o izdatim radnim knjižicama.
Registar o izdatim radnim knjižicama ima numerisane strane, ukoričene i
ovjerene pečatom nadležne službe.
Nadležna služba vodi i abecedni imenik na Obrascu broj 4.


IV - UPISIVANJE PODATAKA U RADNU KNJIŽICU


Član 9.
Radna knjižica se popunjava hemijskom olovkom, tintom, štampanim
slovima, na osnovu zahtjeva za izdavanje radne knjižice, ovjerenih isprava i drugih
dokaza.

Član 10.
Stranice 1. i 2. radne knjižice popunjavaju se na slijedeći način:
1. U rubriku "Registarski broj" upisuje se redni broj pod kojim je zahtjev
uveden u registar;
2. U rubriku "Lična karta" upisuje se isprava, serijski i registarski broj i
mjesto i datum izdavanja;
3. U rubriku "Jedinstveni matični broj" upisuje se jedinstveni matični broj iz
lične karte;
4. U rubriku "Ime, ime oca" upisuje se ime i ime oca podnosioca zahtjeva;
5. U rubriku "Prezime" upisuje se prezime podnosioca zahtjeva;
6. U rubriku "Prezime prije zaključenja braka" upisuje se prezime koje je
podnosilac zahtjeva imao prije zaključenja braka;
7. U rubriku "Dan, mjesec i godina rođenja" upisuje se brojkom dan i godina
rođenja, a mjesec slovima;
8. U rubriku "Mjesto rođenja, kanton, općina" upisuje se mjesto, kanton i
općina rođenja;
9. U rubriku "Država rođenja" upisuje se država u kojoj je podnosilac
zahtjeva rođen;
10. U rubriku "Državljanstvo" upisuje se državljanstvo podnosioca zahtjeva na
osnovu lične isprave odnosno pasoša.


Član 11.
Na stranicama 3. i 4. radne knjižice u rubriku "Završena škola, stručni ispit,
kurs i sl.", upisuju se podaci o završenoj školi, stručnoj spremi, stručnom ispitu,
kursu i sl., iz isprave o obrazovanju u originalu, prijepisu, ili ovjerenom prijepisu,
naziv organa koji je tu ispravu izdao, broj i datum izdavanja.


Član 12.
Na stranici 5. radne knjižice "Broj registra u penzijskom i invalidskom
osiguranju" upisuje se broj pod kojim je osiguranik uveden u registar u penzijsko i
invalidsko osiguranje.
Podatke iz stava 1. ovog člana upisuje odgovarajuća služba penzijsko
invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: odgovarajuća služba PIO) prilikom
preuzimanja prijave osiguranika na penzijsko i invalidsko osiguranje.


Član 13.
Na stranicama od 6-21. "Naziv i sjedište poslodavca, odnosno osnova
osiguranja" upisuje se:
1. Naziv i sjedište poslodavca kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu;
- ove podatke upisuje poslodavac - pravno lice kod kojeg je zaposlenik u
radnom odnosu, a za zaposlenike zaposlene kod poslodavca-fizičkog
lica odgovarajuća služba PIO.
2. Osnova osiguranja za lica koja nisu u radnom odnosu, a osigurana su kao
poljoprivrednici, obrtnici, lica koja samostalno obavljaju profesionalnu
djelatnost i sl;
- ove podatke upisuje odgovarajuća služba PIO.
3. Dobrovoljno osiguranje prema propisima o penzijskom i invalidskom
osiguranju;
- ove podatke upisuje odgovarajuća služba PIO.
4. Osnova osiguranja za nezaposlena lica kojima je radni odnos prestao zbog
stečaja ili likvidacije poslodavca;
- ove podatke upisuje nadležna služba za zapošljavanje.
U rubriku "Početak rada-osigranja" upisuje se dan zasnivanja radnog
odnosa ili dan priznanja svojstva osiguranika ili dan priznanja određenog prava na
osiguranje.
U rubriku "Prestanak rada-osiguranja" upisuje se dan prestanka radnog
odnosa ili dan prestanka svojstva osiguranika ili dan isteka priznatog prava na
osiguranje.
U rubriku "Staž" upisuje se brojevima trajanje zaposlenja ili svojstvo
osiguranika, u godinama, mjesecima i danima.
U rubriku "Potpis i pečat" potpisuje se lice koje unosi podatke i stavlja
pečat poslodavca odnosno službe ovlaštene za upis.


Član 14.
Na stranicama od 22-25. "Podaci o zaposlenju u inostran- stvu", upisuju se
podaci o zaposljenu u inostranstvu, i to podaci o državi , nazivu i sjedištu
poslodavca, dan zasnivanja i prestanka radnog odnosa, trajanje zaposlenja, podaci
o ispravi na osnovu koje se dokazuje radni staž proveden u inostranstvu, izdavaocu,
broju, datumu i mjestu izdavanja.
Podatke iz stava 1. ovog člana upisuje odgovarajuća služba PIO.


Član 15.
Na stranicama 26. i 27. "Podaci o odsustvu sa rada bez naknade plaće
dužem od 30 dana" upisuju se slučajevi odobrenog odsustva, naziv i sjedište
poslodavca, vrijeme trajanja odsustva, potpis lica koje unosi podatke i pečat
poslodavca.


Član 16.
Na stranicama 28-31."Podaci o priznatom penzijskom stažu" upisuje se:
broj i datum rješenja, vrsta staža, vrijeme utvrđivanja odnosno prestanka prava,
trajanje staža, potpis lica ovlaštenog za upis staža i pečat odgovarajuće službe PIO.
Podatke iz stava 1. ovog člana upisuje odgovarajuća služba PIO.


Član 17.
Na stranicama 32. i 33. "Podaci o periodima rada koji se računaju sa
uvećanim trajanjem" upisuju se naziv i sjedište poslodavca ili njegovo prebivalište,
pravni osnov - odredbe zakona ili odluke odgovarajuće službe PIO na osnovu kojih
se periodi rada računaju sa uvećanim trajanjem, periodi rada koji se računaju sa
uvećanim trajanjem (npr. 12/14, 12/16 mjeseci).
Podatke iz stava 1. ovog člana upisuje poslodavac.

Član 18.
Na stranicama 34. i 35. "Podaci o privremenoj nezaposle- nosti" upisuje se
naziv i sjedište službe za zapošljavanje u kojoj se nezaposleno lice nalazi na
evidenciji, trajanje privremene nezaposlenosti i visina novčane naknade, potpis lica
koje upisuje podatke i pečat službe ovlaštene za upis.


Član 19.
Na stranicama 36. i 37. "Podaci o radnom odnosu na određeno vrijeme radi
sezonskih poslova" u rubriku: "Preračunati sati u radne dane s punim radnim
vremenom" upisuje se ukupan broj dana dobijen preračunavanjem većeg broja sati
od punog radnog vremena, u rubriku: "Osnova za preračunavanje" upisuju se
odgovarajući propisi na osnovu kojih je izvršeno preračunavanje.


Član 20.
Na stranicama 38-40."Bilješke" upisuju se podaci značajni za ostvarivanje
određenih prava koji se ne mogu upisati ni u jednu rubriku u radnoj knjižici.
U ovu rubriku se upisuje i promjena prezimena ili imena.


V - POSTUPAK SA RADNOM KNJIŽICOM ZA VRIJEME I PO
PRESTANKU RADNOG ODNOSA


Član 21.
Na dan kad počne da radi zaposlenik predaje radnu knjižicu poslodavcu, o
čemu se zaposleniku izdaje pismena potvrda.


Član 22.
Najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka radnog odnosa poslodavac
je dužan zaposleniku vratiti radnu knjižicu, a zaposlenik vraća poslodavcu potvrdu
koju mu je dao prilikom zaključivanja ugovora o radu.
Ako zaposlenik po prestanku radnog odnosa ne podigne radnu knjižicu,
poslodavac, u roku od osam dana od dana prestanka radnog odnosa, predaje radnu
knjižicu, uz potvrdu o prijemu, nadležnoj službi prema sjedištu ili prebivalištu
poslodavca.


Član 23.
Ako u toku trajanja radnog odnosa zaposlenik umre, u radnu knjižicu se
upisuje dan prestanka radnog odnosa i trajanje zaposlenja, a potom se radna
knjižica predaje uz potvrdu o prijemu, članu njegove uže porodice (bračni drug,
punoljetna djeca, roditelji), a ako nema porodice-nadležnoj službi prema sjedištu ili
prebivalištu poslodavca.


Član 24.
Dan predaje radne knjižice iz čl. 22. i 23. upisuje se u matičnu evidenciju o
zaposlenicima u rubriku "Bilješke".

VI - PONIŠTAVANJE, ZAMJENJIVANJE I IZDAVANJE DUPLIKATA
RADNE KNJIŽICE


Član 25.
Netačni upisi u radnoj knjižici poništavaju se precrtavanjem crvenom
hemijskom olovkom, ali tako da se precrtani upisi mogu pročitati.
Poništavanje upisa ovlašteni službenik potvrđuje pečatom i potpisom.
Netačnim upisima iz ovog člana smatraju se greške u pisanju, računanju i
sl.


Član 26.
Ukoliko je u radnoj knjižici nepravilno izvršen upis ili je nastalo oštećenje,
vrši se poništavanje radne knjižice i izdaje se nova radna knjižica.


Član 27.
Ukoliko je nepravilno izvršen upis ili je radna knjižica oštećena od strane
poslodavca odnosno odgovarajuće službe PIO, poništavanje radne knjižice vrši
nadležna služba prema sjedištu poslodavca odnosno službe penzijskog i
invalidskog osiguranja.


Član 28.
Ukoliko je radna knjižica oštećena od strane zaposlenika poništavanje vrši
nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika, a za nezaposleno lice prema
mjestu prebivališta.


Član 29.
Poništavanje radne knjižice vrši komisija od tri člana sastavljena od
zaposlenika nadležne službe.
Poništavanje radne knjižice utvrđuje se zapisnikom. U zapisnik se unosi
registarski broj radne knjižice i ime i prezime zaposlenika čija se radna knjižica
poništava.
Zapisnik se upisuje u djelovodni protokol. Broj djelovodnog protokola
unosi se u registar o izdatim radnim knjižicama u rubriku "Primjedbe" i to pod
rednim brojem pod kojim je radna knjižica uvedena.
O poništenim radnim knjižicama nadležna služba koja izvrši poništavanje
obavještava nadležnu službu koja je izdala radnu knjižicu.

Član 30.
Na zahtjev lica u čijoj se radnoj knjižici ne mogu vršiti dalji upisi, izdaje se
nova radna knjižica.
Uz zahtjev za izdavanje nove radne knjižice zaposlenik prilaže staru radnu
knjižicu.
Novu radnu knjižicu izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja
zaposlenika čija je radna knjižica popunjena, a za nezaposleno lice prema mjestu
prebivališta.
U novu radnu knjižicu upisuju se na unutrašnjoj strani prednje korice riječi:
"Druga radna knjižica" i registarski broj popunjene stare knjižice.
Popunjena stara radna knjižica vraća se zaposleniku, a na unutrašnjoj strani
njene prednje korice upisuju se riječi "Izdata druga radna knjižica".


Član 31.
Zaposleniku, koji je izgubio radnu knjižicu ili čija je radna knjižica
izgubljena, izdaje se, na njegov zahtjev, duplikat radne knjižice.
Duplikat radne knjižice izdaje se na osnovu isprava dokaza i potvrde o
izvršenoj uplati za objavljivanje oglasa o izgubljenoj radnoj knjižici u "Službenim
novinama Federacije BiH".
Duplikat radne knjižice izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja
zaposlenika čija je radna knjižica izgubljena, a za nezaposleno lice prema mjestu
prebivališta.
U duplikat radne knjižice unose se svi podaci koje je sadržavala izgubljena
radna knjižica odnosno oštećena radna knjižica, na osnovu isprava i drugih dokaza
podnosioca zahtjeva.


VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 32.
Radne knjižice izdate prije donošenja ovog pravilnika neće se zamjenjivati.


Član 33.
Obrasci radne knjižice i zahtjevi za izdavanje radne knjižice koji su izdati u
skladu sa Uputstvom o radnoj knjižici ("Službeni list SRBiH", br. 41/90 i 14/93),
mogu se koristiti 60 dana od objavljivanja Pravilnika o radnoj knjižici u
"Službenim novinama Federacije BiH".


Član 34.
Obrasci 1., 2., 3. i 4. sastavni su dio ovog pravilnika.


Član 35.
Radna knjižica i drugi dokumenti u vezi sa izdavanjem radne knjižice
čuvaju se trajno.


Član 36.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika na teritoriji Federacije BiH,
prestaje primjena propisa o radnoj knjižici koji su se primjenjivali do dana stupanja
na snagu ovog pravilnika.


Član 37.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".