Pogledajte ove internet stranice i potražite nešto za sebe i svoju obitelj:

U smislu člana 7. Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
13/98), a u skladu sa članom 52. Statuta Samostalnog sindikata službenika organa
uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, Samostalni sindikat, kao
predstavnik službenika organa uprave i sudske vlasti u Federacije BiH, kojeg
zastupa predsjednik, s jedne strane i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, koju
zastupa federalni ministar pravde, gospodin Bariša Čolak uz prethodno pribavljenu
saglasnost na usaglašeni tekst prijedloga Kolektivnog ugovora Vlade Unskosanskog
kantona (Odluka broj 03-017-572/98 od 10.10.1998.), Vlade Zeničkodobojskog
kantona (Rješenje broj 04-1-12-116/98 od 09.10.1998.), Vlade
Bosansko-podrinjskog kantona (Odluka broj 02-8405-1536/98 od 29.09.1998.),
Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona (Odluka broj 01-460/98 od
25.09.1998.) i Vlade Kantona Sarajevo (Odluka broj 02-012-61/98 od 25.06.1998.)
, kao poslodavca s druge strane, dana 11. aprila 2000. godine zaključuju

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE* -preuzmi


I - OPĆE ODREDBE

Član 1.
Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze službenika (u
daljem tekstu: službenik) iz rada i po osnovu rada na koje se primjenjuju propisi o
radnim odnosima, plaćama i drugim naknadama službenika u federalnim organima
uprave, federalnim ustanovama i drugim federalnim institucijama, kantonalnim
organima uprave, upravnim ustanovama i drugim kantonalnim institucijama i
gradskim, odnosno općinskim službama za upravu, (u daljem tekstu: organi
uprave) na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Član 2.
Propisom i općim aktima rukovoditelja organa uprave i sudske vlasti, ne
mogu se utvrditi manja prava službenika od onih koja su utvrđena ovim ugovorom.
Rukovoditelj organa uprave, sudske vlasti, službi ili drugih institucija iz
člana 1. ovog ugovora (u daljem tekstu: rukovoditelj organa uprave) će obezbijediti
učešće Sindikata u pripremi i izradi prednacrta i nacrta propisa koji regulišu oblast
radno-pravnih odnosa službenika organa uprave.

Član 3.
O pitanjima koja nisu uređena ovim ugovorom, primjenjivat će se odredbe
Općeg kolektivnog ugovora.
* "Službene novine Federacije BiH», br. 23/00 i 50/00.
Vlada FBiH jednostrano je otkazala Ugovor 17. 06. 2005. god.

II - RADNI ODNOSI

Član 4.
Prijem, raspoređivanje i prestanak rada službenika u organima uprave, vršit
će se u skladu sa zakonom.

Član 5.
Lice koje traži zaposlenje, kao i lice koje se zaposli, ne može biti stavljeno
u nepovoljniji položaj zbog rase, boje kože, pola, jezika, vjere, političkog ili
drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovnog stanja, rođenja ili
kakve druge okolnosti, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci, članstva ili
nečlanstva u Sindikatu, te tjelesnih ili duševnih poteškoća.

Član 6.
Provjera radnih i stručnih sposobnosti, koja se vrši za vrijeme trajanja
probnog rada sastoji se u ocjenjivanju znanja i sposobnosti službenika za
izvršavanje poslova koje će obavljati, odnosno na koje se službenik raspoređuje.
Ocjenu rada službenika, koja se vrši za vrijeme probnog rada, predlaže
rukovoditelj organizacione jedinice, odnosno ovlaštena osoba koja prati njegov rad
u organu uprave.

Član 7.
Ako rukovoditelj organa uprave ne donese rješenje o otpustu u roku od
osam dana od dana kada je istekao probni rad, a službenik je nastavio sa radom,
smatra se da je zadovoljio na probnom radu.

Član 8.
Službeniku, koji je za vrijeme probnog rada bio odsutan sa rada iz
opravdanih razloga (bolest, mobilizacija i sl.), probni rad se produžava za onoliko
dana koliko je bio opravdano odsutan.

Član 9.
Mladi stručni kadrovi mogu se primiti na stručno osposobljavanje radi
polaganja pripravničkog, odnosno stručnog ispita i bez zasnivanja radnog odnosa
(volonterski rad), po postupku i na način koji je zakonom predviđen za pripravnike.
Ugovor o volonterskom radu zaključuje se u pisanom obliku.
Volonterski rad može trajati najduže koliko traje pripravnički staž.

Član 10.
Službenici organa iz člana 1. ovog ugovora, za čijim je radom prestala
potreba zbog smanjenja obima posla ili ukidanja organa, se raspoređuju na druge
poslove u skladu sa zakonom, a prema redoslijedu koji se utvrdi listom prioriteta za
rješavanje njihovog radno-pravnog statusa (u daljem tekstu: lista).
Listu utvrđuje rukovoditelj organa uprave, čiji su službenici članovi
Sindikata, prije donošenja rješenja o stavljanju službenika na raspolaganje,
polazeći od stručne spreme, ocjene o radu, dužine staža osiguranja, učešća u
odbrani BiH, zdravstvenog stanja, socijalne situacije i invalidnosti, a prema
kriterijima koji se nalaze u prilogu ovog kolektivnog ugovora i čine njegov sastavni
dio.
Na listu iz stava 1. ovog člana uvrštavaju se svi službenici istog stepena
stručne spreme zaposleni u organu uprave, organu sudske vlasti ili drugim
institucijama, odnosno službama.
Službenik koji se ne može rasporediti na druge poslove u smislu stava 1.
ovog člana, ostvaruje pravo na raspoređivanje u skladu sa zakonom.
Rukovoditelj organa uprave, sudske vlasti ili druge institucije, dužan je,
prije donošenja liste i rješenja o rasporedu, razmotriti mišljenje Sindikata i odgovor
po tom mišljenju dostaviti u pismenom obliku organu Sindikata.

III - ODMORI I ODSUSTVA

Član 11.
Ako je potrebno da službenik radi u dane sedmičnog odmora, mora mu se
osigurati korištenje jednog dana u periodu određenom prema dogovoru
rukovoditelja organa i službenika.

Član 12.
Dužinu i vrijeme korišćenja godišnjeg odmora utvrđuje rukovoditelj organa
uprave, u skladu sa zakonom, ovim ugovorom i općim aktom o radnim odnosima,
(u daljem tekstu: Pravilnik o radnim odnosima).
Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora ne uračunavaju se nedjelje i dani
u koje se po zakonu ne radi.

Član 13.
Godišnji odmor od 18 radnih dana uvećava se prema sljedećim osnovama i
mjerilima:
1. Po osnovu radnog staža:
- za svake tri godine radnog staža najmanje jedan dan.
2. Po osnovu složenosti poslova: - službenicima koji obavljaju poslove
visoke spreme četiri dana
- službenicima koji obavljaju poslove više stručne spreme i
namještenicima sa VKV spremom tri dana,
- službenicima koji obavljaju poslove srednje školske spreme dva dana,
- namještenicima sa KV spremom dva dana,
- ostalim namještenicima jedan dan.
3. Po osnovu uvjeta rada:
- rad na poslovima sa otežanim uvjetima rada tri dana,
- rad u smjenama i u neradne dane dva dana.
4. Po osnovu socijalnih i zdravstvenih uvjeta:
- roditelju ili staratelju sa djetetom do sedam godina , jedan dan za
svako dijete
- samohranom roditelju ili staratelju sa djetetom do deset godina dva
dana za svako dijete
- samohranom roditelju ili staratelju sa hendikepiranim djetetom dva
dana za svako dijete invalidu dva dana.
5. Po osnovu rezultata rada
- za uspješne rezultate rada jedan dan,
- za naročito uspješne rezultate u radu dva dana.

Član 14.
Službenik, koji u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos,
nema navršenih šest mjeseci neprekidnog rada, ima pravo najmanje dva dana
godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec rada.

Član 15.
Na osnovu plana korištenja godišnjeg odmora, rukovoditelj organa uprave
donosi rješenje i uručuje ga službeniku najkasnije 15 dana prije početka korištenja
godišnjeg odmora.

Član 16.
Službenik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora u vrijeme koje
sam odredi, ali je dužan o tome obavijestiti rukovoditelja organa uprave, najkasnije
tri dana prije korištenja.

Član 17.
Korišćenje godišnjeg odmora može se privremeno prekinuti na zahtjev
rukovoditelja organa uprave u slučaju kad je to neophodno radi izvršenja
neodložnih službenih poslova.
U slučaju iz stava 1. ovog člana, službenici imaju pravo na nadoknadu
stvarnih troškova nastalih prekidom korištenja godišnjeg odmora. Visina tih
troškova dokazuje se odgovarajućim dokazima.

Član 18.
Službenik ima pravo na odsustvo uz naknadu plaće (plaćeno odsustvo) od
ukupno sedam radnih dana u kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima:
Stupanja u brak, rođenja djeteta, teže bolesti ili smrti člana obitelji,
odnosno domaćinstva, selidbe, dobrovoljnog davanja krvi, i u drugim sličnim
slučajevima što se određuje pravilnikom o radnim odnosima.
Službenik ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada u trajanju od najmanje pet
radnih dana za pripremanje i polaganje stručnog ispita ili drugog ispita koji
predstavlja uslov za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je službenik
raspoređen.

Član 19.
Službenik, koji je upućen na školovanje, stručno osposobljavanje ili
usavršavanje, ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju koje se utvrdi pravilnikom
o radnim odnosima.

Član 20.
Službeniku se može odobriti neplaćeno odsustvo sa rada do 30 dana u
sljedećim slučajevima.
- za pripremanje i polaganje ispita,
- za sudjelovanje u stručnim seminarima,
- za gradnju i popravku kuće ili stana,
- za njegu člana obitelji,
- za sudjelovanje na kulturnim, sportskim susretima i drugim sličnim
slučajevima.
Dužina odsustva, iz stava 1. ovog člana, za pojedine slučajeve uređuje se
pravilnikom o radnim odnosima.

IV - ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU, ZAŠTITA ŽENE I
MATERINSTVA

a) Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu

Član 21.
Rukovoditelj organa uprave, dužan je osigurati nužne uvjete za zdravlje i
sigurnost službenika na radu.
Rukovoditelj organa uprave, na zahtjev Sindikata, preduzet će donošenje
potrebnih mjera za zaštitu službenika, uključivo i njihovo osposobljavanje za
siguran rad i prevenciju zdravlja.
Rukovoditelj organa uprave, dužan je ugovoriti kolektivno osiguranje
službenika za slučajeve povrede u službi ili u vezi sa službom, odnosno dolaska na
posao i odlaska sa posla, u skladu sa zakonom.

Član 22.
Dužnost je službenika brinuti se o vlastitom zdravlju i sigurnosti, kao i
zdravlju i sigurnosti drugih sa kojima radi.
Pravilnikom o radnim odnosima ili posebnim pravilnikom o zaštiti na radu
utvrđuju se poslovi sa posebnim uvjetima rada i rokovi za vršenje periodičnih
zdravstvenih ljekarskih pregleda.
b) Zaštita žene i materinstva

Član 23.
Službenik žena, zaposlena u organu uprave, ima pravo na posebnu zaštitu u
skladu sa Zakonom o radu.
Službenik ima pravo da odsustvuje sa rada do tri godine života djeteta, bez
naknade plaće, uz prethodno podnesen pismeni zahtjev rukovoditelju i dokaz da to
pravo ne koristi drugi bračni drug.

V - PLAĆE I DODACI NA PLAĆE I NAKNADE PO OSNOVU RADA

a) Plaće

Član 24.
Osnovna plaća službenika utvrđuje se množenjem koeficijenta platnog
razreda, odnosno grupacije poslova u kojoj je razvrstan s osnovicom za plaću.
Osnovica za obračun plaća utvrđivat će se pregovorima svaka tri mjeseca,
na način i po postupku koji će utvrditi potpisnici ovog ugovora, s tim da najniža
plaća u organima uprave, ne može biti manja od 70 % prosječne neto plaće
isplaćene po zaposleniku u Federaciji u protekla tri mjeseca.
U slučaju povećanja troškova života ili inflacije veće od 5 %, osnovica za
utvrđivanje plaća može se utvrđivati i mjesečno.
Pored predlagača za utvrđivanje osnovice određene zakonom, kao
ravnopravan partner sudjelovat će i Sindikat.

Član 25.
Plaća službenika obračunata u skladu sa članom 24. ovog ugovora, uvećava
se za 05 % za svaku godinu penzijskog staža, s tim da ukupno povećanje plaće po
ovom osnovu ne može biti veće od 20 %.
Plaća se isplaćuje jedanput mjesečno za protekli mjesec i od jedne do druge
isplate plaće ne može proći više od 30 dana.
b) Dodaci na plaću

Član 26.
Službeniku, koji radi na poslovima s posebnim uslovima rada, utvrđenim
pravilnikom o radnim odnosima, pripada pravo na posebni dodatak uz plaću u
visini do 20%.
Za službenike koji obavljaju poslove sudske policije, straže u kaznenopopravnim
ustanovama, carine, naknada, odnosno poseban dodatak uz plaću iz
stava 1. ovog člana, može iznositi do 30 %.

Član 27.
Osnovna plaća uvećat će se:
- za rad noću najmanje 35 %,
- za prekovremeni rad najmanje 50 %,
- za rad subotom i nedjeljom (ako su neradni dani) najmanje 30 %,
Za rad na dan državnog praznika službenici imaju pravo na naknadu plaće i
plaću uvećanu za najmanje 50 %.

Član 28.
Službeniku će se isplatiti jubilarna nagrada za neprekidan rad u organima
uprave, u skladu sa njihovim materijalnim mogućnostima, i to za navršenih:
- 5 godina 0,50 % prosječne mjesečne plaće
- 10 godina 1 % prosječne mjesečne plaće
- 15 godina 1,25 % prosječne mjesečne plaće
- 20 godina 1,25 % prosječne mjesečne plaće
- 25 godina 1,75 % prosječne mjesečne plaće
- 30 godina 2 % prosječne mjesečne plaće
- 35 godina 2,5 % prosječne mjesečne plaće.
Osnovica za utvrđivanje visine jubilarne nagrade je prosječna plaća
ostvarena u Federaciji u prethodna tri mjeseca.

c) Naknade po osnovu rada

Član 29.
Pored naknada na plaću utvrđenih zakonom, službeniku pripada naknada za
prevoz na posao i s posla, ishrana u toku rada (topli obrok) i regres za godišnji
odmor.
Visinu naknada iz stava 1. ovog člana utvrđuju rukovoditelj organa uprave i
Sindikat.

Član 30.
Službeniku kome nije organizovan prevoz na posao i sa posla, a čije je
mjesto stanovanja od mjesta rada udaljeno najmanje dva kilometra, pripada
naknada za troškove prevoza u visini mjesečne karte gradskog ili prigradskog
saobraćaja.

Član 31.
Službeniku pripada naknada za ishranu (topli obrok) u toku rada, najmanje
u iznosu od 2% prosječne plaće u Federaciji, prema posljednjem objavljenom
statističkom podatku.

Član 32.
Službeniku pripada naknada plaće za korištenje godišnjeg odmora (regres)
najmanje u visini od 70 % njegove plaće ili najmanje u visini prosječne plaće
isplaćene u Federaciji za prethodna tri mjeseca prije donošenja odluke o regresu,
ako je to za službenika povoljnije.
Član 33.
Službeniku koji je privremeno raspoređen ili upućen na rad van mjesta
prebivališta njegove porodice pripada naknada za odvojeni život od porodice za
troškove ishrane, najmanje u visini od 70 % prosječne mjesečne plaće ostvarene u
Federaciji u prethodnom mjesecu.
Član 34.
Službeniku pripada naknada za službeni put (troškovi prevoza, troškovi
prenoćišta) po cijeni prevozne karte i hotelskih računa, osim hotela de luxe
kategorije i dnevni troškovi u obliku dnevnice za službeno putovanje u visini od
najmanje 10 % od prosječne plaće ostvarene u Federaciji u posljednja tri mjeseca.
454
Za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe, ako se takvo korištenje
prethodno odobri, službeniku se nadoknađuju troškovi u visini do 25 % od cijene
jedne litre benzina (super) po pređenom kilometru.
Član 35.
Dnevnica za službeni put i naknada za odvojeni život od porodice
međusobno se isključuju, osim u slučajevima kada se službeni put obavlja van
mjesta rada za koje se prima naknada za odvojeni život.
Član 36.
Službeniku pripada naknada za izum i tehničko unapređenje koje je
ostvario na radu ili u vezi sa radom, s tim da taj izum, odnosno tehničko
unapređenje koristi organ uprave.
Visina naknade utvrđuje se posebnim ugovorom između službenika i
rukovoditelja organa uprave.
VI - ZAŠTITA PRAVA
Član 37.
Rješenja i drugi akti koji se odnose na ostvarivanje prava, obaveza i
odgovornosti službenika, obavezno se dostavljaju u pismenom obliku s
obrazloženjem i poukom o pravnom lijeku, službeniku na koga se odnose, u
rokovima određenim zakonom.
Član 38.
Prilikom razmatranja prigovora izjavljenih na rješenja i akte iz člana 37.
ovog ugovora, rukovoditelj organa uprave dužan je razmotriti mišljenje Sindikata.
Član 39.
Službenik, kojem je služba prestala bez njegove krivice, nakon isteka
statusa službenika na raspolaganju i otkaznog roka, ima pravo na otpremninu
najmanje u visini njegove tri plaće ostvarene u mjesecu koji je prethodio otkazu
radnog odnosa ili u visini tri prosječne plaće ostvarene u Federaciji u prethodnom
mjesecu, ako je to za službenika povoljnije.
Otpremnina se isplaćuje posljednjeg dana rada u organu uprave.
Član 40.
Službenik, za čijim je radom prestala potreba u organu uprave, ima u roku
do godine dana od dana prestanka radnog odnosa prvenstvo u ponovnom primanju
u radni odnos, ako se u tom vremenu ukaže potreba za obavljanje poslova, čiji je
obim bio smanjen ili su bili ukinuti, u skladu sa stručnom spremom koja se traži.
Član 41.
Službeniku ne može prestati radni odnos bez njegove krivice ukoliko mu
nedostaje najviše pet godina do ostvarenja uslova za mirovinu.
455
Član 42.
U slučaju smanjenja radne sposobnosti zbog profesionalne bolesti, povrede
na radu i invaliditeta službenika, osigurava se lakši posao bez smanjenja plaće koju
je ostvarivao prije nastupanja navedenih okolnosti.
Službeniku, koji radi skraćeno vrijeme zbog razloga navedenih u stavu 1.
ovog člana, isplaćuje se puna plaća koju bi ostvario za puno radno vrijeme na
radnom mjestu na koje je raspoređen.
VII - DONOŠENJE PROPISA I OPĆIH AKATA
Član 43.
Rukovoditelj organa uprave, dužan je sve prednacrte i nacrte propisa i
općih akata iz oblasti radno-pravnih odnosa dostaviti Sindikatu na razmatranje i
mišljenje.
Rukovoditelj organa uprave, dužan je razmotriti dato mišljenje Sindikata i
prihvatiti sugestije za koje se ocijeni da su osnovane.
VIII - RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA
Član 44.
Kolektivne radne sporove, o primjeni, izmjeni i dopuni, odnosno
otkazivanju ovog ugovora ili drugog sličnog spora, koji se nisu mogli riješiti
pregovaranjem potpisnika ovog ugovora, mogu se rješavati pred Arbitražnim
vijećem.
Član 45.
Arbitražno vijeće sastoji se od tri člana.
Svaka strana bira po jednog člana, a treći član se bira dogovoreno iz reda
istaknutih naučnih i stručnih radnika iz oblasti koja je predmet spora.
Član 46.
Postupak arbitraže pokreće se na pismeni prijedlog jednog od potpisnika
ovog ugovora, a mora se dovršiti u roku od 10 dana od dana početka arbitraže.
Član 47.
U postupku arbitraže ispituju se navodi i prijedlozi ugovornih strana, a po
potrebi prikupljaju i drugi dokazi, te saslušavaju stranke.
Član 48.
Arbitražno vijeće u odlučivanju, odnosno postupku, primjenjuje pravila
parničnog postupka.
Troškove postupka arbitraže (naknade za rad članova Arbitražnog vijeća), u
visini koju rukovoditelj organa uprave sporazumno utvrdi sa članovima
Arbitražnog vijeća, isplaćuje organ uprave.
Obavljanje administrativno-tehničkih poslova za Arbitražno vijeće
obezbijedit će organ uprave.
456
Član 49.
Odluka Arbitražnog vijeća je konačna i obavezujuća.
Protiv odluke Arbitražnog vijeća žalba nije dopuštena.
IX - ŠTRAJK
Član 50.
U svrhu zaštite i ostvarenja ekonomskih i socijalnih interesa svojih članova,
Sindikat ima pravo pozvati svoje članstvo i zaposlene na štrajk.
Štrajk se organizira i provodi u skladu sa zakonom o štrajku i sindikalnim
pravilima o štrajku.
Član 51.
Štrajk se mora najaviti rukovoditelju organa uprave u roku utvrđenom
zakonom.
U pisanoj najavi štrajka moraju se navesti razlozi za štrajk, te mjesto i
vrijeme početka štrajka.
Odluku o štrajku donosi nadležni organ Sindikata s najmanje
natpolovičnom većinom svojih članova.
Član 52.
Na dan najave štrajka, Sindikat mora objaviti pravila o štrajku.
Sindikat je dužan da Pravilima o štrajku ili posebnom odlukom štrajkačkog
odbora, u skladu sa zakonom, utvrdi poslove za koje se mora osigurati izvršavanje
osnovne funkcije iz djelokurga organa uprave.
Aktima iz stava 2. ovog člana moraju se tačno definisati poslovi u organu
uprave, koji se moraju obavljati u toku trajanja štrajka.
Pravila o štajku i drugi akti koji se odnose na tok vođenja štrajka u organu
uprave, moraju se dostaviti rukovoditelju organa uprave, najkasnije na dan najave
štrajka.
Član 53.
Štrajkom rukovodi štrajkački odbor sastavljen od predstavnika Sindikata,
koji se dužan očitovati drugoj strani, kako bi se nastavili pregovori na mirnom
rješenju spora.
Za vrijeme trajanja štrajka, članovi štrajkačkog odbora ne mogu biti
raspoređeni na rad.
Član 54.
Učesniku štrajka za dane provedene u štrajku ne pripada plaća i dodaci na
plaću, osim doplatka za djecu.
Član 55.
Organiziranje štrajka i učešće u štrajku, u skladu sa zakonom i odredbama
ovog ugovora, ne predstavlja povredu službene dužnosti.
457
Član 56.
Niko se ne smije prisiliti da učestvuje u štrajku mimo njegove volje, niti se
smije staviti u nepovoljniji položaj zbog učešća u štrajku.
X - USLOVI ZA RAD SINDIKATA
Član 57.
Potpisnici ovog ugovora se obavezuju da će djelovati u skladu sa Ustavom,
zakonom, konvencijama Međunarodne organizacije rada, Općim kolektivnim
ugovorom i ovim ugovorom.
Član 58.
Rukovoditelj organa uprave, obavezuje se da neće svojim djelovanjem i
aktivnostima ni na koji način onemogućiti sindikalni rad, sindikalno organiziranje i
pravo zaposlenih da se učlane u Sindikat.
U cilju ostvarivanja funkcije Sindikata u organima uprave, rukovoditelj tih
organa dužan je osigurati da se putem platne liste, a po dostavljenoj pismenoj izjavi
- pristupnici službenika, člana Samostalnog sindikata iz koje se vidi njegov
dobrovoljan pristanak za takav način plaćanja članarine sa tačno određenim
procentom plaće za sindikalnu članarinu, vrši mjesečno prikupljanje tih finansijskih
sredstava i njihov prijenos na račun Sindikata.
Član 59.
Dužnost je Sindikata da obavijesti rukovoditelja organa uprave o izboru ili
imenovanju službenika iz tog organa, na funkciju sindikalnog povjerenika ili drugu
funkciju u organima sindikata.
Član 60.
Rukovoditelj organa uprave, dužan je omogućiti odsustvo sa rada
sindikalnom povjereniku i drugom sindikalnom predstavniku zbog obavljanja
sindikalnih aktivnosti i zbog prisustva sindikalnim sastancima, kongresima,
konferencijama, seminarima, sindikalnim školama i drugim oblicima
osposobljavanja u zemlji i u inozemstvu.
Odsustvo predstavnika Sindikata iz stava 1. ovog člana odobrit će se na
osnovu zvaničnog pismenog poziva organa Sindikata, čiji je član.
Član 61.
Sporazumom između rukovoditelja organa uprave i sindikalnog
povjerenika mogu se bliže urediti uslovi vezani uz obavljanje sindikalnih zadataka.
Član 62.
Sindikalni povjerenik, zbog obavljanja sindikalne aktivnosti, ne može biti
pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge
službenike.
458
Član 63.
Za vrijeme obavljanja sindikalne aktivnosti u organu uprave, bez
saglasnosti Sindikata, sindikalnom povjereniku zbog obavljanja sindikalne
aktivnosti, ne može se:
- otkazati radni odnos,
- izvršiti premještanje na druge poslove bez njegove saglasnosti,
- donijeti rješenje o stavljanju na raspolaganje.
Član 64.
Pri donošenju odluka za rješavanje radno-pravnog statusa službenika,
rukovoditelj organa uprave ili druga ovlaštena osoba, mora pribaviti i razmotriti
mišljenje Sindikata ili sindikalnog povjerenika.
Mišljenje sindikata iz stava 1. ovog člana obavezno se pribavlja u sljedećim
slučajevima:
- kada se donosi odluka o popuni radnih mjesta, ako u organu uprave ima
neraspoređenih službenika,
- donošenja odluke o mjerama zaštite na radu,
- donošenja odluke o uvođenju novih tehnologija, te promjene u
organizaciji i načinu rada,
- donošenja odluke o rasporedu radnog vremena i o noćnom radu.
Član 65.
Rukovoditelj organa uprave, dužan je razmotriti sve prijedloge, inicijative,
mišljenja i zahtjeve Sindikata, koji se odnose na ostvarenje prava, obaveza i
odgovornosti službenika iz rada i po osnovi rada i o svom stavu obavijestiti
Sindikat u roku od 15 dana od dana primitka takvog akta.
Član 66.
Rukovoditelj organa uprave, dužan je primiti na razgovor sindikalnog
povjerenika ili njegovog zastupnika na njegov zahtjev i s njim razmotriti sva
pitanja sindikalne aktivnosti, materijalne i druge problematike službenika, ako se to
ocijeni potrebnim.
Član 67.
Rukovoditelj organa uprave je dužan, bez naknade, osigurati za rad
Sindikata, najmanje slijedeće uslove:
- odgovarajući prostor za održavanje sindikalnih sastanaka, ako za to
postoje uslovi,
- pravo na korištenje telefona, telefaxa i drugih raspoloživih tehničkih
pomagala.
Član 68.
U provođenju mjera zaštite na radu, sindikalni povjerenik ima pravo i
obavezu:
- sudjelovati u planiranju mjera za unapređenje uslova rada,
- biti informiran o promjenama bitnim za sigurnost i zdravlje zaposlenih,
459
- osposobljavati se i obrazovati za obavljanje poslova vezanih za zaštitu
na radu,
- pozvati inspektora zaštite na radu kad za to postoje razlozi,
- tražiti od zaposlenih da poštuju mjere zaštite na radu.
Član 69.
Sindikalni povjerenik ili druga osoba koja profesionalno obavlja dužnost u
Sindikatu, ima se pravo nakon isteka mandata, ako ponovo ne bude imenovana,
vratiti u organ uprave, na svoje ili drugo radno mjesto za koje ispunjava uslove
stručne spreme.
Prava i obaveze iz stava 1. ovog člana uređuju se pismenim sporazumom
zaključenim između Sindikata i rukovoditelja organa uprave.
Sporazumom se može utvrditi da lica iz stava 1. ovog člana ostvaruju pravo
na plaću i druge naknade svog radnog mjesta na kojem je to lice radilo do izbora na
funkciju u Sindikat, s tim da Sindikat vrši refundaciju tih sredstava organu uprave.
XI - TUMAČENJE I PRAĆENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA
Član 70.
Za tumačenje i praćenje primjene ovog ugovora, ugovorne strane imenuju
zajedničku komisiju u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.
Komisiju čine po jedan predstavnik potpisnika ovog ugovora i identičan
broj predstavnika Sindikata.
Članove Komisije imenuju potpisnici ovog ugovora.
Komisija donosi poslovnik o svom radu.
Sve odluke Komisija donosi konsenzusom.
Ugovorne strane su se dužne pridržavati tumačenja i odluka komisije.
U slučaju nemogućnosti postizanja konsenzusa u tumačenju pojedinih
odredaba ovog ugovora, sporna pitanja dostaviće se na rješavanje Arbitražnom
vijeću iz člana 44. ovog ugovora.
XII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 71.
Odredbe ovog ugovora primjenjuju se i na službenike i namještenike
organa, službi i tijela iz člana 168. Zakona o radnim odnosima i plaćama
službenika organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i druge službenike na
koje se shodno primjenjuju odredbe tog zakona ili identičnih zakona kantona -
županija.
Član 72.
Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme.
Član 73.
Ovaj ugovor smatra se zaključenim i stupa na snagu kad ga potpišu
ovlašteni predstavnici ugovornih strana.
460
Ovom ugovoru mogu naknadno pristupiti i drugi organi uprave, organi
sudske vlasti i službe za upravu, odnosno upravne organizacije ili javne ustanove
koji prihvataju odredbe ovog ugovora.
Član 74.
Prijedlog za izmjene i dopune ovog ugovora mogu dati ispred organa
uprave, sudske vlasti i javnih službi: Vlada Federacije i najmanje 1/3 vlada
kantona, potpisnika ovog ugovora i Sindikat.
Strana kojoj je podnesen prijedlog mora pristupiti pregovorima o
predloženoj izmjeni i dopuni u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga.
Član 75.
Ovaj ugovor je obavezan za strane koje su ga potpisale, kao i za strane koje
mu naknadno pristupe.
Sporove u vezi primjene ovog ugovora, koji nisu riješeni arbitražom,
rješavat će nadležni sud u Federaciji.
Troškove izrade ovog ugovora snose ugovorne strane solidarno.
Član 76.
Rukovoditelj organa uprave, dužan je uskladiti Pravilnik o radnim
odnosima i druge pravilnike koji se odnose na radne odnose, plaće i druge naknade
sa odredbama ovog ugovora u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog
ugovora.
Član 77.
Danom stupanja na snagu ovog ugovora prestaje primjena Kolektivnog
ugovora za organe uprave u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini,
objavljen u "Službenom listu SRBiH" broj 30/91.
Član 78.
Ovaj ugovor stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".
461
Po izvršenom sravnjavanju s izvornim tekstom, utvrđeno je da su se u
tekstu Kolektivnog ugovora za službenike ogana uprave i sudske vlasti u Federaciji
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/2000) potkrale
niže navedene greške, te se daje slijedeća
ISPRAVKA
KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA
UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE
U članu 28. stav 1. umjesto brojeva: 0,50%, 1%, 1,25%, 1,25%, 1,75%,
2%, 2,5%" treba da stoje brojevi: 0,5, 1, 1,25, 1,25, 1,75, 2, 2,5".
U stavu 1. alineja 2. umjesto riječi: "prosječne mjesečne plaće" treba da
stoje riječi: "prosječna mjesečna plaća".
Ova ispravka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".