Pogledajte ove internet stranice i potražite nešto za sebe i svoju obitelj:

Na osnovu člana 17. stav 7. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04),
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ETIČKI KODEKS ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE*-preuzmi


I - UVODNE NAPOMENE

1. Ovim kodeksom uređuju se principi ponašanja državnih službenika u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, u vršenju zadataka
predviđenih opisom radnog mjesta u odnosu na nadređene i podređene državne
službenike, saradnike, građane kao stranke korisnike usluga organa državne
službe i druge subjekte.

2. Cilj Etičkog kodeksa za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine
(u daljem tekstu: Kodeks) je da državni službenik, kao personifikacija organa
državne službe, svojim ponašanjem štiti javni i privatni interes zasnovan na
ustavu i zakonu i tako doprinosi jačanju uloge i ugleda državne službe.

3. Kodeks sadrži principe etičkog ponašanja, postupak upoznavanja, prihvatanja i
nadzor nad sprovođenjem Kodeksa.

II - PRINCIPI ETIČKOG KODEKSA

4. U ostvarivanju principa Kodeksa, državni službenik obavezan je da preduzima,
u skladu sa ovim Kodeksom, određene radnje i mjere, odnosno da se suzdržava
onih radnji koje su kao takve zabranjene.

5. U izvršavanju zadataka predviđenih opisom radnog mjesta, pored obaveza koje
proizilaze iz ustava, zakona i drugih propisa, državni službenik osigurava:
- poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine, Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, zakona i drugih propisa u Državi Bosni i Hercegovini i
Federaciji Bosne i Hercegovine;
- poštivanje i privrženost pravnom poretku Države Bosne i Hercegovine i
Federacije Bosne i Hercegovine;
- poštivanje vrijednosti međunarodnog prava;
- sprečavanje zloupotrebe pozicije u organu državne službe u korist ličnog
interesa;
- savjesno, stručno, samostalno i odgovorno obavljanje zadataka, uz puno
zalaganje za afirmaciju državne službe i čuvanje njenog ugleda, o čemu se
mora voditi računa i van radnog vremena;
- pronalaženje, u svakom konkretnom slučaju, na ustavu i zakonu
zasnovanog rješenja i sprečavanje nepravilnosti u radu organa državne
službe;
* Kodeks je objavljen u «Službenim novinama Federacije BiH», br 7/05.
- strpljivo, pristojno i ljubazno ponašanje prema zaposlenim u organu
državne službe, prema građanima kao strankama, u ostvarivanju njihovih
ustavom i zakonom utvrđenih prava, poštivanje njihovog dostojanstva,
prava i sloboda, ravnopravnosti i jednakosti;
- ažurnost i tačnost u radu;
- poštivanje radne discipline;
- razvijanje ličnog entuzijazma za rad u konkretnom organu državne službe i
kult rada uopće;
- što bolje uslove za rad drugih zaposlenih u organu državne službe (npr. da
se uzdrži od glasnog smijanja, galame, dovikivanja, bacanja stvari, igre i
šale koje su nedolične za državnu službu);
- prikladnu odjevenost;
- svođenje privatnih posjeta u organu državne službe na najmanju mjeru;
- da se imovina i radno vrijeme ne koriste u privatne svrhe;
- njegovanje lijepe riječi (usmene i pisane) na jezicima koji su u službenoj
upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine;
- stalno opće i stručno obrazovanje, usavršavanje i kulturno ponašanje;
- da svoje znanje prenosi nesebično na druge zaposlene u organu državne
službe i da im daje tačne informacije;
- da nagrađivanje bude samo rezultat rada;
- izbjegavanje sklonosti ka favoriziranju određenog državnog službenika;
- razvijanje kolegijalnih i korektnih odnosa prema drugim državnim
službenicima.

6. Državnom službeniku nije dozvoljeno:
- obavljanje ili neobavljanje nekog posla u državnoj službi u kojem postoji
njegov lični interes;
- da koristi imovinu organa državne službe u privatne svrhe. To se
prvenstveno odnosi na kancelarijski materijal, telefon i druga sredstva
rada;
- povlašćivanje i prekoračivanje određenih prava zbog političke, nacionalne,
rasne, vjerske, spolne ili druge pripadnosti;
- iskazivanje sklonosti prema nekoj fizičkoj ili pravnoj osobi u postupku
rješavanja predmeta;
- postojanje materijalnog interesa u rješavanju predmeta iz nadležnosti
državnog organa;
- davanje informacija ako to nije u skladu sa zakonom, drugim propisom,
pravilima i zahtjevima organa državne službe;
- zloupotrijebiti poziciju u organu državne službe u korist ličnog interesa;
- nanošenje materijalne štete organu državne službe, namjerno ili iz krajnje
nepažnje ili podstrekavanje drugih da to čine;
- da u službenim prostorijama koriste, posjeduju, prodaju, prenose ili kupuju
alkohol i druga zabranjena sredstva;
- primanje poklona od trećih osoba.

7. Pod poklonima iz alineje 10. tačke 6. ovog kodeksa podrazumijeva se svaki
poklon koji ima novčanu vrijednost, a uključuje novčana sredstva i usluge.

8. Organi državne službe mogu u skladu sa zakonom i ovim Kodeksom zbog
svojih specifičnosti utvrditi i druga pravila ponašanja državnih službenika.

III - OBAVEZA UPOZNAVANJA SADRŽAJA KODEKSA

9. Svi zaposleni u organu državne službe kao i državni službenik koji se prvi put
zapošljava u organu državne službe, obavezni su potpisati akt da su upoznati sa
sadržajem Kodeksa.

10. Akt o upoznavanju sadržaja Kodeksa je sastavni dio personalnog dosjea
državnog službenika.

IV - NADZOR NAD SPROVOĐENJEM KODEKSA

11. Nadzor nad sprovođenjem ovog Kodeksa vrši rukovodilac organa državne
službe.

12. U slučaju nepoštivanja principa i pravila Kodeksa, rukovodilac organa državne
službe preduzeće odgovarajuće mjere u skladu sa Zakonom o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno drugim propisima.

V - STUPANJE NA SNAGU KODEKSA

13. Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim
novinama Federacije BiH".